Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Manufaktura-Industriaren Deskarbonizaziorako Laguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/01/24 - 2024/04/17

Agindu honen xedea da oinarri arautzaileak ezartzea Espainiako manufaktura-industriaren sektoreetako erakundeen proiektu traktoreei norgehiagokarik gabeko erregimenean laguntzak emateko, haien produkzio-prozesuen deskarbonizazioa bultzatzeko, Manufaktura-industriaren Berreskurapen eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoaren (PERTE Industria Deskarbonizaziorako) barruan, eta 2024ko laguntzen deialdi aurreratua egiteko.

Onuradunak

Honako hauek izan daitezke laguntza hauen onuradunak:

 • Estatuko merkataritza-sozietateak.
 • Nortasun juridiko propiorik ez duten taldeak, baldin eta lehenengo paragrafoko erakunde batek parte hartzen badu eta aurretik taldekatze-akordio bat ezarri badute eta oinarri arautzaileen II. eranskinean ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Horrez gain, elkartea osatzen duten erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte:
  • Elkartzearen kide izan daitezke merkataritza-sozietate pribatuak, nortasun juridiko propioa dutenak, Espainian legez eratuak eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuak, forma juridikoa eta tamaina edozein izanik ere, bai eta Estatuko merkataritza-sozietateak ere.
  • Elkartea manufaktura-industriaren sektoreko solairu edo instalazio bakar baten inguruan antolatuta egongo da, eta elkartearen ahaleginak instalazio hori deskarbonizatzera bideratuko dira, “instalazio nagusi” gisa ezagututa. Beste industria-instalazio batzuek ere parte hartu ahal izango dute instalazio edo instalazio nagusiaren deskarbonizazioa errazteko proiektu traktorean, baldin eta instalazio nagusia beste instalazio horietan egiten diren inbertsioen mende badago eta inbertsio horiek beren emisioak handitzen ez badituzte. Ez dira kontuan hartuko proiektu bultzatzailearen instalazio nagusiaz bestelako instalazio edo instalazio industrial horiek deskarbonizatzeko inbertsioak.
  • Eskaera aurkeztu aurretik, elkarteko kideek haren funtzionamendua arautzen duen barne-akordioa sinatu beharko dute, eta abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
  • Taldeko kide izan eta onuradun izan daitezke energia-zerbitzuetako enpresak edo horien filialak, baldin eta industria-instalazio batean inbertitzen badute eta industria-enpresarekin energia-errendimenduko edo antzeko kontratu bat formalizatzen badute.
  • Halaber, elkarteko kide izan eta onuradun izan ahalko dira ezagutzaren hornitzaile diren merkataritza-sozietate pribatuak, baldin eta planta edo instalazio nagusia deskarbonizatzeko beharrezko teknologia edo ezagutza teknikoak ematen badituzte, bai eta instalazio nagusia deskarbonizatzeko beharrezko inbertsioren bat egiten duten merkataritza-sozietateak eta manufaktura-industriako beste merkataritza-sozietate batzuk ere, baldin eta instalazio nagusia deskarbonizatzeko beharrezkoak diren inbertsioak egingo badituzte, instalazio horiek kokaleku berean egon ala ez, eta betiere beren emisioak handitzen ez badituzte.
  • Elkarteak elkartea osatzen duten erakundeetako bat izendatuko du Administrazioarekin solaskide izateko.
  • Elkartea osatzen duten erakunde guztiek egiaztatu beharko dute, eskabidea egiteko unean, gutxienez hiru urteko esperientzia dutela trakzio-proiektuan parte hartzen duten jarduera egiten.

Lehen Mailako Proiektu Bakoitza Jarduera-Lerro Baten Barruan Sailkatzea

Proiektu eragile bat osatzen duten lehen mailako proiektuetako bakoitza hurrengo ataletan deskribatutako jardun-ildoetako baten barruan kokatuko da.

Instalazioaren zuzeneko isuriak murriztea. Eremu hauetako batera bideratu ahal izango da:

 • Energia-iturriak deskarbonizatzea.
 • Prozesu industrialen energia-kudeaketa integrala.
 • Natura-baliabideak murriztearen ondoriozko deskarbonizazioa.
 • Karbonoa atzitzea, biltegiratzea eta erabiltzea.

Diruz Lagundu Daitezkeen Gastuak

Ikerketa industrialaren, garapen esperimentalaren eta bideragarritasun-azterlanen lerroko lehen mailako proiektuetan, honako gastu-partida hauek finantzatu ahal izango dira, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 25. artikuluan deskribatutako baldintzen arabera:

 • Langile-gastuak.
 • Tresneria eta material inbentariagarriaren gastuak.
 • Kontratuko ikerketa-gastuak, ezagutza teknikoak eta kanpoko iturrien lizentziaren bidez eskuratutako edo lortutako patenteak, lehia osoko baldintzetan.
 • Egiaztapenerako Erakunde Nazionalak egiaztatutako erakunde batek emandako ikerketa- eta garapen-proiektuen ziurtapen-txostenaren gastuak.
 • Aholkularitzari dagozkion gastuak, proiektura bakarrik bideratuak, I+G kontzeptu-garapenetarako.
 • Aholkularitzari dagozkion gastuak, proiektura bakarrik bideratuak, I+G kontzeptu-garapenetarako.
 • Bideragarritasun-azterketen gastuak.

Antolaketaren eta prozesuen arloko berrikuntza-ildoaren barruko lehen mailako proiektuetan, honako gastu-partida hauek finantzatu ahal izango dira, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 29. artikuluan deskribatutako baldintzen arabera:

 • Langile-gastuak.
 • Tresneria eta material inbentariagarriaren gastuak.
 • Kontratuko ikerketa-gastuak, ezagutza teknikoak eta kanpoko iturrien lizentziaren bidez eskuratutako edo lortutako patenteak, lehia osoko baldintzetan.
 • Gastu orokorrak eta bestelako ustiapen-gastu gehigarriak.
 • Egiaztapenerako Erakunde Nazionalak egiaztatutako erakunde batek egindako berrikuntza-proiektuen ziurtapen-txostenaren gastuak.

Ingurumena babesteko eta industria deskarbonizatzeko inbertsioetarako laguntzen lerroan dauden lehen mailako proiektuetarako laguntzak modu berritzailean zehazteko, paragrafo honetan ezarritako irizpideak eta arauak aplikatuko dira, eta, subsidiarioki, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 36. artikuluan ezarritakoak:

Gastuen partida hauek finantzatu ahal izango dira, paragrafo honetan deskribatutako baldintzen arabera:

 • Produkzio-aparatuak eta -ekipoak.
 • Eraikuntza eta instalazioak.
 • Aktibo immaterialak.
 • Kanpoko lankidetzak eta zerbitzuak.
 • Ingurumen-azterketen edo energia-auditoretzen kostuak.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
«Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programa
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/10/17 - 2025/10/31

Ministerio-agindu honen babesean ematen diren dirulaguntzen helburua izango da garraioaren eta mugikortasunaren esparruan gaitasun digitalak eskuratzera eta hobetzera bideratutako prestakuntza ekintzak bultzatzea, bai eta lotutako azpiegituren logistika, eragiketa eta mantentzea ere.

Programaren Helburuak

 • «Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programaren helburua Espainiako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen laguntzea da, bertan jasotako C19.I03 jarduketaren CID # 292 helburua partzialki betetzearekin bat etorriz.
 • «Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programako laguntzen xedea da, halaber, laguntza horien onuradun diren pertsona fisikoei garraioaren eta mugikortasunaren arloan trebakuntza digitaleko prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea, betiere oinarri arautzaile hauen arabera hauta badaitezke.
Diruz lagun daitezkeen jarduerak
 • «Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programaren prestakuntza-ekintzen erregistroan inskribatutako prestakuntza-ekintzak izango dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak. Oinarri arautzaile hauetako 15. artikuluan zehazten da erregistro hori.
 • Laguntzak pizgarriak direnez, laguntza-eskabidea aurkeztu ondoren hasitako prestakuntza-ekintzak baino ez dira onartuko.
 • Ez dira diruz lagunduko Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Kanarietako Zeharkako Zerga Orokorra eta Ekoizpenaren, Zerbitzuen eta Inportazioaren gaineko Zerga.
 • Abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren 37. artikuluan ezarritakoaren arabera, laguntza horiei dagokien finantzaketa legez lotuta dago Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan dauden proiektuak edo ekintza-ildoak finantzatzera.

Laguntzaren Zenbatekoa

«Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» programaren onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa dagokion deialdian finkatuko da, irizpide honi jarraiki:

 • Gehienez 1.500 euro, gutxienez 375 orduko iraupena duten prestakuntza-ekintzetarako.
 • Gehienez 1.000 euro, gutxienez 150 orduko iraupena duten prestakuntza-ekintzetarako.

Onuradunen Betekizunak

Honako hauek dira onuradun izateko baldintzak. Baldintza horiek betetzen direla egiaztatu beharko da deialdi bakoitzean zehazten diren moduan eta baliabideekin:

 • Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. paragrafoan eta 3. paragrafoan jasotako kasuetako batean ere ez erortzea.
 • Administrazioarekin zorrik ez izatea laguntzak edo maileguak itzultzeko bidezko ebazpenaren ondorioz, eta Europako Batzordeak laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela erabaki ondoren berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta nekazaritza-ustiategiak digitalizatzeko laguntzak 2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/09/12 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Deialdi honetako laguntzak (deialdi honen ondorioetarako “bonu digitala” deritzona kobratzeko eskubidea dutenak) zuzeneko dirulaguntzatzat hartuko dira, lehiarik gabeko konkurrentzia-prozeduraren bidez emandakoak, eta merkatuan eskuragarri dauden digitalizazio-konponbideak finantzatzera bideratutako diruzko xedapenak izango dira, baldin eta horien erreferentziak Kit Digital Programaren Digitalizazio Soluzioen Katalogoan eskuragarri badaude.

ONURADUNAK

 • I. Segmentua: 10 eta 50 langile arteko enpresa txikiak.
 • II. Segmentua: 3 eta 10 langile arteko mikroenpresak.
 • III. Segmentua: Enpresa txikiak edo mikroenpresak 0 eta 3 langile artean.

GEHIENEZKO ZENBATEKOA

Deialdi honetan araututako laguntzen gehieneko zenbatekoa ehun milioi eurokoa da (100.000.000 €).

Onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:
 • I. Segmentua (10-50 langile): 12.000 €
 • II. Segmentua (3-10 langile): 6.000 €
 • III. Segmentua (0-3 langile): 2.000 €

 

JUSTIFIKAZIO EPEA

Bi aldeek gehienez ere 6 hilabeteko epea izango dute “bonu digitalari” lotutako digitalizazio-soluzioak emateko akordioak formalizatzeko (egiteko eta sinatzeko), laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik kontatzen hasita. Epe hori igarotakoan, onuradunak galdu egingo du emandako dirulaguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea, baldin eta zenbateko hori ez badago jasota. 

Enpresaren tamaina
1 - 50
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Eraldaketa Digitaleko Pertsonak Kontratatzeko Laguntza ETE 2022
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/04/25 - 2024/04/24
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzea da, abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren 61.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, Aldaketaren Eragileak Programako laguntzak emateko. Laguntza horiek enpresa txiki eta ertainei zuzenduta daude, eraldaketa digitaleko profesionalak kontratatzearen soldata-kostuak zati batean diruz laguntzeko, agindu honen ondorioetarako Aldaketaren Eragile deitzen direnak.

Programaren helburua, agindu honetan aipatzen diren dirulaguntza publikoak emanez gauzatuko dena, gutxienez 15.000 onuraduni laguntzea da trantsizio digitaleko prozesuan, langabezian dauden Aldaketako Agenteak sar daitezen erraztuz.

Pertsona juridikoak diren eta zerga-egoitza Espainiako lurraldean duten enpresa txiki eta ertainak izan daitezke laguntza hauen onuradun. Enpresa bat enpresa txiki edo ertain bat dela ulertuko da, baldin eta bat badator Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean xedatutakoarekin (erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz, eta enpresa-kategoriak definitzen dituzten efektiboen eta finantza-mugen arabera).

Laguntza Jaso Dezaketen Kontzeptuak

 • Partzialki diruz lagunduko dira aldaketaren agente bat lehen aldiz kontratatzeko benetan egindako soldata-kostuak.
 • Laguntza jaso dezaketen kontratuek baldintza hauek bete behar dituzte:
  • Kontratazioa besteren kontura egin beharko da.
  • Kontratuak lanaldi osoko modalitate mugagabean egin beharko dira, eta ez da bestelako kontratazio-modalitaterik onartuko, ez eta lanaldi partzialekorik ere, soldatari dagokionez.
  • Kontratuak Aldaketaren Agentearen eta onuradunaren arteko harremanaren baldintzak ezarriko ditu. Baldintza horiek koherenteak izan beharko dute programaren xedearekin, eta ETE onuradunaren eraldaketa digitalerako jarduketak benetan gauzatzen direla bermatu beharko dute, lan-araudiaren arabera kontratatutako Aldaketaren Agentearen lanaren ondorioz.
 • Kolektibo kalteberentzako langabeziaren eta aukera-berdintasunaren aurkako borrokan laguntzeko, kontratazioa gertatzen den unean langabezian dauden Aldaketako Agenteen kontratazioa baino ez da diruz lagunduko.

Laguntzaren Finantzaketa eta Gehienekoa

 • Aldaketaren Eragileen Programako dirulaguntzak NextGenerationEU funts europarrekin finantzatzen dira, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez.
 • Onuradunak benetan egindako soldata-kostuaren hileko 1.000 euroko gehieneko zenbatekoa diruz lagunduko da, 20.000 euroko gehieneko mugaraino edo, kontratua formalizatzen denetik hasita, segidako hogei hilabeteko gehieneko mugaraino.

Uztailaren 19ko, ETD/833/2023 Agindua: Disposición 16883 del BOE núm. 173 de 2023

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
“Activa Industria 4.0” programa (eus)_2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/07/13 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2023ko uztailaren 6koa, EOI, F.S.P. Fundazioarena, eraldaketa digitala bultzatzeko laguntzak emateko deialdia onartzen duena, «Activa Industria 4.0» ekimenaren bidez, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Erakunde onuradunak

Onuradun izan daitezke ETE izaera duten enpresak, Espainian nortasun juridiko propioa dutenak eta legez eratuta eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta daudenak, manufaktura-industriari dagokion jarduera dutenak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko (EJSN 2009) C Ataleko 10-32 Dibisioetan sartuta.

Laguntzen tipologia

 • Deialdi honen esparruan ematen diren laguntzak gauzazko laguntzatzat hartuko dira, hau da, aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua jasoko da, industria-enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala 4.0 industriara bultzatzeko.
 • Deialdi honetako laguntzak garrantzi txikiagoko laguntzak edo minimis laguntzak dira.
 • Enpresa txiki eta ertainei aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua ematearen helburua da enpresaren abiapuntuko egoera digitalaren diagnostiko eta azterketa sakona eskaintzea eta Eraldaketa Plan bat egitea, digitalizazio-aukera pertsonalizatuak definitu, kuantifikatu eta lehenesteko. Aholkularitza enpresa onuradunekin haien egoitzan egingo diren banakako bileren bidez, erakunde laguntzailearen urruneko lanaren bidez eta gaikako eta erakusketako tailerren bidez emango da, enpresa onuradunari Eraldaketa Digitaleko Planean jasotako ekintzak ezartzeko prozesua zehazten lagunduko dioten teknologiak aurkeztuz.
 • Enpresa onuradunak honako zerbitzu hauek jasoko ditu aholkularitza espezializatuaren barruan:
  1. ETEaren abiapuntuko egoeraren diagnostikoa, heldutasun digitalari dagokionez.
  2. Eraldaketa digitaleko plan bat egitea.
  3. Taldeko tailerra eta zerbitzuaren prestazioa ixtea.

Oinarri arautzaileak

ICT/819/2022 Agindua, abuztuaren 12koa, «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» eta «Activa Ciberseguridad» programen bidez ETEen hazkundea bultzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (2022ko abuztuaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala, 204. zk.).

Aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea laburpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta deialdian ezarritako aurrekontu-kreditua agortu arte egongo da zabalik.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Digital Innovation Hubs (PADIH) laguntza-programa _ 2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
- 2025/09/30

Deialdi honen xedea da ETEei laguntzak ematea, lehiarik gabeko konkurrentzia-erregimenean, haien digitalizazioa bultzatzeko Digital Innovation Hubs (aurrerantzean, PADIH) Laguntza Programaren esparruan, zeina Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 13. osagaian jasota baitago..

Laguntzaren xede diren jarduerak

 a) Teknologiak ezartzeko hasierako aholkularitza

b) Saiakuntza eta esperimentazioa, kontzeptu teknologikoen probak barne:

Kontzeptu-probaren xede diren emaitzen bideragarritasun tekniko, komertzial edo sozialaren azterketa.

Prototipoak lortzea, pilotu-eskalan frogatzea, azken erabiltzaileekin probak egitea, edo emaitza, prozesua edo produktua baliozkotzea eta eskala errealean igarotzea ahalbidetzen duten beste jarduera batzuk.

 1.  Teknologia ezartzeko eta ondoren kudeatzeko oinarrizko ezagutzak eskuratzeko prestakuntza.
 2.  Teknologia ezartzeko finantzaketa bilatzeko aholkularitza.

e) Berrikuntza-sare eta -ekosistemetara sartzeko laguntza.

 

Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa:

 a) Teknologiak ezartzeko hasierako aholkularitza: 10.000 euro gehienez.

b) Saiakuntza eta esperimentazioa, kontzeptu teknologikoen probak barne: 20.000 euro gehienez.

c) Teknologia ezartzeko eta ondoren kudeatzeko oinarrizko ezagutzak eskuratzeko prestakuntza: 5.000 euro gehienez.

d) Teknologia ezartzeko finantzaketa bilatzeko aholkularitza: 5.000 euro gehienez.

e) Berrikuntza-sare eta -ekosistemetara sartzeko laguntza: 5.000 euro gehienez.

Nolanahi ere, edozein deialditan zehaztutako onuradun bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 30.000 eurotik beherakoa izango da. Eskatzaileak bere beharretara hobekien egokitzen diren zerbitzuak sartuko ditu, eta eskatutako zerbitzuen baturak ezin izango du onuradun bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa gainditu.

 

Oinarri arautzaileak:

BOE.es – BOE-A-2022-23021 Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la primera convocatoria.

2023ko azaroaren 8ko Ebazpenaren laburpena, laguntzen gehieneko zenbatekoa handitzen duena: Anuncio 33581 del BOE núm. 272 de 2023

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
EAE industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/08/03 - 2024/06/30

Errege-dekretu honen xedea laguntzak emateko arau bereziak ezartzea da. Arau horien helburua da industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduerak sustatzea eta sustatzea, energia-eraginkortasuna hobetuz, eta, horrela, azken energia-kontsumoa murrizteko helburuak lortzen laguntzea.

 

 

Erakunde onuradunak:

ETEtzat edo industria-sektoreko enpresa handitzat hartzen diren enpresak:

07. Mineral metalikoen erauzketa.
08. Bestelako erauzketa-industriak.
09. Erauzketa-industriari laguntzeko jarduerak.
10. Elikagaien industria.
11. Edarien fabrikazioa.
13. Ehungintza.
14. Jantziak egitea.
15. Larruaren eta oinetakoen industria.
16. Zuraren eta kortxoaren industria, altzariak, saskigintza eta espartzugintza izan ezik.
17. Paperaren industria.
18. Arte grafikoak eta euskarri grabatuen erreprodukzioa.
19. Koke-lantegiak eta petrolioa fintzea.
20. Industria kimikoa.
21. Farmazia-produktuen fabrikazioa.
22. Kautxuzko produktuen eta plastikoen fabrikazioa.
23. Metalikoak ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioa.
24. Metalurgia; burdinaren, altzairuaren eta ferroaleazioen fabrikazioa.
25. Produktu metalikoen fabrikazioa, makineria eta ekipoa izan ezik.
26. Produktu informatikoen, elektronikoen eta optikoen fabrikazioa.
27. Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa.
28. Makinen eta ekipoen fabrikazioa b.i.s.g.
29. Ibilgailu motordunen, atoien eta erdi-atoien fabrikazioa.
30. Beste garraio-material batzuen fabrikazioa.
31. Altzariak fabrikatzea.
32. Beste manufaktura-industria batzuk.
33. Makinak eta ekipoak konpontzea eta instalatzea.
35. Energia elektrikoa, gasa, lurruna eta aire girotua hornitzea.
36. Ura hartzea, araztea eta banatzea.
37. Hondakin-uren bilketa eta tratamendua.
38. Hondakinak bildu, tratatu eta ezabatzea; balorizatzea.
39. Deskontaminazio-jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

Programari heldu ahal izateko, jarduerek karbono dioxidoaren emisioak eta azken energiaren kontsumoa murriztea lortu beharko dute, abiapuntuko egoerarekiko energia-eraginkortasuna hobetuz eta oinarri horietan ezarritako baldintzak betez, energia aurreztea eta CO2 isuriak murriztea justifikatuz. Honako tipologia hauetako batean edo batzuetan kokatu beharko dira:

 1. Teknologia hobetzea industria-ekipo eta -prozesuetan.
 2. Energia kudeatzeko sistemak ezartzea.

Laguntzen zenbatekoa:

Gehieneko intentsitateak aldatu egingo dira enpresaren tamainaren arabera, eta hauek izango dira maximoak:

 • Enpresa handia: % 30
 • Enpresa ertaina: % 40
 • Enpresa txikia: % 50

Onuradun bakoitzak, aurkeztutako eskabide guztiak kontuan hartuta, ezin izango du 6.000.000 euroko zenbatekoa gainditu.

Araudi aplikagarria:

 • Aginduaren aldaketa:
 • 263/2019 Errege Dekretua, apirilaren 12koa, ETEetan eta industria-sektoreko enpresa handietan energia-eraginkortasuneko jardueretarako laguntzen programa arautzen duena: Disposición 5570 del BOE núm. 89 de 2019
 • Laguntzen programaren indarraldia luzatu dela argitara emateko: 2022/08/03 – 2023/06/30etik 2024/06/30era

Buletinak:

 • Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/08/2203512e.pdf
 • Bestelako xedapenak: https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/bopv2/datos/2023/06/2303154e.pdf
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kit Digitala: Enpresa Txikiak eta Mikroenpresak Digitalizatzeko Laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2022/03/15 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak digitalizatzeko Kit Digital Programa (aurrerantzean, Programa) gauzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea da. Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan jasotako digitalizazio-soluzioak hartzea du helburu programa horrek.

ENTITATE ONURADUNAK

Enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK

Soluzio digitalen katalogoan sartuta daudenak:

 • Webgunea eta presentzia Interneten
 • Merkataritza elektronikoa
 • Sare sozialen kudeaketa
 • Business Intelligence eta Analitika
 • Prozesuen kudeaketa
 • Faktura elektronikoa
 • Bulego birtualeko zerbitzuak eta tresnak
 • Komunikazio seguruak
 • Zibersegurtasuna

GASTU HAUTAGARRIAK

Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan eskuragarri dauden digitalizazio-soluzioak hartzeko egiten diren gastuak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA

 • 10 eta 50 langile arteko enpresa txikiak: 12.000 €
 • 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 6.000 €
 • Enpresa txikiak edo 1 eta 3 langile arteko mikroenpresak: 2.000 €

ESKATZEKO EPEA

Eskaerak egiteko epea mailaka irekiko da, segmentu hauetan oinarrituta:

 • I. segmentua: 10-50 langile baino gutxiagoko enpresa txikiak: 15/03/2022 – 31/12/2024
 • II. segmentua: 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 02/09/2022 – 31/12/2024
 • III. segmentua: 0 eta 3 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 20/10/2022 – 31/12/2024

OINARRI ARAUTZAILEAK

Enpresaren tamaina
1 - 50
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea