Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Enpresa-Talde Berritzaileei Laguntzea, Enpresa Txiki eta Ertainen Lehiakortasuna Hobetzeko_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2024/07/08 - 2024/07/22

Enpresa-talde berritzaileen funtzionamenduan laguntzeko jarduerak, bideragarritasun teknikoko azterlanak eta teknologia digitalen proiektuak. Proiektu horietan, industria-ikerketako jardueren, garapen esperimentaleko jardueren, antolaketaren arloko berrikuntzaren eta/edo prozesuen arloko berrikuntzaren esparruan eraldaketa digitala sustatzen duten ezagutzak eta/edo teknologiak sartu beharko dira.

Laguntzaren Xede diren Proiektuak

Programaren laguntzak jaso ditzaketen jarduera eta proiektu motak deialdi bakoitzean zehaztuko dira, eta honako hauek izan daitezke:

 • Enpresa-talde berritzaileen funtzionamenduan laguntzeko jarduerak (1. lerroa).
 • Bideragarritasun teknikoari buruzko azterlanak (2. lerroa).
 • Teknologia digitalen proiektuak (3. lerroa).

Laguntzaren Onuradunak

Laguntza horien onuradun izan daitezke, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 11.3 artikuluan xedatutakoaren arabera,

 • AEI (Enpresa Talde Berritzaileak) eta
 • deialdi bakoitza argitaratzen den egunean Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioko Enpresa Elkarte Berritzaileen Erregistroan inskribatuta dauden erakunde elkartuak.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako gastu-kategoria hauek izango dira:

 • Teknikarien pertsonal gastuak.
 • Administrazioko langileen gastuak.
 • Kanpoko lankidetzak, zehazki, kanpo-gastuak aholkularitza-zerbitzuengatik.
 • EIBren egoitza gisa erabilitako higiezinaren alokairu-gastuak.
 • Jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren hiri arteko bidaien eta ostatuaren gastuak, bai nazionalak, bai nazioartekoak.
 • Aurreko ataletan jaso gabeko beste kostu batzuk, zalantzarik gabe diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak eta behar-beharrezkoak direnak.

Laguntzaren Gehieneko Zenbatekoa

Proiektu edo jarduera bakoitzerako gehieneko zenbatekoak honako hauek izango dira:

 • 70.000 euro enpresa-elkarte berritzaileen funtzionamenduan laguntzeko jardueretarako (1. lerroa).
 • 50.000 euro bideragarritasun teknikoko azterlanetarako (2. lerroa).
 • Teknologia digitalen proiektuetarako (3. lerroa):
  • 450.000 euro, proiektua ikerketa industrialari buruzko jarduera berritzaile baten garapenari badagokio.
  • 400.000 euro, proiektua garapen esperimentalari buruzko jarduera berritzaile baten garapenari badagokio.
  • 200.000 euro, proiektua antolaketaren arloko berrikuntzari edo prozesuen arloko berrikuntzari buruzko jarduera berritzaile baten garapenari badagokio.

Laguntzaren Ordainketa

Dirulaguntzaren ordainketa aurreratua egingo da, onuradunak proiektuan jasotako jarduerak egin direla justifikatu aurretik, dirulaguntza hori beharrezkoa baita dirulaguntzari eta finkotasunari lotutako jarduerak gauzatu ahal izateko.

Gauzatze Epea

Gauzatzeko epea 10 hilabetekoa izango da gehienez, eta ez da luzapenik emango.

Justifikatzeko Epea

Jarduketa amaitu ondoren, diruz lagundutako jardueren eta gastuen justifikazioa gehienez ere hiru (3) hilabeteko epean egin beharko da, dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako epemugatik zenbatzen hasita.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Oinarri Arautzaileen Aldaketa: Disposición 8696 del BOE núm. 126 de 2022

2024ko Deialdia: Anuncio 25620 del BOE núm. 163 de 2024

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Lurralde Berrikuntza, Jarduera Sozioekonomikoa Suspertzeko eta Despopulazioaren Aurkako Proiektuetarako Dirulaguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Kontratazioa/ formazioa, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/07/01 - 2024/08/01
Araudia:
Minimis

Lurralde-eraldaketarako toki-erakundeek sustatutako proiektu berritzaileak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia egitea 2024ko ekitaldirako, baldin eta proiektu horiek ekonomia-, gizarte-, ingurumen- eta genero-dimentsiotik abiatuta despopulazio-arazoak dituzten eremuen suspertze soziala eta ekonomikoa bultzatzen badute eta landa-eremuari balioa ematen badiote.

 

Laguntzak proiektu berritzaile bereziak eta erakusgarriak finantzatzeko erabiliko dira, despopulazioaren, garapen iraunkorraren eta trantsizio ekologikoaren aurkako borroka helburu dutenak, modalitate hauetako batekin:

 • A Modalitatea: toki-erakundeek sustatutako proiektu instituzionalak, lurralde-adimeneko eta -berrikuntzako ekosistemak sortzea eta garatzea edo jarduera sozioekonomikoa suspertzen duten proiektu traktoreei laguntzea helburu dutenak, erronka demografikoari eta despopulazioaren aurkako borrokari aurre egiteko.
 • B Modalitatea: irabazi-asmorik gabeko erakundeek sustatutako gizarte-proiektuak, lurralde-eraldaketa helburu duten proiektuetan gizarte-partaidetza sustatzea eta garatzea helburu dutenak.
 • C Modalitatea: Ekonomia bultzatzea, dibertsifikatzea eta suspertzea helburu duten enpresa-proiektuak.

Laguntzaren Onuradunak

Toki-erakundeek sustatutako proiektuen A modalitaterako:

 • Udalek edo udalen elkarteek.
 • Probintzia- eta foru-diputazioek, uharteetako kabildo eta kontseiluek eta probintzia bakarreko autonomia-erkidegoek.
 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualde-kontseiluak edo beste toki-erakunde batzuk.
 • Udalerrien mankomunitateek.
 • Aipatutako lurraldeko edozein toki-erakunderi lotutako edo haren mendeko erakunde autonomoek.

B modalitaterako, irabazi-asmorik gabeko erakundeek sustatutako proiektuak:

 • Irabazi-asmorik ez duten erakundeak edo enpresak.

C modalitaterako, enpresek eta beste ekimen ekintzaile batzuek sustatutako proiektuak:

 • Onuradun izan daitezke pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak, publikoak edo pribatuak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi.

Dirulaguntzaren Zenbatekoa

Onuradun bakoitzak eskatutako guztizko zenbatekoa ezingo da izan erabilgarri dagoen kreditu osoaren % 5 baino handiagoa.

Hautatutako proiektu bakoitzerako, emandako laguntzek ezingo dute gainditu diruz lagun daitekeen gastu osoaren % 90, eta gehieneko zenbateko hauei egokituko zaizkie, onuradunen tipologiaren arabera:

 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualde-kontseiluen eta haien erakunde autonomoen, mankomunitateen edo bestelako toki-erakundeen kasuan: 300.000 euro.
 • Udalen eta haien erakunde autonomoen kasuan: 200.000 euro.

Eskatu beharreko dirulaguntzaren gutxieneko zenbatekoa honako hau da:

 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualde-kontseiluen eta haien erakunde autonomoen, mankomunitateen edo bestelako toki-erakundeen kasuan: 25.000 euro.
 • Udalen eta haien erakunde autonomoen kasuan: 10.000 euro.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat jotzen dira zuzeneko gastuaren kategoria hauek:

 • Langile-gastuak.
 • Bidaia- eta mantenu-gastuak.
 • Jardueren gastuak, hala nola:
  • Kontsumo-gaiak, hornidurak eta zerbitzu orokorrak.
  • Proiektua garatzeko erabilitako ondasun higiezinen alokairua.
  • Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunetan egindako inbertsioak (erostea, eraikitzea, birgaitzea eta hobetzea), bai eta ibilgailuak erosteko inbertsioak ere.
  • Justifikazio-kontua berrikusteko gastuak.

Gauzatze Epea

Diruz lagundutako proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2026ko abenduaren 31ra artekoa izango da.

Justifikatzeko Epea

Aurreko dokumentuak aurkezteko epea, gehienez ere, hiru (3) hilabetekoa izango da, jarduera egiteko epea amaitzen denetik hasita.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

2024ko Deialdia: Anuncio 24444 del BOE núm. 157 de 2024

Laburpen-Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
PERTE VECren barruan ibilgailu elektriko eta konektatuaren balio-katea bultzatzeko proiektuetarako laguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/09/16 - 2024/10/04

Agindu honen xedea da oinarri arautzaileak ezartzea, lehiarik gabeko norgehiagoka-erregimenean, ibilgailu elektriko eta konektatuen sektorean (PERTE VEC) ekonomia berreskuratu eta eraldatzeko proiektu estrategikoaren barruan konektatutako ibilgailu elektrikoaren kate industrialeko inbertsio-planetarako laguntzak emateko.

Laguntzaren xedean, ibilgailu elektrikoaren kate industrialaren barruan, bi sekzio bereizi dira:

 • Lehenengoa, «A atala», ibilgailu elektrikoaren baterien ekoizpena, horien funtsezko osagaiak eta beharrezkoak diren funtsezko lehengaien ekoizpena edo berreskurapena biltzen dituena;
 • bigarren «B atala», ibilgailu elektriko eta konektatuaren balio-kate industrialaren gainerakoa, haren sistemak, azpisistemak eta osagaiak, eta hura hedatzeko beharrezkoak diren azpiegitura-sistema osagarri batzuk biltzen dituena.

«B atalari» dagozkion inbertsio-planak gauzatzeari egiten dio erreferentzia honek.

Erakunde Onuradunak

Nortasun juridiko propioa duten merkataritza-sozietateak, Espainian legez eratuak eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuak, haien tamaina edozein dela ere, agindu honen I. eranskinean atal bakoitzerako jasotako sektoreren batean industria-jarduera bat garatzen dutenak eta sektore publikokoak ez direnak.

Laguntzaren Ezaugarriak

Mailegu itzulgarriak, % 3,058ko interes-tasarekin eta 10 urteko amortizazio-epe osoarekin, 3 urteko gabealdiarekin.

Jarduera-Ildoak

Ibilgailu elektrikoaren baterien A atalean, laguntza jaso ahal izango dute honako proiektu-mota hauetakoren baten barruan sartzen diren jarduketek:

 • Industria-establezimenduak sortzea: ekoizpen-jarduera berri bat hastea Estatuko edozein tokitan.
 • Lehendik dauden ekoizpen-zentroetan instalatutako ekoizpen-ahalmena handitzea, ekoizpen-lerro berriak ezarriz.
 • Lehendik zeuden lineak birmoldatzea, lehen fabrikan produkzioan ez zeuden produktuak fabrikatzeko.

B atalean, laguntza jaso ahal izango dute jarduera-ildo eta proiektu-mota hauetakoren batean sartzen diren jarduketek:

 • B.1. azpiatala. Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Ildoa: Industria-ikerketako proiektuak, garapen esperimentala, eta berrikuntza-proiektuak antolaketaren eta prozesuen arloan, jarraian zehazten diren definizioen arabera:
  • Ikerketa industrialeko proiektuak.
  • Garapen esperimentaleko proiektuak.
  • Antolakuntzaren arloko berrikuntza-proiektuak.
  • Prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak.
 • B.2. azpiatala. Jasangarritasunaren eta Eraginkortasun Energetikoaren Berrikuntza Lerroa:
  • Ingurumena babesteko inbertsio berritzaileak.
  • Energia aurrezteko edo eraginkortasun energetikorako neurrietan inbertsio berritzaileak egitea.
 • B.3. azpiatala. Inbertsiorako eskualdeko laguntza-lerroa:
  • Establezimendu berri bat sortzea: Lagundutako eremu horietan industria-jarduera berri bat hastea.
  • Ekoizpen-lerroak aldatzea.
 • B.4. azpiatala. ETEen aldeko inbertsiorako laguntza-lerroa: Establezimendu berri bat sortzeko, lehendik dagoen establezimendu bat handitzeko, establezimendu baten ekoizpena produktu gehigarri berrietan dibertsifikatzeko edo lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpen-prozesu orokorrean funtsezko aldaketa bat egiteko aktibo materialetan edo ez-materialetan dautzan inbertsioak jaso beharko ditu.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Lerroko B.1. azpiatalean, honako hauek finantzatu ahal izango dira:

 • Langile-kostuak.
 • Tresneriaren eta materialaren kostuak.
 • Kontratu-ikerketaren, ezagutza teknikoen eta eskuratutako patenteen kostuak.
 • Gastu orokorrak.

B.2. azpiatalerako. Jasangarritasunaren eta Eraginkortasun Energetikoaren Berrikuntza Lerroa honako hauek finantzatuko dute:

 • Produkzio-aparatuak eta -ekipoak.
 • Eraikuntza eta instalazioak.
 • Aktibo ez-materialak.
 • Kanpoko lankidetzak.

B.3 azpiatalean sartutako inbertsio-proiektuetarako. Inbertsiorako eskualde-laguntzen lerroa honako gastu-partida hauek finantzatuko dira:

 • Produkzio-aparatuak eta -ekipoak.
 • Eraikuntza eta instalazioak.
 • Aktibo ez-materialak.

B.4 azpiatalean sartutako inbertsio-proiektuetarako. ETEen aldeko inbertsiorako laguntza-lerroa honako gastu-partida hauek finantzatuko dira:

 • Produkzio-aparatuak eta -ekipoak.
 • Eraikuntza eta instalazioak.
 • Aktibo ez-materialak.

Gauzatze Epea

Eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera egindako inbertsioak eta gastuak finantzatu ahal izango dira, eta berrogei (40) hilabete arte luzatu ahal izango dira, emakida ebatzi zen egunetik zenbatzen hasita, edo hirurogei (60) hilabete arte, egun beretik zenbatzen hasita.

Justifikatzeko Epea

Onuradunak agindu honen esparruan finantzatutako jarduerak justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du jarduketa amaitu eta hiru (3) hilabeteko epean, dirulaguntza emateko ebazpenaren eta egon litezkeen aldaketen arabera.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

2024 Deialdia: Anuncio 25113 del BOE núm. 161 de 2024

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Aldaketa Eragileen Programa – Kit Consulting 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/06/18 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da «Kit Consulting» programaren oinarri arautzaileak ezartzea, aholkularitza-zerbitzuak kontratatzeko laguntzak emanez enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala laguntzeko.

Programaren helburua da enpresa txiki eta ertainei eraldaketa digitaleko prozesuetan laguntzea, teknologia digitalen erabilera eta lehiakortasuna areagotzeko.

Onuradunak

Egoitza fiskala lurralde nazionalean duten ETEak izan daitezke laguntza hauen onuradun.

Onuradunen segmentu hauek ezartzen dira, langile-kopuruaren arabera:

 • A Segmentua: 10 langile eta 50 langile arteko enpresak.
 • B Segmentua: 50 eta 100 langile bitarteko enpresak.
 • C Segmentua: 100 eta 250 langile arteko enpresak.

Aholkularitza-Zerbitzuen Kategoriak eta Zenbatekoa

 • Adimen Artifiziala: Adimen artifizialeko planik (IA) ez duten ETEei zuzendutako plana, beharrezko inbertsioa eta hura hartzeko beharrezko neurriak ezarriz, ETEei aholkularitza emanez IAko tekniken erabilerari eta aplikazioari buruz, hala nola, ikaskuntza automatikoa, testu edo sistema adituen prozesamendu eta transkripzio automatikoa, eta adimen artifizialeko tekniken aplikazioarekin lotutako negozioari egokitutako erabilera-kasu bat eginez.
 • Datuen Analisia – Oinarrizkoa: Negoziora egokitutako datuak aztertzeko planik ez duten ETEei zuzendutako plana, eskatutako inbertsioa eta hura hartzeko beharrezko neurriak zehaztuz, datuak ateratzeko eta ETEaren onurarako datuak aztertzeko prozesuak ezartzea eta ikastea lehenetsiz.
 • Datuen Analisia – Aurreratua: Oinarrizko datuak aztertzeko sistema bat duten eta aurreratuagoa eta negozioari egokituagoa behar duten ETEei zuzendutako plana. Plan horretan, ETEan datuak aztertzeko sistema aurreratu bat ezartzeko beharrezko inbertsioa eta neurriak zehaztuko dira, datuak ateratzeko eta aztertzeko prozesuen ezarpena, hobekuntza, automatizazioa eta ikaskuntza lehenetsiz.
 • Salmenta Digitalak: Aholkularitza-zerbitzu bat ematea, enpresaren lineako salmenten errendimendua hobetzeko beharrezko inbertsioa eta marketin digitaleko teknikak ezartzeko, adimen artifizialeko teknologien aprobetxamendua barne, eta salmenta digitalen arloan negozioari egokitutako erabilera kasu bat egitea.
 • Negozio-Prozesuak edo Produkzio-Prozesua: aholkularitza-zerbitzu bat ematea, egungo enpresa-prozesuen hobekuntza- eta optimizazio-arloak identifikatzeko eta funtsezko arloetan prozesuak hobetzeko plan bat zehazteko. Enpresa-prozesu baten ordez, aholkularitza-zerbitzu hori produkzio- edo fabrikazio-prozesuren bat optimizatzera bidera daiteke. Bi kasuetan, adimen artifizialarekin lotutako teknikak erabiliko dira, eta negozioari egokitutako erabilera-kasu bat egitea ere sartzen da.
 • Negozio-Estrategia eta -Errendimendua: Negozio-estrategia bat inplementatu nahi duten enpresentzat bideratutako plana, haien lehiakortasun-posizionamendua hobetzeko, beharrezko inbertsioa definituz eta tresna egokiak hautatuz, aztertzeko gaitasuna indartzeko adimen artifizialeko teknologiak baliatuz, eta negozioaren errendimendua eta estrategia hobetzera egokitutako erabilera-kasu bat gauzatuz, beharrak eta arrakalak identifikatzeari eta lehiakideen egoera hobetzeko aukerei dagokienez.
 • Zibersegurtasuna – Oinarrizkoa: oinarrizko babesik ez duten ETEentzat pentsatutako plana, edo, babes hori izanda ere, garatutako jarduera ekonomikora egokitutako zibersegurtasun-planik ez dutenentzat pentsatutakoa, hura ezartzeko eta ISO 27001 eta ENS kategorien arabera Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren (SGSI) oinarrizko dokumentazioa definitzeko eta aplikatzeko, eta zibersegurtasunaren arloan negozioari egokitutako erabilera-kasu bat egiteko.
 • Zibersegurtasuna – Aurreratua: Oinarrizko babesa eta zibersegurtasun plana duten baina, izan arren, babes sistema aurreratuagoak hobetu eta ezagutu nahi dituzten enpresentzat bideratutako plana.
 • Zibersegurtasuna – Ziurtapenerako Prestakuntza: Oinarrizko babesa eta egokitutako segurtasun-plana eta SGSIren oinarrizko dokumentu-egitura (ISO 27001 eta ENS ertain-altuaren arabera) duten enpresentzat bideratutako plana, eta babes aurreratuko sistemak inplementatu nahi dituzte, adimen artifizialaren gaitasunak aprobetxatuz, eta beren SGSIa ziurtapenari aurkezteko prestatu.
 • Eraldaketa Digitaleko 360 Aholkularitza: Beren negozioari egokitutako eraldaketa digitala egin nahi duten enpresei bideratutako zerbitzu bat ematea, erakundearen eragin-arlo guztietan digitalki eboluzionatzeko behar diren neurri estrategikoak eta beharrezko inbertsioa argi eta garbi definituz, teknologia berritzaileak baliatuz, hala nola adimen artifiziala, transformazio-prozesuan hobetzeko eta optimizatzeko aukerak identifikatzeko, eta negozioari egokitutako erabilera kasu bat egitea, enpresaren digitalizazio-maila aztertu eta eremu orokorra hobetzeko proposamena egingo duena, adimen artifizialeko teknikak eta tresna digitalak erabiliz.

Laguntzaren Zenbatekoa

Onuradun bakoitzeko gehieneko zenbatekoa honako hau izango da, segmentuaren arabera:

 • A Segmentua, 10 langile eta 50 baino gutxiagoko enpresak: 12.000 €
 • B Segmentua, 50 eta 100 langile arteko enpresak: 18.000 €
 • C Segmentua, 100 eta 250 langile arteko enpresak: 24.000 €

Laguntzaren Ordainketa

Atxikitako aholkulari digitalei ordainketa bakar baten bidez ordainduko zaizkie laguntzak, justifikazio-dokumentazioa justifikatu eta egiaztatu ondoren.

Gauzatze Epea

Atxikitako aholkulari digitalak gehienez ere hiru (3) hilabeteko epean emango ditu aholkularitza-zerbitzuak, aholkularitza-zerbitzuak emateko akordioa baliozkotzen denetik zenbatzen hasita.

Justifikatzeko Epea

Justifikazioa aurkezteko gehieneko epea bost (5) hilabetekoa izango da, Aholkularitza Zerbitzua Emateko Akordioa baliozkotzen denetik zenbatzen hasita.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: Anuncio 21892 del BOE núm. 143 de 2024

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Aldaketa Eragileen Programa–Kit Consulting 2024
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2024/05/13 - 2024/11/13
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da «Kit Consulting» programaren oinarri arautzaileak ezartzea, aholkularitza-zerbitzuak kontratatzeko laguntzak emanez enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala laguntzeko.

Programaren helburua da enpresa txiki eta ertainei eraldaketa digitaleko prozesuetan laguntzea, teknologia digitalen erabilera eta lehiakortasuna areagotzeko.

Erakunde Onuradunak

Onuradunen segmentu hauek ezartzen dira, langile-kopuruaren arabera:

 • A Segmentua: 10 langile eta 50 langile arteko enpresak.
 • B Segmentua: 50 eta 100 langile bitarteko enpresak.
 • C Segmentua: 100 eta 250 langile arteko enpresak.

Laguntza Jaso Dezaketen Kontzeptuak

Diruz lagundu ahal izango dira, aurreko artikuluan ezarritako gehieneko zenbatekoen esparruan, ETEen eraldaketa digitalerako aholkularitza-zerbitzuak kontratatzeko onuradunak egiten dituen gastuak, Programaren Aholkularitza Zerbitzuen Katalogoan eskuragarri daudenak eta zalantzarik gabe diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak.

Laguntzen Zenbatekoa

 • A Segmenturako “Aholkularitza Digitaleko Bonua” ren Zenbatekoa (10 langile baino gutxiagoko enpresak): 12.000 euro
 • B segmenturako “Aholkularitza Digitaleko Bonoaren” Zenbatekoa (50 langile eta 100 baino gutxiagoko enpresak): 18.000 euro
 • C segmenturako “Aholkularitza Digitaleko Bonoaren” Zenbatekoa (100 langile eta 250 baino gutxiagoko enpresak): 24.000 euro

Gauzatze Epea

Atxikitako aholkulari digitalak gehienez ere hiru (3) hilabeteko epean emango ditu aholkularitza-zerbitzuak, aholkularitza-zerbitzuak emateko akordioa baliozkotzen denetik zenbatzen hasita.

Justifikatzeko Epea

Justifikazioa aurkezteko gehieneko epea bost (5) hilabetekoa izango da, Aholkularitza Zerbitzua Emateko Akordioa baliozkotzen denetik zenbatzen hasita.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Merkaturatzeko eta Eraldatzeko Inbertsioetarako Laguntzak_FEMPA 2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/01/01 - 2024/12/31

Plan honen helburua da MABeko erakunde profesionalen eta arrantza- eta akuikultura-enpresen lehiakortasuna sustatzea, honako helburu hauek dituzten arrantzako eta akuikulturako produktuak merkaturatzeko:

 • Ekoizleen erakundeak eta horien elkarteak eta lanbide arteko elkarteak sortzea.
 • Merkatu berriak aurkitzea eta arrantzako eta akuikulturako produktuak merkaturatzeko baldintzak hobetzea.
 • Kalitatea eta balio erantsia sustatzea.
 • Merkatu-azterketak.
 • Arrantzako eta akuikulturako produktu jasangarrien inguruan jendea sentsibilizatzeko eskualde-, komunikazio- eta sustapen-kanpainak egitea.
 • Trazabilitatea hobetzea.
 • Ingurumenaren gaineko eraginaren eraldaketa hobetzeko inbertsioak laguntzea, arrantzako eta akuikulturako produktuak barne.

FEMPAk APB eta Batasunaren itsas politika aplikatzen lagunduko du. Lehentasun hauek izango ditu:

 • Arrantza iraunkorra sustatzea eta uretako baliabide biologikoak berreskuratzea eta kontserbatzea. Honako helburu espezifiko hauekin:
  • Ekonomikoki, sozialki eta ingurumenaren aldetik jasangarriak diren arrantza-jarduerak indartzea.
  • Eraginkortasun energetikoa handitzea eta CO2 isurketak murriztea, arrantza-ontzien motorrak ordeztuz edo modernizatuz.
  • Arrantza-jarduerak behin betiko geldituz gero, arrantza-ahalmena arrantza-aukeretara egokitu dadin sustatzea, eta, arrantza-jarduerak aldi baterako geldituz gero, bizi-maila egokia izan dadin laguntzea.
  • Arrantza-sektorean kontrol eta betetze eraginkorra sustatzea, INDNR arrantzaren aurkako borroka barne, eta ezagutzan oinarritutako erabakiak hartzea ahalbidetuko duten datu fidagarriak lortzea.
  • Bidezko lehia-baldintzak sustatzea eskualde ultraperiferikoetako arrantzako eta akuikulturako produktuetarako.
  • Biodibertsitatea eta uretako ekosistemak babesten eta berreskuratzen laguntzea.
 • Akuikulturako jarduera iraunkorrak sustatzea, bai eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzea eta merkaturatzea ere, Batasuneko elikagaien segurtasunari laguntzeko. Honako helburu espezifiko hauekin:
  • Akuikultura-jarduera jasangarriak sustatzea, bereziki akuikultura-ekoizpenaren lehiakortasuna indartuz, eta, aldi berean, jarduerak ingurumenaren aldetik iraunkorrak izatea epe luzera.
  • Arrantzako eta akuikulturako produktuen merkaturatzea, kalitatea eta balio erantsia sustatzea, bai eta produktu horien eraldaketa ere.
 • Kostaldeetan, uharteetan eta barnealdeetan ekonomia urdin jasangarria ahalbidetzea, eta arrantza- eta akuikultura-komunitateen garapena sustatzea.
  • Kostaldeko, uharteetako eta barrualdeko eremuetan ekonomia urdin jasangarria ahalbidetzeko eta arrantza- eta akuikultura-komunitateen garapena sustatzeko esku-hartzeak.
 • Ozeanoen nazioarteko gobernantza indartzea eta itsaso eta ozeanoak seguruak, babestuak, garbiak eta modu jasangarrian kudeatuak izan daitezen ahalbidetzea.
  • Itsasoen eta ozeanoen kudeaketa iraunkorra indartzen lagunduko duten esku-hartzeak, itsas ingurunearen ezagutza, itsas zaintza edo kostazainen arteko lankidetza sustatuz.

Erakunde Onuradunak

Laguntza hauen onuradun izan daitezke arrantzaleak edo arrantza-ontzien jabeak, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan edo egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duten arrantza-ontzietan inbertsioak eta gastuak egiten dituzten ondasun-erkidegoak barne.

Pertsona fisikoen kasuan, administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharko dute aurreko urtean, eta etenik gabe, laguntza eskatzen den unean, laguntza-lerro bakoitzean ezarritakoa izan ezik.

Pertsona juridikoen kasuan, egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egongo da.

Laguntzen Zenbatekoa

FEMPAren baterako finantzaketaren gehieneko tasa, helburu espezifiko bakoitzeko, diruz lagun daitekeen gastu publikoaren % 70ekoa izango da, 1. lehentasunean “eskualde ultraperiferikoetako arrantzako eta akuikulturako produktuetarako lehia-baldintza ekitatiboak sustatzeko” helburu espezifikoa izan ezik, hori % 100ekoa izango baita.

Gauzatze Epea

Gastuak diruz lagundu ahal izango dira 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, nahiz eta jarduerak egin eta gastuak egin dirulaguntzaren eskaera aurkeztu baino lehen.

Diruz Lagundu Ezin Diren Eragiketak

 • Arrantza-ontzi baten arrantza-ahalmena handitzen duten eragiketak.
 • Arrantza-ontzi batek arraina detektatzeko duen gaitasuna handitzen duten ekipoak erostea.
 • Arrantza-ontziak eraiki eta erostea edo arrantza-ontziak inportatzea.
 • Arrantza-ontziak hirugarren herrialdeetara transferitzea edo hirugarren herrialdeetako banderapean jartzea, baita beste herrialde batzuetako bazkideekin enpresa bateratuak sortuz ere.
 • Arrantza-jarduerak aldi baterako edo behin betiko geldiaraztea.
 • Esplorazio-arrantza.
 • Enpresa baten jabetzaren transferentzia.
 • Zuzeneko birpopulaketa.
 • Portu edo lonja berriak eraikitzea, lehorreratzeko leku berriak izan ezik.
 • Merkatuan esku hartzeko mekanismoak, arrantzako edo akuikulturako produktuak merkatutik aldi baterako edo modu iraunkorrean kentzeko, eskaintza murrizteko, prezioen jaitsiera saihesteko edo prezioak handitzeko.
 • Laguntza-eskabidea aurkezteko unean indarrean dagoen Europar Batasuneko Zuzenbidearen baldintzak betetzeko beharrezkoak diren arrantza-ontzietan egindako inbertsioak.
 • Laguntza-eskaera aurkeztu aurreko bi urte zibiletan itsasoan arrantza-jarduerak 60 egun baino gutxiagoz egin dituzten arrantza-ontzietako inbertsioak.
 • Arrantza-ontzi batean motor nagusi edo laguntzaile bat ordeztea edo modernizatzea.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
«Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programa
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/10/17 - 2025/10/31

Ministerio-agindu honen babesean ematen diren dirulaguntzen helburua izango da garraioaren eta mugikortasunaren esparruan gaitasun digitalak eskuratzera eta hobetzera bideratutako prestakuntza ekintzak bultzatzea, bai eta lotutako azpiegituren logistika, eragiketa eta mantentzea ere.

Programaren Helburuak

 • «Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programaren helburua Espainiako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen laguntzea da, bertan jasotako C19.I03 jarduketaren CID # 292 helburua partzialki betetzearekin bat etorriz.
 • «Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programako laguntzen xedea da, halaber, laguntza horien onuradun diren pertsona fisikoei garraioaren eta mugikortasunaren arloan trebakuntza digitaleko prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea, betiere oinarri arautzaile hauen arabera hauta badaitezke.
Diruz lagun daitezkeen jarduerak
 • «Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» Programaren prestakuntza-ekintzen erregistroan inskribatutako prestakuntza-ekintzak izango dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak. Oinarri arautzaile hauetako 15. artikuluan zehazten da erregistro hori.
 • Laguntzak pizgarriak direnez, laguntza-eskabidea aurkeztu ondoren hasitako prestakuntza-ekintzak baino ez dira onartuko.
 • Ez dira diruz lagunduko Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Kanarietako Zeharkako Zerga Orokorra eta Ekoizpenaren, Zerbitzuen eta Inportazioaren gaineko Zerga.
 • Abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren 37. artikuluan ezarritakoaren arabera, laguntza horiei dagokien finantzaketa legez lotuta dago Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan dauden proiektuak edo ekintza-ildoak finantzatzera.

Laguntzaren Zenbatekoa

«Garraioan Trebatzeko Txeke Digitala» programaren onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa dagokion deialdian finkatuko da, irizpide honi jarraiki:

 • Gehienez 1.500 euro, gutxienez 375 orduko iraupena duten prestakuntza-ekintzetarako.
 • Gehienez 1.000 euro, gutxienez 150 orduko iraupena duten prestakuntza-ekintzetarako.

Onuradunen Betekizunak

Honako hauek dira onuradun izateko baldintzak. Baldintza horiek betetzen direla egiaztatu beharko da deialdi bakoitzean zehazten diren moduan eta baliabideekin:

 • Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. paragrafoan eta 3. paragrafoan jasotako kasuetako batean ere ez erortzea.
 • Administrazioarekin zorrik ez izatea laguntzak edo maileguak itzultzeko bidezko ebazpenaren ondorioz, eta Europako Batzordeak laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela erabaki ondoren berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Garraioa
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta nekazaritza-ustiategiak digitalizatzeko laguntzak 2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/09/12 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Deialdi honetako laguntzak (deialdi honen ondorioetarako “bonu digitala” deritzona kobratzeko eskubidea dutenak) zuzeneko dirulaguntzatzat hartuko dira, lehiarik gabeko konkurrentzia-prozeduraren bidez emandakoak, eta merkatuan eskuragarri dauden digitalizazio-konponbideak finantzatzera bideratutako diruzko xedapenak izango dira, baldin eta horien erreferentziak Kit Digital Programaren Digitalizazio Soluzioen Katalogoan eskuragarri badaude.

ONURADUNAK

 • I. Segmentua: 10 eta 50 langile arteko enpresa txikiak.
 • II. Segmentua: 3 eta 10 langile arteko mikroenpresak.
 • III. Segmentua: Enpresa txikiak edo mikroenpresak 0 eta 3 langile artean.

GEHIENEZKO ZENBATEKOA

Deialdi honetan araututako laguntzen gehieneko zenbatekoa ehun milioi eurokoa da (100.000.000 €).

Onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:
 • I. Segmentua (10-50 langile): 12.000 €
 • II. Segmentua (3-10 langile): 6.000 €
 • III. Segmentua (0-3 langile): 2.000 €

 

JUSTIFIKAZIO EPEA

Bi aldeek gehienez ere 6 hilabeteko epea izango dute “bonu digitalari” lotutako digitalizazio-soluzioak emateko akordioak formalizatzeko (egiteko eta sinatzeko), laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik kontatzen hasita. Epe hori igarotakoan, onuradunak galdu egingo du emandako dirulaguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea, baldin eta zenbateko hori ez badago jasota. 

Enpresaren tamaina
1 - 50
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
“Activa Industria 4.0” programa (eus)_2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/07/13 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2023ko uztailaren 6koa, EOI, F.S.P. Fundazioarena, eraldaketa digitala bultzatzeko laguntzak emateko deialdia onartzen duena, «Activa Industria 4.0» ekimenaren bidez, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Erakunde onuradunak

Onuradun izan daitezke ETE izaera duten enpresak, Espainian nortasun juridiko propioa dutenak eta legez eratuta eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta daudenak, manufaktura-industriari dagokion jarduera dutenak, 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko (EJSN 2009) C Ataleko 10-32 Dibisioetan sartuta.

Laguntzen tipologia

 • Deialdi honen esparruan ematen diren laguntzak gauzazko laguntzatzat hartuko dira, hau da, aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua jasoko da, industria-enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala 4.0 industriara bultzatzeko.
 • Deialdi honetako laguntzak garrantzi txikiagoko laguntzak edo minimis laguntzak dira.
 • Enpresa txiki eta ertainei aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua ematearen helburua da enpresaren abiapuntuko egoera digitalaren diagnostiko eta azterketa sakona eskaintzea eta Eraldaketa Plan bat egitea, digitalizazio-aukera pertsonalizatuak definitu, kuantifikatu eta lehenesteko. Aholkularitza enpresa onuradunekin haien egoitzan egingo diren banakako bileren bidez, erakunde laguntzailearen urruneko lanaren bidez eta gaikako eta erakusketako tailerren bidez emango da, enpresa onuradunari Eraldaketa Digitaleko Planean jasotako ekintzak ezartzeko prozesua zehazten lagunduko dioten teknologiak aurkeztuz.
 • Enpresa onuradunak honako zerbitzu hauek jasoko ditu aholkularitza espezializatuaren barruan:
  1. ETEaren abiapuntuko egoeraren diagnostikoa, heldutasun digitalari dagokionez.
  2. Eraldaketa digitaleko plan bat egitea.
  3. Taldeko tailerra eta zerbitzuaren prestazioa ixtea.

Oinarri arautzaileak

ICT/819/2022 Agindua, abuztuaren 12koa, «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» eta «Activa Ciberseguridad» programen bidez ETEen hazkundea bultzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (2022ko abuztuaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala, 204. zk.).

Aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea laburpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta deialdian ezarritako aurrekontu-kreditua agortu arte egongo da zabalik.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Digital Innovation Hubs (PADIH) laguntza-programa _ 2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
- 2025/09/30

Deialdi honen xedea da ETEei laguntzak ematea, lehiarik gabeko konkurrentzia-erregimenean, haien digitalizazioa bultzatzeko Digital Innovation Hubs (aurrerantzean, PADIH) Laguntza Programaren esparruan, zeina Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 13. osagaian jasota baitago..

Laguntzaren xede diren jarduerak

 a) Teknologiak ezartzeko hasierako aholkularitza

b) Saiakuntza eta esperimentazioa, kontzeptu teknologikoen probak barne:

Kontzeptu-probaren xede diren emaitzen bideragarritasun tekniko, komertzial edo sozialaren azterketa.

Prototipoak lortzea, pilotu-eskalan frogatzea, azken erabiltzaileekin probak egitea, edo emaitza, prozesua edo produktua baliozkotzea eta eskala errealean igarotzea ahalbidetzen duten beste jarduera batzuk.

 1.  Teknologia ezartzeko eta ondoren kudeatzeko oinarrizko ezagutzak eskuratzeko prestakuntza.
 2.  Teknologia ezartzeko finantzaketa bilatzeko aholkularitza.

e) Berrikuntza-sare eta -ekosistemetara sartzeko laguntza.

 

Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa:

 a) Teknologiak ezartzeko hasierako aholkularitza: 10.000 euro gehienez.

b) Saiakuntza eta esperimentazioa, kontzeptu teknologikoen probak barne: 20.000 euro gehienez.

c) Teknologia ezartzeko eta ondoren kudeatzeko oinarrizko ezagutzak eskuratzeko prestakuntza: 5.000 euro gehienez.

d) Teknologia ezartzeko finantzaketa bilatzeko aholkularitza: 5.000 euro gehienez.

e) Berrikuntza-sare eta -ekosistemetara sartzeko laguntza: 5.000 euro gehienez.

Nolanahi ere, edozein deialditan zehaztutako onuradun bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 30.000 eurotik beherakoa izango da. Eskatzaileak bere beharretara hobekien egokitzen diren zerbitzuak sartuko ditu, eta eskatutako zerbitzuen baturak ezin izango du onuradun bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa gainditu.

 

Oinarri arautzaileak:

BOE.es – BOE-A-2022-23021 Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la primera convocatoria.

2023ko azaroaren 8ko Ebazpenaren laburpena, laguntzen gehieneko zenbatekoa handitzen duena: Anuncio 33581 del BOE núm. 272 de 2023

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea