Txikizkako merkataritza dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Programa Kontrata 2023
Dirulaguntza mota:
Contratación
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

El objeto de esta sección es establecer y regular las ayudas que el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia podrá conceder para apoyar la  contratación y el mantenimiento del empleo mediante la contratación indefinida o la conversión de contrato temporal en indefinido o apoyar la empleabilidad de las personas desempleadas que hayan participado en los programas mixtos de empleo-formación (Laborlan y Teknilan Plus), liderados por DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo, por las empresas de Bizkaia.

Líneas de ayudas:

 1. Incentivos a la contratación indefinida: apoyar la  contratación y el mantenimiento del empleo mediante la contratación indefinida o la conversión de contrato temporal en indefinido
 2. Experiencia profesional: apoyar la empleabilidad de las personas desempleadas que hayan participado en los programas mixtos de empleo-formación (Laborlan y Teknilan Plus), liderados por DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo.

Entidades beneficiarias: 

 • Empresas de Bizkaia, cualquiera que sea su forma jurídica
 • Los empresarios y empresarias individuales y profesionales
 • Las comunidades de bienes y sociedades civiles
 • Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, del Territorio Histórico de Bizkaia

Personas destinatarias: 

 • Personas mayores de 45 años de edad, entendiendo por tales aquellas que hayan cumplido los 45 años.
 • Personas jóvenes de hasta 30 años.
 • Personas desempleadas de larga duración, entendiendo por tales aquellas que acrediten no haber trabajado más de un mes en un período de 13 meses anteriores al inicio de la contratación.
 • Personas con discapacidad, entendiendo por tales aquellas que acrediten una valoración de la situación de discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33%.
 • Personas en riesgo de exclusión

Acciones subvencionables: 

Serán subvencionables los contratos indefinidos y las conversiones de contrato temporal en indefinido realizadas entre el 1 de noviembre del 2022 y el 28 de julio de 2023.

Requisitos del contrato: 

 • Serán subvencionables los contratos indefinidos celebrados con personas desempleadas entre el 1 de noviembre del 2022 y el 28 de julio de 2023.
 • Serán, así mismo, subvencionables las conversiones de contratos temporales en indefinidos, formalizadas entre el 1 de noviembre del 2022 y el 28 de julio de 2023.
 • Los contratos indefinidos y las conversiones de contratos temporales en indefinidos deberán ser a jornada completa desde la fecha de inicio del contrato o conversión y durante toda su vigencia.
 • Para que sea subvencionable el contrato indefinido, si la persona trabajadora, por la que se solicita subvención, ha tenido un contrato previo en la misma empresa que ha finalizado, ha debido de transcurrir un periodo mínimo de 1 mes entre ambos contratos.
 • En el caso de conversiones de contratos:
  • La persona trabajadora no ha debido estar contratada por la entidad solicitante durante un plazo superior a 18 meses en un periodo de 24 meses, previos a la conversión.
  • Las conversiones de los contratos deberán mantener, al menos, las mismas condiciones en términos de salario y jornada que tenía el contrato temporal precedente.
 • Las personas trabajadoras contratadas mediante contrato indefinido han de acreditar la situación de desempleo inmediatamente antes de la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de formalización del mismo.

Cuantía de la ayuda: 

Línea 1:

 • La cuantía de la subvención para los contratos indefinidos será de 3.000 euros y de 3.600 si la persona contratada es una mujer. 3.750 euros para contratos en el ámbito de la transición ecológica hacia una economía verde o en el ámbito de la transformación digital (art. 5.5)
  La cuantía de la subvención para las conversiones de contratos temporales en indefinidos será de 2.500 euros.
 • En el caso de que la persona trabajadora haya participado y completado algún programa de empleo del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, o de DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo la cuantía de la subvención será de 4.000 euros
 • A cada entidad beneficiaria, un máximo de 10 contrataciones y la cuantía máxima de subvención por el conjunto de todas ellas no podrá ser superior a 30.000 euros.
Sektore ekonomikoa
Comercio
Sector industrial
Sector Turismo
Erakundea
Diputación Foral de Bizkaia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kontrata programa 2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

Atal honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta arautzea, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz kontratazioa eta enpleguari eustea bultzatzeko, edo enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babesteko, Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena enpresaren gidaritzapean.

Laguntza lerroak:

 1. Kontratazio mugagaberako pizgarriak: kontratazio mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz enplegua mantentzea eta kontratatzea.
 2. Lanbide-esperientzia: Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabetuen enplegagarritasuna babestea.

Entitate onuradunak:

 • Bizkaiko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere
 • Banakako enpresaburuak eta profesionalak
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak

Pertsona onuradunak: 

 • 45 urtetik gorakoak edo 30 urtera arteko gazteak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioa hasi aurreko 13 hilabeteetan hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren % 33ko edo gehiagoko balorazioa egiaztatzen dutenak.
 • Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak

Diruz lagundutako jarduerak: 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean egindako kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratu mugagabe bihurtzeak.

Kontratuaren betekizunak: 

 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean langabeekin egindako kontratu mugagabeak.
 • Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea ere diruz lagunduko da, 2023ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra
  bitartean formalizatzen badira.
 • Kontratu mugagabeek eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeek lanaldi osokoak izan beharko dute, kontratua hasten den egunetik edo
 • Bihurketa eta bere indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, diru-laguntza eskatzeko arrazoi izan den langileak aldez aurretik kontratu bat izan badu amaitu den enpresa berean, gutxienez hilabete bat igaro behar izan da bi kontratuen artean.
 • Aldizkako lan-kontratu finkoei dagokienez, dirulaguntza jasoko dute baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurtzean jasota geratzen bada gutxieneko 6 hilabeteko iraupen bat urtebeteko epe batean.
 • Kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuan:
  • Erakunde eskatzaileak ez du 18 hilabetetik gorako kontraturik egin behar 24 hilabeteko epean, bihurketaren aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen baldintza berberei eutsi beharko diete, soldatari eta lanaldiari dagokienez.
 • Kontratu mugagabearen bidez kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte egiaztatu behar dute langabezian daudela.

Laguntzaren zenbatekoa:

1 Lerroa: 

 • Kontratu mugagabeetarako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da, 3.600 eurokoa kontratatutako pertsona emakumea bada eta 3.750 euro jarduera ekonomia berde baterako trantsizio ekologikoaren esparruan edo eraldaketa digitalaren esparruan egindako kontratuetarako (5.5 art.)
 • Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da.
 • Langileak Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, diru-laguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da.
 • Erakunde onuradun bakoitzari, gehienez ere, 10 kontratazio egingo zaizkio, eta, guztira, gehienez ere 30.000 euroko diru-laguntza emango zaio.
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Merkataritza
Turismo Sektorea
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
FUNTS TEKNOLOGIKOA laguntza-Enpresak
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/03/28 - 2023/04/27
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da merkataritza-sektorearen eraldaketa digital eta jasangarriaren bidez lehiakortasuna eta modernizazioa sustatu eta bultzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak onartzea, bai eta 2023ko deialdia egitea ere, Merkataritza Modernizatzeko Programaren (Funts Teknologikoa) esparruan.

Onuradunak:
1. lerroa. Egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten eta negozioaren jarduera nagusia 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren (JESN-2009) 45., 46. edo 47. kodeetako jardueraren bat duten mikroenpresak, merkataritza-sektoreko enpresa txiki eta ertainak. Merkataritza-jarduerak eta halakotzat hartzen ez diren beste batzuk aldi berean egiten badira, proiektua diruz lagundu ahal izango da, baldin eta jarduera nagusia merkataritzakoa bada, fakturazio-ehunekoaren arabera.

Inbertsioak egiteko epea 2023ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era bitartekoa izango da, biak barne.

Gutxieneko inbertsioa 1.500 eurokoa izango da (BEZik gabe). Soilik onartuko dira 500 euro edo gehiagoko fakturak (BEZik gabe), diruz lagundu daitezkeen azalpenen deskribapena ondo identifikatuta dutenak.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Laguntza horien helburua da eduki teknologiko, berritzaile eta jasangarria duten proiektuen garapena finantzatzea. Plan eta proiektu horiek merkataritzako mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek aurkeztuko dituzte, banaka edo elkarteen bidez. Plan eta proiektuok merkataritza-jardueraren kudeaketan eta negozio-ereduan eragingo dute, enpresak kontsumo-ohitura berrietara, salmenta-modalitateetara, posizionamenduetara eta banaketara egokitzen direla bermatuz, eta lehiakorrago eta erresilienteago bihurtuz.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak: 1. LERROA. MIKROENPRESAK, ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK:
a) Eraldaketa digitalera bideratutako gastuak:
Online merkataritza-estrategiaren eta komunikazio-estrategiaren, negozio-ereduaren eta erosketa-esperientziaren hainbat eremu hobetzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Bezero-arreta, harekiko harremana eta haren gaineko ezagutza hobetzea, eta fidelizatzea, teknologia berriak eta analitika aurreratuko teknikak erabiliz.
2. Merkataritza-establezimenduen eraldaketa digitalean inbertitzea, salmenta-funtzionaltasunak txertatu, mantendu edo hobetzeko, negozio-ereduen omnikanalitatea sustatzen duten eta bezeroen ingurune digitaleko erosketa-esperientzia hobetzen duten kanal digitalen bidez.
3. Zibersegurtasuneko soluzioak.
4. Negozio baten barruan barne-komunikazioa hobetzeko plataformak, edo negozioen artean edo intereseko beste figura batzuen artean, elkarrekiko ekintzak abiarazteko, elkarren mesedetan eta lan egiteko modua hobetzeko, bai eta bezero-arreta hobetzeko eta kopurua handitzeko ere.
5. Produktuak estandarizatzea eta informazioa sortzea.
6. Aplikazio informatikoak garatzea, telefono mugikor adimendunetarako edo produktuak eta zerbitzuak sustatzeko balio duten bestelako gailu edo bitarteko digitaletarako.

b) Salmenta-puntua eraldatzeko gastuak:
Salmenta-espazio fisikoa kontsumitzaileen behar eta ohitura berrietara nahiz kudeaketa-eredu berrietara egokitzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Saltokiko kudeaketa digitalizatzea, negozioaren barne-kudeaketako eragiketa bat edo batzuk optimizatuz, integratuz edo automatizatuz, hornitzaileekiko eta azken bezeroarekiko harremana barne.
2. Negozioaren bideragarritasunari, erabakiak hartzeari, transmisio potentzialari edo belaunaldi-erreleboari buruzko autodiagnostikoak egiteko tresna teknologikoak eskuratzea.
3. Merkataritza ibiltariaren eraldaketa digitala eta merkaturatzeko bide laburrak.
4. Salmenta-prozesua hobetzea, establezimenduan edo merkataritza-eremuan formula omnikanalen bidez eskaerak jasotzea erraztuko duten teknologia berriak txertatuz.
5. Teknologia berriak aplikatzea salmenta-puntuan, erositako produktuen ordainketa-prozesua hobetzeko eta eguneratzeko, bai eta merkataritza-establezimenduetan ilarak eta pilaketak saihesteko, txanden kudeaketa hobetzeko eta aldez aurreko bisita erreserbatzeko ere.
6. Establezimendu fisikoan erosketa-esperientzia hobetuko duten altzari teknologikoak erostea.
7. Bezeroekiko harremanetan marketin erlazionaleko edo harreman-hobekuntzako teknikak txertatzea.

c) Jasangarritasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak:
Energiaren eta baliabideen kontsumoaren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak aplikatzeko proiektuak izango dira:
1. Saltokiek eta kontsumitzaileek beren establezimenduetan sargaien kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta horien ordez ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuk ezartzea.
2. Produktuak edo, hala dagokionean, hondakinak banatzeko, entregatzeko eta itzultzeko eragiketak optimizatzea, kostuak eta ingurumen-inpaktua murriztuko dituzten teknologia eta lankidetza-ekosistema berriak erabiliz, eta, horretarako, azken miliari arreta berezia eskainiz.
3. Merkataritza-establezimenduetan energia-kontsumoaren eta bestelako horniduren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak, oinarri teknologikoko prozesuak, ekoefizienteak edo hondakinak (biohondakinak, papera, plastikoa, beira, etab.) behar bezala bereizteko prozesuak ezartzea, ondoren birziklatzeko eta balorizatzeko.
4. Entrega-puntu adimendunak instalatzea.
5. Energia-iturri berriztagarriak instalatzea eta berotzeko potentzial handiko gas hozgarri fluordunak erabiltzen dituzten teknologiak atmosfera berotzeko ahalmen gutxiko edo txikiko teknologiekin ordeztea merkataritza-erabilerako establezimenduen klimatizazioan.
6. Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta efizientzia areagotzera bideratutako beste proiektu eta irtenbide batzuk, ekonomia erresiliente eta karbono gutxikorantz bideratuak, baita hondakin-ekoizpena murriztera eta produktu-berrerabilpena, ekonomia zirkularra eta hondakinak zero izatea sustatzera bideratuak ere.

d) Hornidura-kateari eta trazabilitateari dagozkien gastuak:
Konponbide teknologikoen proiektuak izango dira, hornidura-katean, trazabilitatean eta ekonomia zirkularrean azken miliako entregaren efizientzia eta jasangarritasuna hobetzeko eginak:
1. Tokiko ekoizleen, merkataritzako ETEen eta banatzaileen arteko elkarreragina eta elkarlana bermatzeko lankidetza-plataformak.
2. Banatzaileen merkataritza elektronikoko webguneetan tokiko edo kilometro zeroko hornitzaileak integratzea bultzatzeko gastuak.
3. Teknologia berrietan egindako inbertsioak, banaketa-kanal osoan produktuaren trazabilitatea edo beste ezaugarri batzuk ezagutzeko, bai linealean, bai bidalketan eta banaketan.
4. Lineal fisikoan eta online linealean eskainitako aukera optimizatzea.

Zalantzetarako:

   Email: ayudas_fondotecnologico@euskadi.eus
   Telefonoa: 945067732 / 945011854

Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Funts Teknologikoak-Merkatari Elkarteak
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/12/20 - 2023/01/19
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da merkataritza-sektorearen eraldaketa digital eta jasangarriaren bidez lehiakortasuna eta modernizazioa sustatu eta bultzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak onartzea, bai eta 2022ko deialdia egitea ere, Merkataritza Modernizatzeko Programaren (Funts Teknologikoa) esparruan.

Entidades beneficiarias:
2. lerroa. Estatutuetako eta jarduera-programetako helburuen artean merkataritza-sektorearen interesak defendatzea eta merkataritza-jarduera dinamizatzen eta sustatzen laguntzen duten jarduerak egitea duten merkatarien elkarteak eta hainbat merkatari-elkarte edo legez eratutako federazio eta konfederazioak, irabazi-asmorik gabeak. Elkarteak egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharko du, oinarri arautzaile hauek onartzeko agindua argitaratu aurretik legez eratuta egon beharko du, eta 2009ko Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren (JESN-2009) 45., 46. edo 47. kodeetako jardueraren batean sartzen diren bazkideen % 40 bildu beharko du gutxienez.

Inbertsioak egiteko epea: 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko martxoaren 31ra bitartekoa izango da, biak barne.

Gutxieneko inbertsioa 50.000 eurokoa izango da (BEZik gabe). Bakarrik onartuko dira 500 euro edo gehiagoko fakturak (BEZik gabe), diruz lagundu daitezkeen azalpenen deskribapena ondo identifikatuta dutenak.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Laguntza horien helburua da eduki teknologiko, berritzaile eta jasangarria duten proiektuen garapena finantzatzea. Plan eta proiektu horiek merkataritzako mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek aurkeztuko dituzte, banaka edo elkarteen bidez. Plan eta proiektuok merkataritza-jardueraren kudeaketan eta negozio-ereduan eragingo dute, enpresak kontsumo-ohitura berrietara, salmenta-modalitateetara, posizionamenduetara eta banaketara egokitzen direla bermatuz, eta lehiakorrago eta erresilienteago bihurtuz.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak: LÍNEA 2. ELKARTEAK ETA HAINBAT MERKATARI-ELKARTE EDO FEDERAZIO ETA KONFEDERAZIO OSATZEN DITUZTEN ELKARTEAK:
a) Bazkideen kolektiboaren eraldaketa digitalera bideratutako gastuak:
Online merkataritza-estrategiaren eta komunikazio-estrategiaren, negozio-ereduaren eta erosketa-esperientziaren hainbat eremu hobetzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Kontsumitzaile-arreta, harekiko harremana eta haren gaineko ezagutza hobetzea, eta fidelizatzea, teknologia berriak eta analitika aurreratuko teknikak erabiliz.
2. Elkarteen eraldaketa digitalean inbertitzea, salmenta-funtzionaltasunak txertatu, mantendu edo hobetzeko, omnikanalitatea sustatzen duten eta bezeroen ingurune digitaleko erosketa-esperientzia hobetzen duten kanal digitalen bidez.
3. Komunikazioa eta ikusgarritasuna hainbat bitarteko edo euskarri digitaletan, teknologia berriak erabiliz.
4. Merkatuari, lehiari edo SEOri buruzko metrikak eta analisiak.
5. Zibersegurtasuneko soluzioak.
6. Barne-komunikazioa hobetzeko plataformak, edo negozioen artean edo intereseko beste figura batzuen artean, elkarrekiko ekintzak abiarazteko, elkarren mesedetan eta lan egiteko modua hobetzeko, bai eta bezero-arreta hobetzeko eta kopurua handitzeko ere.
7. Produktuak estandarizatzea eta informazioa sortzea.
8. Aplikazio informatikoak garatzea, telefono mugikor adimendunetarako edo produktu eta zerbitzu kolektiboak sustatzeko balio duten bestelako gailuetarako.

b) Salmenta-puntua modu kolektiboan eraldatzeko gastuak.
1. Merkataritza ibiltariaren eraldaketa digitala eta merkaturatzeko bide laburrak modu kolektiboan.
2. Salmenta-prozesua hobetzea, establezimenduan edo merkataritza-eremuan formula omnikanalen bidez eskaerak jasotzea erraztuko duten teknologia berriak txertatuz.

c) Jasangarritasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak: Energiaren eta baliabideen kontsumoaren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak aplikatzeko proiektuak izango dira:
1. Saltokiek eta kontsumitzaileek sargaien kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta horien ordez ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuk ezartzea.
2. Produktuak edo, hala dagokionean, hondakinak banatzeko, entregatzeko eta itzultzeko eragiketak optimizatzea, kostuak eta ingurumen-inpaktua murriztuko dituzten teknologia eta lankidetza-ekosistema berriak erabiliz, eta, horretarako, azken miliari arreta berezia eskainiz.
3. Merkataritza-establezimenduetan energia-kontsumoaren eta bestelako horniduren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologiko kolektiboak, oinarri teknologikoko prozesuak, ekoefizienteak edo hondakinak (biohondakinak, papera, plastikoa, beira, etab.) behar bezala bereizteko prozesuak ezartzea, ondoren birziklatzeko eta balorizatzeko.
4. Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta efizientzia areagotzera bideratutako beste proiektu eta irtenbide kolektibo batzuk, ekonomia erresiliente eta karbono gutxikorantz bideratuak, baita hondakin-ekoizpena murriztera eta produktu-berrerabilpena, ekonomia zirkularra eta hondakinak zero izatea sustatzera bideratuak ere.

d) Hornidura-katea eta trazabilitateari dagozkion gastuak: Azken miliako entregaren efizientzia eta jasangarritasuna hobetzeko konponbide teknologikoen proiektuak izango dira:
1. Tokiko ekoizleen, merkataritzako ETEen eta banatzaileen arteko elkarreragina eta elkarlana bermatzeko lankidetza-plataformak.
2. Banatzaileen merkataritza elektronikoko webguneetan tokiko edo kilometro zeroko hornitzaileak integratzea bultzatzeko gastuak.
3. Teknologia berrietan egindako inbertsioak, banaketa-kanal osoan produktuaren trazabilitatea edo beste ezaugarri batzuk ezagutzeko, bai linealean, bai bidalketan eta banaketan.

e) Diruz lagundu daitezkeen bestelako gastuak:
1. Merkataritza-guneetan WiFi sareak ezartzea.
2. Merkataritza-eskaintzari buruzko informazioa ematen duten aplikazioak, baita tokitik hurbil dauden arkitektura-, historia- edo kultura-ondareko elementuena edo kultura- edo arte-ekitaldietarako deialdiena, turismoa hainbat esparrutan sustatzeko: gastronomian, kulturan eta erosketetan.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
FUNTS TEKNOLOGIKOA laguntza-Enpresak
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/12/20 - 2023/01/19
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da merkataritza-sektorearen eraldaketa digital eta jasangarriaren bidez lehiakortasuna eta modernizazioa sustatu eta bultzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak onartzea, bai eta 2022ko deialdia egitea ere, Merkataritza Modernizatzeko Programaren (Funts Teknologikoa) esparruan.

Onuradunak:
1. lerroa. Egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten eta negozioaren jarduera nagusia 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren (JESN-2009) 45., 46. edo 47. kodeetako jardueraren bat duten mikroenpresak, merkataritza-sektoreko enpresa txiki eta ertainak. Merkataritza-jarduerak eta halakotzat hartzen ez diren beste batzuk aldi berean egiten badira, proiektua diruz lagundu ahal izango da, baldin eta jarduera nagusia merkataritzakoa bada, fakturazio-ehunekoaren arabera.

Inbertsioak egiteko epea 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko martxoaren 31ra bitartekoa izango da, biak barne.

Gutxieneko inbertsioa 1.500 eurokoa izango da (BEZik gabe). Soilik onartuko dira 500 euro edo gehiagoko fakturak (BEZik gabe), diruz lagundu daitezkeen azalpenen deskribapena ondo identifikatuta dutenak.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Laguntza horien helburua da eduki teknologiko, berritzaile eta jasangarria duten proiektuen garapena finantzatzea. Plan eta proiektu horiek merkataritzako mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek aurkeztuko dituzte, banaka edo elkarteen bidez. Plan eta proiektuok merkataritza-jardueraren kudeaketan eta negozio-ereduan eragingo dute, enpresak kontsumo-ohitura berrietara, salmenta-modalitateetara, posizionamenduetara eta banaketara egokitzen direla bermatuz, eta lehiakorrago eta erresilienteago bihurtuz.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak: 1. LERROA. MIKROENPRESAK, ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK:
a) Eraldaketa digitalera bideratutako gastuak:
Online merkataritza-estrategiaren eta komunikazio-estrategiaren, negozio-ereduaren eta erosketa-esperientziaren hainbat eremu hobetzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Bezero-arreta, harekiko harremana eta haren gaineko ezagutza hobetzea, eta fidelizatzea, teknologia berriak eta analitika aurreratuko teknikak erabiliz.
2. Merkataritza-establezimenduen eraldaketa digitalean inbertitzea, salmenta-funtzionaltasunak txertatu, mantendu edo hobetzeko, negozio-ereduen omnikanalitatea sustatzen duten eta bezeroen ingurune digitaleko erosketa-esperientzia hobetzen duten kanal digitalen bidez.
3. Zibersegurtasuneko soluzioak.
4. Negozio baten barruan barne-komunikazioa hobetzeko plataformak, edo negozioen artean edo intereseko beste figura batzuen artean, elkarrekiko ekintzak abiarazteko, elkarren mesedetan eta lan egiteko modua hobetzeko, bai eta bezero-arreta hobetzeko eta kopurua handitzeko ere.
5. Produktuak estandarizatzea eta informazioa sortzea.
6. Aplikazio informatikoak garatzea, telefono mugikor adimendunetarako edo produktuak eta zerbitzuak sustatzeko balio duten bestelako gailu edo bitarteko digitaletarako.

b) Salmenta-puntua eraldatzeko gastuak:
Salmenta-espazio fisikoa kontsumitzaileen behar eta ohitura berrietara nahiz kudeaketa-eredu berrietara egokitzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Saltokiko kudeaketa digitalizatzea, negozioaren barne-kudeaketako eragiketa bat edo batzuk optimizatuz, integratuz edo automatizatuz, hornitzaileekiko eta azken bezeroarekiko harremana barne.
2. Negozioaren bideragarritasunari, erabakiak hartzeari, transmisio potentzialari edo belaunaldi-erreleboari buruzko autodiagnostikoak egiteko tresna teknologikoak eskuratzea.
3. Merkataritza ibiltariaren eraldaketa digitala eta merkaturatzeko bide laburrak.
4. Salmenta-prozesua hobetzea, establezimenduan edo merkataritza-eremuan formula omnikanalen bidez eskaerak jasotzea erraztuko duten teknologia berriak txertatuz.
5. Teknologia berriak aplikatzea salmenta-puntuan, erositako produktuen ordainketa-prozesua hobetzeko eta eguneratzeko, bai eta merkataritza-establezimenduetan ilarak eta pilaketak saihesteko, txanden kudeaketa hobetzeko eta aldez aurreko bisita erreserbatzeko ere.
6. Establezimendu fisikoan erosketa-esperientzia hobetuko duten altzari teknologikoak erostea.
7. Bezeroekiko harremanetan marketin erlazionaleko edo harreman-hobekuntzako teknikak txertatzea.

c) Jasangarritasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak:
Energiaren eta baliabideen kontsumoaren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak aplikatzeko proiektuak izango dira:
1. Saltokiek eta kontsumitzaileek beren establezimenduetan sargaien kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta horien ordez ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuk ezartzea.
2. Produktuak edo, hala dagokionean, hondakinak banatzeko, entregatzeko eta itzultzeko eragiketak optimizatzea, kostuak eta ingurumen-inpaktua murriztuko dituzten teknologia eta lankidetza-ekosistema berriak erabiliz, eta, horretarako, azken miliari arreta berezia eskainiz.
3. Merkataritza-establezimenduetan energia-kontsumoaren eta bestelako horniduren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak, oinarri teknologikoko prozesuak, ekoefizienteak edo hondakinak (biohondakinak, papera, plastikoa, beira, etab.) behar bezala bereizteko prozesuak ezartzea, ondoren birziklatzeko eta balorizatzeko.
4. Entrega-puntu adimendunak instalatzea.
5. Energia-iturri berriztagarriak instalatzea eta berotzeko potentzial handiko gas hozgarri fluordunak erabiltzen dituzten teknologiak atmosfera berotzeko ahalmen gutxiko edo txikiko teknologiekin ordeztea merkataritza-erabilerako establezimenduen klimatizazioan.
6. Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta efizientzia areagotzera bideratutako beste proiektu eta irtenbide batzuk, ekonomia erresiliente eta karbono gutxikorantz bideratuak, baita hondakin-ekoizpena murriztera eta produktu-berrerabilpena, ekonomia zirkularra eta hondakinak zero izatea sustatzera bideratuak ere.

d) Hornidura-kateari eta trazabilitateari dagozkien gastuak:
Konponbide teknologikoen proiektuak izango dira, hornidura-katean, trazabilitatean eta ekonomia zirkularrean azken miliako entregaren efizientzia eta jasangarritasuna hobetzeko eginak:
1. Tokiko ekoizleen, merkataritzako ETEen eta banatzaileen arteko elkarreragina eta elkarlana bermatzeko lankidetza-plataformak.
2. Banatzaileen merkataritza elektronikoko webguneetan tokiko edo kilometro zeroko hornitzaileak integratzea bultzatzeko gastuak.
3. Teknologia berrietan egindako inbertsioak, banaketa-kanal osoan produktuaren trazabilitatea edo beste ezaugarri batzuk ezagutzeko, bai linealean, bai bidalketan eta banaketan.
4. Lineal fisikoan eta online linealean eskainitako aukera optimizatzea.

Zalantzetarako:

   Email: ayudas_fondotecnologico@euskadi.eus
   Telefonoa: 945067732 / 945011854

Horri buruzko irizpideak Galderen eta erantzunen dokumentuan txertatuko dira, zeina web-orrian argitaratuko baita. FAQS_Funts-teknologikoa.pdf

 

Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kit Digitala: enpresa txikiak eta mikroenpresak digitalizatzeko laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2022/03/15 - 2023/09/02
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak digitalizatzeko Kit Digital Programa (aurrerantzean, Programa) gauzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea da. Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan jasotako digitalizazio-soluzioak hartzea du helburu programa horrek.

ENTITATE ONURADUNAK:

Enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

Soluzio digitalen katalogoan sartuta daudenak:

 • Webgunea eta presentzia Interneten
 • Merkataritza elektronikoa
 • Sare sozialen kudeaketa
 • Business Intelligence eta Analitika
 • Prozesuen kudeaketa
 • Faktura elektronikoa
 • Bulego birtualeko zerbitzuak eta tresnak
 • Komunikazio seguruak
 • Zibersegurtasuna

GASTU HAUTAGARRIAK:

Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan eskuragarri dauden digitalizazio-soluzioak hartzeko egiten diren gastuak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 6.000 €
 • Enpresa txikiak edo 1 eta 3 langile arteko mikroenpresak: 2.000 €

ESKATZEKO EPEA:

Eskaerak egiteko epea mailaka irekiko da, segmentu hauetan oinarrituta:

 • II. segmentua: 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 02/09/2022 – 02/09/2023
 • III. segmentua: 0 eta 3 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: definitzeko
Enpresaren tamaina
1 - 10
Sektore ekonomikoa
Beste merkataritza zerbitzuak
Ileapaindegiak eta estetika zentroak
Merkataritza
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kontrata programa_2022
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
2022/06/27 - 2022/11/04
Araudia:
Minimis

Atal honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta arautzea, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz kontratazioa eta enpleguari eustea bultzatzeko, edo enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan III 2022. urtean) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babesteko, Bizkaiko DEMA Enpresa Garapena enpresaren gidaritzapean.

Laguntza lerroak:

 1. Kontratazio mugagaberako pizgarriak: kontratazio mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz enplegua mantentzea eta kontratatzea.
 2. Lanbide-esperientzia: Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan III, 2022. urtean) parte hartu duten langabetuen enplegagarritasuna babestea.

Entitate onuradunak:

 • Bizkaiko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere
 • Banakako enpresaburuak eta profesionalak
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak

Pertsona onuradunak: 

 • 45 urtetik gorakoak edo 30 urtera arteko gazteak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioa hasi aurreko 13 hilabeteetan hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren % 33ko edo gehiagoko balorazioa egiaztatzen dutenak.
 • Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak

Diruz lagundutako jarduerak: 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean egindako kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratu mugagabe bihurtzeak.

Kontratuaren betekizunak: 

 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean langabeekin egindako kontratu mugagabeak.
 • Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea ere diruz lagunduko da, 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean formalizatzen badira.
 • Kontratu mugagabeek eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeek lanaldi osokoak izan beharko dute, kontratua hasten den egunetik edo
 • Bihurketa eta bere indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, diru-laguntza eskatzeko arrazoi izan den langileak aldez aurretik kontratu bat izan badu amaitu den enpresa berean, gutxienez hilabete bat igaro behar izan da bi kontratuen artean.
 • Kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuan:
  • Erakunde eskatzaileak ez du 18 hilabetetik gorako kontraturik egin behar 24 hilabeteko epean, bihurketaren aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen baldintza berberei eutsi beharko diete, soldatari eta lanaldiari dagokienez.
 • Kontratu mugagabearen bidez kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte egiaztatu behar dute langabezian daudela.

Laguntzaren zenbatekoa:

1 Lerroa: 

 • Kontratu mugagabeetarako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da, eta 3.500 eurokoa kontratatutako pertsona emakumea bada.
 • Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da.
 • Langileak Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, diru-laguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da.
 • Erakunde onuradun bakoitzari, gehienez ere, 10 kontratazio egingo zaizkio, eta, guztira, gehienez ere 30.000 euroko diru-laguntza emango zaio.

2 Lerroa: 

 • Kontratatutako pertsonaren hileko soldata gordinaren % 100 eta enpresaren konturako gizarte-segurantzako gastuak diruz lagunduko ditu kontratuak irauten duen lehen 3 hilabeteetan, gehienez ere 10.500 euro kontratu bakoitzeko.
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoan, Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintza eta mikroenpresak programa finantzatzeko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/02/14 - 2023/05/31

Deialdi honek Euskal Autonomia Erkidegoan mikroenpresetan eta langile autonomoen artean enpleguari eusteko eta trantsizio ekologiko eta digitalean laguntzeko «Berroreka eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» izeneko osagaiaren inbertsioa finantzatzeko laguntzak arautu eta oinarriak ezarri nahi ditu, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Dirulaguntzen arloan, bi lerro ezarri dira: bat eraldaketa ekologikorako inbertsioak egin dituzten enpresetan enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko, eta, bestea, eraldaketa digitalerako inbertsioak egin dituzten enpresetan enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko.

Entitate onuradunak:

Dirulaguntzaren onuradun izan ahalko dira mikroenpresak, beren forma juridikoa edozein izanda ere, barnean direla ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta kooperatibak eta lan-sozietateak eta beren konturako langileak edo autonomoak (enpresari indibidualak) ere, betiere beren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen badute eta gutxienez lantoki bat bertan badute, soldatapeko hamar langile edo, hala badagokio, bazkide langile edo lan-bazkide baino gutxiago badituzte, eta beren negozio-bolumena ez bada bi milioi eurotik gorakoa.

Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izateko, aurreko atalean zerrendatutako mikroenpresek eta pertsona autonomoek berariaz egiaztatu beharko dute trantsizio ekologiko edo digitalerako inbertsioak egin eta ordaindu dituztela, 2021eko urtarrilaren 1etik dirulaguntzaren eskaria aurkezten den datara arte, honako kontzeptu hauetakoren batean.

Inbertsioak:

A) Trantsizio ekologikorako inbertsioen kasuan:

 • Aurrezte edo eraginkortasun energetikorako neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak.
 • Energia ez-kutsagarri eta berriztagarrien instalazioak.
 • Energetikoki eraginkorra den ekipamendua, jarduerara bideratua, betiere eraginkortasun energetiko altuko etiketa energetikoa badu (Ahhh, Ahh eta Ah, edo baliokideak).
 • Klimatizazio-ekipoak, betiere eraginkortasun energetiko altuko etiketa energetikoa badute (Ahhh, Ahh eta Ah, edo baliokideak).
 • Ingurumen-ziurtagiriak (EMAS, ISO14001, ISO 14006, UNE 150301, etiketa berdea eta abar), hemen sartzen delarik egindako ezarpenaren inbertsioa.
 • Garraio-elementu elektriko edo hibrido entxufagarriak, enpresariaren edo profesionalaren jarduerarekin zuzenean eta esklusiboki lotuta daudenak; karga elektrikoko puntuak. Ondorio horietarako, hauek bakarrik egongo dira zuzenean eta esklusiboki jarduerari lotuta:
  – Salgaiak garraiatzeko erabilitako ibilgailu mistoak.
  – Kontraprestazio bidez bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen direnak.
  – Kontraprestazio bidez gidariei edo pilotuei irakasteko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen
  direnak.
  – Probak, saiakuntzak eta erakustaldiak egiterakoan edo salmentak sustatzerakoan ekoizleek
  erabiltzen dituztenak.
  – Merkataritza-agenteen edo ordezkarien lanbideari lotutako joan-etorrietan erabiltzen direnak.
  – Zaintza-zerbitzuetan erabiltzen direnak.
 • Ekonomia zirkularreko irtenbideak, enpresaren jasangarritasunean aurrera egiteko: orokorrean kontsumoak, eta, zehazki, lehengaiak eta energia murrizten dituztenak; hondakinen sorrera murrizten dutenak; berrerabilpena areagotzen dutenak; uraren erabileraren eraginkortasuna hobetzen dutenak edo berotegi-efektuko gas-isuriak murrizten dituztenak. Produktuetan edo biltzeko prozesuan hondakinen sorrera ezabatu edo murrizten duen diseinua ahalbidetzen
  duten irtenbideak.
 • Biodibertsitatea berrezartzeko proiektuen ezarpena, jarduera ekonomikoarekin lotutakoa

B) Trantsizio digitalerako inbertsioen kasuan:

 • Ekipo informatikoak, aplikazio informatikoak eta softwarea.
 • Haririk gabeko konektagarritasuna hedatu edo hobetzeko inbertsioak.
 • Irtenbide teknologikoen ezarpena, enpresaren digitalizazio-prozesuan aurrera egiteko: hodeiko biltegia, kobrantza eta ordainketa segurua, negozioaren kudeaketa integrala (bezeroak, hornitzaileak eta abar), Big Data prozesuetan oinarritutako irtenbide aurreratuak, bezeroaren esperientziako irtenbide teknologikoak (errealitate handitua, errealitate birtuala, errealitate murgildua, eta abar), fakturazio elektronikoko irtenbideak (TicketBAI-TBAI sistemarako fakturazio-softwarea barne), bezeroarentzako zerbitzuen kudeaketa, salmenta-puntuen terminalak, produktuen kodetze eta irakurketa optikorako sistemak, eta abar.
 • Merkaturatze-sistemak martxan jarri edo hobetzeko sorrera, garapena eta ezarpena (webguneen garapena, online salmenta, ecommerce, scommerce, mcommerce eta antzekoak).

Gutxieneko inbertsioa:

Dirulaguntza eskuratzeko, egindako inbertsioek gutxienez 600 euroko zenbatekoa eduki behar dute, BEZa kanpo, dirulaguntzen bi lerroetako batean, izan trantsizio ekologikorako inbertsioetan, izan trantsizio digitalerako inbertsioetan. Gutxieneko zenbateko horretara iristeko, lerro bereko inbertsio-kontzeptu desberdinen kostuak batu ahal izango dira.

Erakundea
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskadiko txikizkako Merkataritzako ekipamendu pertsonalaren eta etxeko unitateen azpisektoreei sostengua emateko laguntzen programa 2022
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2022/06/27 - 2022/07/27

Laguntzei buruzko agindu honen xedea da oinarriak ezartzea euskal txikizkako merkataritzako ekipamendu pertsonalaren eta etxekoen unitatearen azpisektoreak, norberaren konturako langileak edo autonomoak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta mikroenpresak eta enpresa txikiak babesteko eta zuzenean euskarri ekonomikoa emateko, eta jarduera ahalik eta lasterren bultzatzeko aukera ematea.

Entitate onuradunak:

Agindu honetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte beren konturako langileek edo autonomoek, ondasun-erkidegoek, sozietate zibilek eta euskal txikizkako merkataritzako mikro eta enpresa txikiek, besteak beste.

EKONOMIA-JARDUEREN GAINEKO ZERGAREN EPIGRAFEAK

 • 651. 1 Etxerako ehungintzako produktuen, jantzien, alfonbren eta antzekoen eta tapizgintzako gaien txikizkako merkataritza
 • 651. 2 Jantzi eta bururako era guztietako jantzien txikizkako merkataritza
 • 651. 3 Lentzeriaren eta kortseteriaren txikizkako merkataritza
 • 651. 4 Mertzeriako eta paketeriako gaien txikizkako merkataritza
 • 651. 5 Jantzi berezien txikizkako merkataritza
 • 651. 6 Oinetakoen, larruzko gaien eta imitazioaren edo ordezko produktuen, gerrikoen, diru-zorroen, poltsen, maleten eta bidaia-gaien txikizkako merkataritza, oro har.
 • 651. 7 Larrugintzako jantzien txikizkako merkataritza
 • 652. 2 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako beste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen txikizkako salmenta.
 • 652. 3 Lurringintzako eta kosmetikako ekoizkinen eta norbere higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako salmenta.
 • 653. 1 Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak izan ezik).
 • 653. 2 Material eta aparatu elektriko, elektroniko, etxetresna elektriko eta etxerako beste aparatu batzuen txikizkako merkataritza, elektrikoa ez den beste energia mota batek eragindakoa, bai eta sukaldeko altzariena ere.
 • 653. 3 Etxeko gauzak, burdindegia, apaingarriak, opariak edo erakargarriak txikizka salerostea (imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak barne).
 • 653. 4 Eraikuntzako materialen eta saneamenduko gaien eta altzarien txikizkako merkataritza.
 • 653. 5 Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, oholtzen eta parket-mosaikoen, saskigintzaren eta kortxo-gaien txikizkako merkataritza
 • 653. 6 Brikolajeko gaien txikizkako merkataritza.
 • 653. 9 Etxeko ekipamendurako beste artikulu batzuen txikizkako merkataritza.
 • 975 Markogintza zerbitzuak

 

Laguntzaren zenbatekoa:

* 2022ko otsailaren 24an merkataritza establezimenduan alta emandako langile kopuruaren arabera.

 • 1-9 langile dituzten establezimenduak: 2.000 euro
 • 10 langile edo gehiagoko establezimenduak: 3.000 euro
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko saltoki txikia suspertzeko eta hiriko merkataritza-jarduerarekin lotura duten merkataritza- eta zerbitzu-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda» programa
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/05/17 - 2022/05/26

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txikiek gauzatutako hiriko merkataritza-jardueran aritzen diren establezimenduetako ondasunak kontsumitzea eta zerbitzuak ematea sustatzea.

Euskadiko herritarren eskura egongo diren deskontu-bonuen bidez antolatuko da, bonoak EAEko eremu osoan kanpainari atxikitako merkataritza-establezimenduetan ondasunak erosteko izango dira.

Entitate onuradunak:

Diruz lagunduko den jardueraren eremuak autonomoek eta micro eta enpresa txikiek Euskal Herriko merkataritza establezimenduetan egindako txikizkako merkataritza oro hartzen du, baita Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko kategoria edo epigrafe hauetan ere:

KODEA

6443

JARDUERA

Gozogintzako, opilgintzako eta konfitegintzako ekoizkinen txikizkako merkataritza.

6444 Izozkien txikizkako merkataritza.
6445 Bonboien eta karameluen txikizkako merkataritza.
645 Mota guztietako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza.
651 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, oinetakoen, larruen eta larrugintza-gaien txikizkako merkataritza.
6522 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako veste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen txikizkako merkataritza.
6523 Lurringintzako eta kosmetikako ekoizkinen eta norbere higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza.
6524 Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako merkataritza.
653  Etxeko ekipamenduen eta eraikuntzarako gaien txikizkako merkataritza.
6542  Lehorreko ibilgailuentzako osagarrien eta ordezko piezen txikikazko merkataritza
6545 Mota guztietako makineriaren txikizkako merkataritza (etxeko aparatuak, bulegokoak, medikuntzakoak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak izan ezik).
6546  Mota orotako ibilgailuetarako gurpil-azalen, banden edo aire-ganberen txikizkako merkataritza
656  Altzarien, jantzien, etxean erabiltzeko jantzi eta tresna arrunten eta antzeko ondasunen txikizkako merkataritza
657  Musika-tresnen eta haien osagarrien txikizkako merkataritza
659  Txikizkako bestelako merkataritza
662  Txikizkako Merkataritza mistoa edo integratua
971  Garbitegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak.
972  Ile-apaindegiak eta edertasun-apaindegiak.
9731  Argazkigintza-zerbitzuak
 975 Markogintza-zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Erakundeak
Eskatzeko epea