Txikizkako merkataritza dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Kontrata Programa 2024
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2024/01/15 - 2024/07/30

Honen xedea da kontratazioa eta enpleguari eustea sustatzea, kontratazio mugagaberako pizgarrien bidez. Kontratazioa eta enpleguari eustea babestuz, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua mugagabe bihurtuz.

Horrez gain, enplegu- eta prestakuntza-programa misto horietakoren batean (Teknilan Plus, Laborlan IV) edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duen Laborlan IIIren “Kultura- eta sormen-industriei aplikatutako makineria eszenikoa” programan parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna bultzatuko da.

1. ATALA: KONTRATAZIO MUGAGABERAKO PIZGARRIAK

Hartzaileak

Atal honetan aurreikusitako laguntzak honako kolektibo hauek dituzten pertsonei zuzenduta daude:

 • 50 urtetik beherako pertsonak, hau da, kontratazioaren hasieran 50 urte bete ez dituztenak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioaren hasieran uholdeen aurrean hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren balorazioa % 33koa edo handiagoa dela egiaztatzen dutenak.
 • Bazterketa-arriskuan dauden pertsonak, hau da, honako hauek:
  • Ekainaren 30eko 66/2020 Foru Dekretuaren 15.1.a) artikuluan definitzen diren Bizkaiko Kohesiorako foru gizarte-zerbitzuen mendeko edozein zerbitzu, sare eta programa publikotan sartuta dauden pertsonak.
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuen iritziz, legez onartutako balioespen- eta diagnostiko-tresna tekniko komunak erabiliz bazterketa-arriskuan daudela uste duten pertsonak. Hori egiaztatzeko, oinarrizko gizarte-zerbitzu eskudunaren txostena aurkeztu beharko da.
  • Guraso bakarreko edo guraso bakarreko familia bateko aitak edo amak, baldin eta egiaztatzen badu ordaindutako jarduerarik ez duen ondorengo bat edo batzuk dituela bere kargura.
  • Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarte Kohesiorako abenduaren 23ko 18/2008 Legean edo abenduaren 13ko 207/2011 Foru Dekretuak emandako idazketan martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretuak arautzen dituen Gizarte Kohesiorako laguntza berezietan ezarritako prestazio ekonomikoen onuradun izatea lortu duten pertsonak, bai eta haien bizikidetza-unitateko kideak edo bizi-gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legean araututako gutxieneko bizi-diru-sarreraren onuradunak ere.
  • Toxikomano ohiak (alkoholiko ohiak eta drogazale ohiak).
  • Genero-indarkeriaren biktimak, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera egiaztatua, edo Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumearen eta Familia Esku-hartzearen Zerbitzuak esku hartu duela egiaztatzen duen agiria.
  • Personas ex-reclusas, personas refugiadas en procesos de integración y personas que han superado procesos de sinhogarismo.
  • Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima gisa hautemandako emakumeak.

Erakunde Onuradunak

Honako hauek izan daitezke I. tituluko 1. atalean aurreikusitako laguntzen onuradun: Bizkaiko enpresak, edozein dela ere enpresa horien forma juridikoa; Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresaburu eta enpresa indibidual eta profesionalak; ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak ere.

Erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea, bai eta lantokia ere.
 • 250 pertsonako plantilla izatea.
 • Aurreko baldintzak betetzen ez dituzten pertsonek zuzenean edo zeharka % 25eko edo gehiagoko partaidetza ez izatea.
 • Banakako enpresaburuek edo profesionalek, eta sozietate zibilek eta ondasun-erkidegoek, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoan ohiko bizilekua dutela egiaztatzea.
 • Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Diruz Lagundu Daitezkeen Ekintzak

Diruz lagundu ahal izango dira 2023ko uztailaren 29tik 2024ko uztailaren 30era bitartean 2. artikuluko kolektiboren bateko kide den eta langabezian dagoen pertsona batekin formalizatutako lan-kontratu mugagabeak.

Diruz lagundu ahal izango dira aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzea, 2023ko uztailaren 29tik 2024ko uztailaren 30era bitartean formalizatuta, 2. artikuluko kolektiboren bateko kide den pertsona batekin.

Aldizkako kontratu finkoak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurketan gutxienez 6 hilabeteko iraupena adierazten bada urtebeteko aldian.

Kontratuen betekizunak:

 • Kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratuak inde finitu bihurtzeak lanaldi osokoak izango dira, kontratua hasten den edo bihurtzen den egunetik aurrera eta indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, dirulaguntza eskatzen duen langileak enpresa berean aurretik kontratua amaitu badu, gutxienez hilabete igaro behar izan du bi kontratuen artean.
 • Kontratu mugagabe bidez kontratatutako langileek langabezia-egoera egiaztatu behar dute kontratua hasi baino lehentxeago, kontratua formalizatu arte.
 • Kontratu-bihurketen kasuan:
  • Zitazioa egin duen erakundeak ez du langilea kontratatu behar 24 hilabeteko epean, konbertsioa egin aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen soldata- eta lanaldi-baldintza berberei eutsi beharko diete.
 • Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden lantokietan eman beharko dituzte zerbitzuak. Baldintza hori kontratuaren indarraldi osoan bete beharko da.

Justifikazio Epea

Justifikazioa telematikoki egingo da, gehienez ere bi (2) hilabeteko epean, igeri egindako diruz lagundutako kontratuaren lehen 6 hilabete osoak amaitzen direnetik kontatzen hasita, eta, nolanahi ere, 2025eko martxoaren 31 baino lehen.

Aurkezteko Epea

I. tituluko 1. atalean (Kontratazio Mugagaberako Pizgarriak) jasotako dirulaguntzak eskatzeko epea 2024ko urtarrilaren 15ean irekiko da, 9: 00etan, eta 2024ko uztailaren 30ean itxiko da, 13:30ean.

2. ATALA: LANBIDE-ESPERIENTZIA

Erakunde Onuradunak

I. tituluko 2. atalean aurreikusitako laguntzen onuradun izan daitezke, forma juridikoa edozein dela ere, enpresak, indivi dual eta profesional enpresaburuak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta egoitza soziala eta fiskala Bizkaian duten elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk ere, eta gutxienez lantoki bat Bizkaiko Lurralde Historikoan.

Erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak.

Diruz Lagun Daitezkeen Ekintzak

Gutxienez hiru (3) hilabeteko iraupena duten kontratuak diruz lagundu ahal izango dira, indarreko lan-legerian aurreikusitako edozein kontratazio-modalitatetan.

Kontratuen betekizunak:

 • Kontratuak 2023ko urriaren 21etik 2024ko urriaren 11ra bitartean egin behar dira, kultura- eta sormen-industrien sektoreari dagozkion kontratuak izan ezik, horiek 2023ko irailaren 1etik aurrera egin ahal izango baitira..
 • Kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen egiaztatu behar dute langabezia-egoera edo enplegu-hobekuntza.
 • Langileak ez du kontratatuta egon behar erakunde eskatzaileak kontratua egin aurretik.
 • Kontratuek lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan beharko dute, baldin eta azken hori ezarritako ohiko lanaldiaren % 80 bada gutxienez, kontratua hasten denetik eta indarrean dagoen bitartean.
 • Kontratua pertsonak 9. artikuluari dagozkion enplegu- eta prestakuntza-programa mistoan parte hartu duen prestakuntza-espezialitatearekin lotutako okupazio batean egin beharko da.
 • Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden lantokietan eman beharko dituzte zerbitzuak. Baldintza hori kontratuaren indarraldi osoan bete beharko da.
 • Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar dute, gutxienez kontratua hasten denetik eta indarrean dagoen bitartean.

Justifikatzeko Epea

Justifikazioa telematikoki egingo da, gehienez ere bi (2) hilabeteko epean, diruz lagundutako kontratuaren laugarren hilabetetik aurrera, eta, nolanahi ere, 2025eko martxoaren 31 baino lehen.

Aurkezteko Epea

I. tituluko 2. atalean (Lanbide-Esperientzia) jasotako dirulaguntzak eskatzeko epea 2024ko urtarrilaren 15ean irekiko da, 9: 00etan, eta 2024ko urriaren 11n itxiko da, 13:30ean.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

1. Atalaren Laburpena (Kontrataziorako Pizgarriak): I-1607_eus.pdf (bizkaia.eus)

2. Atalaren Laburpena (Lanbide-Esperientzia): I-1605_eus.pdf (bizkaia.eus)

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Txikizkako Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ingurune Digitalean Euskararen Presentzia Sustatzeko Laguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/01/15 - 2024/02/12

Foru-dekretu honen arabera, dirulaguntza jaso dezakete euskarak ingurune digitalean duen presentzia sustatzen laguntzen duten proiektuek, Euskararen Aholku  Batzordeko barruko Ingurune Digitalean Batzorde-atal Bereziak Euskararen Ingurune Digitala: Gomendioak 2021-2024 dokumentuan euskarazko eduki digitalak sustatzeari begira jasotako gomendioen arabera. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak dokumentu horretan ezarritakoa hartu baitu arlo horretako abiabide nagusi legez. Horretara, bada, foru-dekretu arautzaile honen bidez, talde hauetakoren batean sar daitezkeen proiektuak izango dira dirulaguntzen deialdi honen xede:

 • A MULTZOA: zerbitzu anizkoitzeko euskarazko atari eta webgune berriak, web bidezko parte-hartze eta komunikaziorako edukiak egitea, eta komunitate birtualak sustatzea helburu duten egitasmoak, eta 2024a baino lehen sortutako atari edo webguneak eduki eta zerbitzuez elikatzea helburu dutenak. Berariaz baloratuko dira weberako sortutako ikus-entzunezkoak sustatzen dituztenak, eta, bereziki, gazteen eta nerabeen aisialdira zuzendutakoak.
 • B MULTZOA: Euskaraz dauden gailu mugikorretarako aplikazioak, bideo-jokoak eta ordenagailuetan erabiltzeko ekoizkinak, baita, ordenagailuetan edo gailu mugikorretan erabiltzekoak ez izan arren, euskaraz eginiko softwarea behar duten bestelako ekoizkinak ere.
 • C MULTZOA: euskal kulturaren ondarearen gainean euskaraz dagoen informazioa digitalizatu eta zabaltzea. Euskarazko multimedia eduki berriak sortzea euskarri fisiko batean (CD, DVD, eta abar) argitaratzekoak baldin badira edota eduki hauen zabalkunderako soilik sortutako web bidez argitaratzen badira.
 • D MULTZOA: softwarea euskaraz sortzea edo euskarara lokalizatzea helburu duten proiektuak.

Pertsona edota Erakunde Onuradunak

Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateak, kooperatiba-sozietateak, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoak, enpresaburu indibidualak eta profesionalak izan daitezke foru-dekretu honetan araututako dirulaguntzen onuradun, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12. artikuluan jasotako egoeretako batean ez badaude, eta baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Egoitza soziala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Dagokien erregistroan izena emanda egotea, hala badagokio.

Diruz Lagundu Daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabeko garrantzia diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta ezarritako epean egiten direnak, eta diruz lagundu daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ezingo da izan, inola ere, merkatuko balioa baino handiagoa.

Balorazio-Irizpideak

Dirulaguntzetarako eskabideak ebazteko proposamena egiteko eta dirulaguntzen zenbatekoa ezartzeko, epaimahai kalifikatzaileak, proiektuaren izaera kontuan hartuta, honako irizpide hauek erabiliko ditu, bai eta berorien haztapena ere. Haztapena 100  puntukoa izango da, gehienez, eta honetara egingo da:

 • Ingurune digitalean euskararen erabilera sustatzeko eragingarritasuna (eman beharreko kopuru osoaren 20 puntu emango dira gehienez).
 • Proiektuaren izaera berritzailea eta zabalkunde-maila (eman beharreko kopuru osoaren 10 puntu emango dira gehienez).
 • Proiektuaren osotasuna, eguneratze-plana eta softwarearen lizentzia (eman beharreko kopuru osoaren 25 puntu emango dira gehienez).
 • Edukiaren kalitatea: erkidego birtualen sustapen-maila; erabilitako teknologiaren berrikuntza; edukiak —berdintasuna eta indarkeria-eza sustatzea, taldeko lana bultzatzea, psikomotrizitatea eta adimena lantzea, euskara hobetzeko balio izatea…— (eman beharreko kopuru osoaren 25 puntu emango dira gehienez).
 • Proiektuaren balizko hartzaileen izaera eta haren erabilera-maila (eman beharreko kopuru osoaren 10 puntu emango dira gehien.
 • Proiektuak gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko duen edukia (eman beharreko kopuru osoaren 5 puntu emango dira gehienez).
 • Entitate eskatzaileak emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiketan edo  jarduketetan eginiko ibilbidea (eman beharreko kopuru osoaren 5 puntu emango dira gehienez).

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: I-1587_eus.pdf (bizkaia.eus)

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Txikizkako Merkataritza
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskara Sustatzeko Dirulaguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/01/15 - 2024/03/15

Hauek izango dira dirulaguntzon xede:

 • 2024ko ekitaldian enpresa-munduan euskararen erabilera sustatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoan egingo diren planak.
 • 2024ko ekitaldian Lantokiko Prestakuntza modulua euskaraz egiteko aukera eskaintzeak dakartzan gastuen finantzaketa. Laguntza hauen helburua da honako hauek euskaraz egiteko aukera eskaintzeko eskatzaileek egindako hainbat gastu finantzatzea:
  • Lantokiko Prestakuntza-modulua, 2003ko uztailaren 8ko 156/2003 Dekretuak, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloen baitan Lantokiko Prestakuntza Modulua egiteko modua arautzen duenak, xedatutakoaren araberakoa.
  • Modalitate dualean egindako prestakuntza, 2015eko ekainaren 2ko 83/2015 Dekretuak, Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa Duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak, xedatutakoaren araberako.
 • Ostalaritza- eta merkataritza-establezimenduetan bezeroak aurrez aurre euskaraz artatzeko ekintzak eta materialak 2024ko ekitaldian.

Onuradunak

Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateak, kooperatiba-sozietateak (irabazi-asmorik gabeko kooperatiba-sozietateak izan ezik), enpresaburu indibidualak eta profesionalak izan daitezke foru-dekretu honetan araututako dirulaguntzen onuradun, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12. artikuluan jasotako egoeretako batean ez badaude, eta baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Egoitza soziala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Eurei dagokien erregistroan izena emanda egotea.

Zenbatekoa

Deialdi honetako dirulaguntzak emateko 2024. urtean indarrean dagoen aurrekontu muga berrehun eta hirurogeita hamar mila (270.000,00) eurokoa da.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: I-1586_eus.pdf (bizkaia.eus)

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Langabezian dauden 50 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/11/16 - 2024/10/18
Araudia:
Minimis

Deialdi honen xedea da urtebeteko edo gutxiagoko langabezian dauden 50 urteko edo gehiagoko langabeak kontratatzeko oinarriak ezartzea eta laguntzak arautzea, euskal lan-merkatuan sartzen laguntzeko neurri gisa.

Diruz Lagundu Daitezkeen Jarduerak

Deialdi honen babesean dirulaguntza jaso ahal izango dute kontratu mugagabeek edo gutxienez 6 hilabeteko iraupena duten aldi baterako kontratuek, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako lantokietan lanpostuak betetzeko badira eta deskribatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonekin egiten badira.

Diruz lagundu daitekeen gehieneko aldia 6 hilabetekoa izango da aldi baterako kontratuetarako, eta 12 hilabetekoa iraupen mugagabeko kontratuetarako, eta, nolanahi ere, 2025eko urriaren 31n amaituko da.

Enpresa Onuradunak

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun izan daitezke, forma juridikoa edozein dela ere, betekizun eta baldintza hauek betetzen dituzten erakundeak:

 • Egoitza soziala eta fiskala EAEn izatea edo lantokia EAEn izatea.
 • Enpresako Langileen Legezko Ordezkaritzari (LLO) deialdi honen babesean kontratatzeko asmoa jakinarazi izana, kontratu mota, kontratazio-aldia eta bete beharreko lanpostua adierazita.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

Kontratatutako Pertsonen Betekizunak

Deialdi hau baldintza hauek betetzen dituzten 50 urteko edo gehiagoko pertsonak kontratatzeko da:

 • Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea.
 • Langabea, izena emanda eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa alta emanda egotea kontratua hasi aurreko egunean, eta gehienez ere data horren aurreko 365 egunetan egon izana.
 • Kontratatu beharreko lanpostua betetzeko lanbide-profil egokia izatea.

Kontratatutako Pertsonak Hautatzeko

Kontratatutako pertsonak hautatzeko, prozedura hauetako bat erabiliko da:

 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez.
 • Enpresak zuzenean, Lanbideri lan-eskaintza kudeatzeko eskaerarik egin gabe.

Justifikatzeko Epea

Aurkezteko epea honako hau izango da:

 • Aldi baterako kontratuen kasuan, diruz lagundu daitekeen gehieneko epea amaitu eta hilabete bat geroago.
 • Kontratu mugagabeen kasuan, hasi zirenetik urtebete igaro ondoren.

Eskabidea Egiteko Link-a: Klik

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Ileapaindegiak eta estetika zentroak
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ukrainako inbasioaren ondoriozko testuinguru ekonomikoak eragin handia izan duen elikatze-kateko sektoreentzako ezohiko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/09/07 - 2023/10/06

Agindu honen xedea da Ukrainaren inbasioak eragindako testuinguru ekonomikoak eragin handia izan duen elikatze-kateko sektoreei ezohiko laguntzak emateko deialdia egitea.

Laguntza horien helburua da egonkortasuna ematea Ukrainaren inbasioaren ondorioek eragin handia izan duten hainbat sektoreren egungo egoerari.

Agindu honen esparruan ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzatzat hartuko dira.

LINEA GUZTIEI BURUZKO INFORMAZIOA

Laguntza-ildoak

1. – Antxoaren eta/edo hegaluzearen iparraldeko kontserba eta erdi-kontserba enpresak (II. kapituluan arautua).
2. – Arrantzako eta akuikulturako produktuak merkaturatzen dituzten enpresak (III. kapituluan arautua).
3. – Landare-kontserben enpresak. (IV. kapituluan arautua).
4. – Ogia eta gozotegiak egiten dituzten enpresak, bai eta artisautza, okintza edo gozogintzako langileak ere. (V. kapituluan arautua).
5. – Ogiaren txikizkako merkataritza eta ogi-saltokiak (VI. kapituluan arautua).
6. – Garagardoa egiten duten enpresak. (VII. kapituluan arautua).
7. – Abeltzaintzarako animaliak elikatzen dituzten enpresak. (VIII. kapituluan arautua).

Diruz lagundu daitezkeen kostuak

Diruz lagunduko dira lehengaiek eta elikagaiak egiteko beharrezkoak diren bestelako produktuek izandako prezioen gehikuntzak eragindako kostu gehigarriak.

Informazio gehigarri

 • Laguntza horiek bateraezinak izango dira gastu bera estaltzea helburu duen estatuko edo Batasuneko beste edozeinekin.
 • Eskaera bakarra onartuko da enpresa bakoitzeko.

Aurkezteko epea

Deialdi honen xede diren aparteko laguntzen deialdian parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

V. KAPITULUA: OGIA ETA GOZOTEGIAK EGITEN DITUZTEN ENPRESENTZAKO LAGUNTZA, BAI ETA ARTISAUTZA, OKINTZA EDO GOZOGINTZAKO LANTEGIENTZAKO LAGUNTZA

Aplikazio-eremua

Laguntza bat ezarri da lehengaiek eta energiak 2022ko ekitaldian izandako prezioen igoera handia konpentsatzeko. Igoera hori Ukrainaren inbasioak ogi- eta gozogintza-enpresen sektorean izan zuen eraginaren ondoriozkoa izan zen, baita ogi- eta pastel-lantegien sektorean ere, bai eta artisau-, okintza- edo gozogintza-lantegien sektorean ere.

Erakunde onuradunak

EAEko ogi- eta gozotegi-lantegiak eta ogi- edo gozogintza-lantegiak.

Laguntzaren zenbatekoa

Laguntzaren zenbatekoa honela kalkulatuko da: 2022ko abenduaren 31n, besteren konturako ogi-/gozogintza-lantegian dedikazio osoan diharduten langileen kopurua gehi bat bider pertsona bakoitzeko 3.000 euroko laguntzaren zenbateko unitarioa.
Onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoak ez du inola ere gaindituko 1.4 oinarrian ezarritako muga, hau da, 400.000 euro.

Eskaera: Klik

 

VI. KAPITULUA. OGIAREN TXIKIZKAKO MERKATARITZARAKO ETA OGIAREN SALMENTARAKO LAGUNTZA

Aplikazio-eremua

Laguntza bat ezarri da lehengaiek eta energiak 2022ko ekitaldian jasandako prezioen igoera nabarmenerako. Igoera horiek Ukrainaren inbasioak ogiaren txikizkako merkataritzan izandako eraginaren ondoriozkoak dira, bai eta ogiaren salmenta-puntuen ondoriozkoak ere.

Erakunde onuradunak

Ogiaren txikizkako merkataritzako enpresak, ogi-panobratzaileen eta gozotegien salmenta-puntuak, eta EAEko ogi- edo gozogintza-lantegiak.

Laguntzaren zenbatekoa

Merkataritza-establezimendu bakoitzeko laguntzaren zenbateko osoa 3.000 eurokoa izango da.

Onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoak ez du inola ere gaindituko 1.4 oinarrian ezarritako muga, hau da, 400.000 euro.

Eskaera: Klik

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Iraupen luzeko langabezia egoeran dauden 30 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko dirulaguntza
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/06/28 - 2023/10/13

Erakunde onuradunak

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako sozietateak edo entitateak, beren forma juridikoa edozein dela ere, bertan ezarritako baldintzetan lan-kontratuak egiten dituztenak, Administrazio Publikoak, eta Erakunde Autonomoak, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak izan ezik

Onar daitekeen gehienezko epea

 • Aldi baterako kontratuak: 6 hilabete. (Inoiz ez ezarritako lanaldiaren % 70 baino gutxiago).
 • Kontratu finkoak: 12 hilabete kontratu finkoetarako

Nabarmendutako Baldintzak

 1. Kontratu mugagabeak eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena duten aldi baterako kontratuak» diruz lagundu ahal izango dira «2023ko urtarrilaren 1etik aurrera sinatutako eta hasitako lan-kontratuetan».
 2. Kontratazioak «kontratatutako pertsonaren lanbide-profilari, hau da, ikasketa-mailari edo prestakuntza-mailari eta/edo esperientzia profesionalari dagozkion lanpostuak» aipatu behar ditu.
 3. Kontratazioak batez besteko plantillaren gainean enplegua sortzea suposatu behar du.

Kontratu-modalitatea

Deialdi honen arabera onar daitezkeen kontratuak lan-legeriak ezarritako kontratu-modalitateen arabera formalizatu ahal izango dira, prestakuntza-kontratu txandakatuak, kontratu finko-etengabeak eta aldi baterako laneko enpresek langileekin enpresa erabiltzaile batean esleitzeko egindako kontratuak izan ezik.

Diru-laguntzaren zenbatekoa

Kontratu bakoitzerako diruz lagundutako zenbatekoa, egindako titulu akademikoaren edo egindako ikasketen eta kontratuaren iraupenaren arabera zehaztuko da.

Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2023ko MEC. MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUAK ETA MERKATARITZA-JARDUERAREKIN LOTUTAKO ZENBAIT ZERBITZU MODERNIZATZEKO LAGUNTZA
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/06/20 - 2023/09/30

Agindu honen xedea da 2023ko ekitaldian, Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-establezimenduak eta zenbait zerbitzu modernizatzea sustatzeko.

Entitate onuradunak:

Beren konturako langileak edo autonomoak, legez eratutako sozietate zibilak eta ondasun-erkidegoak, eta mikroenpresak eta enpresa txikiak, baldin eta jarduera nagusia, negozio-bolumenari dagokionez, merkataritza-jarduera edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzuak badira, eta jarduera Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-establezimenduetan eta zerbitzu jakin batzuetan egiten badute, eta honako hauek biltzen badituzte:

 • Enpresa-jarduerak egoitza soziala eta fiskala EAEn izan beharko du, eta bertan egon beharko du laguntzaren xede den merkataritza- edo zerbitzu-establezimenduak.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren aginduan onartutako talde edo/eta epigraferen batean sartuta dagoen jarduera batean.

Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak:

1.– Merkataritza-establezimenduko azpiegitura eta ekipamendua berritzea: merkataritza- edo zerbitzu establezimendua eraberritzeko eta modernizatzeko inbertsioak, obrak eginez, eta inbertsioak altzarietan eta merkataritza-jarduera gauzatzeko behar diren ekipamenduetan, gehi kanpoko zein barneko elementuetan, zuzen funtzionatzeko beharrezkoak badira.

 • Merkataritza-establezimenduaren edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzu jakin batzuetako establezimenduaren barrualdea edo kanpoaldea egokitzeko, berritzeko edo handi­tzeko obrak eta instalazioak, betiere eragina baldin badute establezimenduaren egokitzapenean, merkataritza-azaleraren banaketan edo itxura hobetzeko orduan.
 • Energia-aurrezpen edo -efizientziarako neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak (ate auto­matikoak, argiak aldatu eta LED motakoak jartzea, okupazio-sentsoreak, isolamenduak…), oinarri teknologiko eta eko-efizienteko prozesuak ezarriz.
 • Oztopo arkitektonikoak kentzeko egindako berrikuntzak, mugikortasun murriztua duten per­tsonen irisgarritasuna hobetzeko.
 • Errotuluak eskuratu eta instalatzea merkataritza-establezimenduaren edo merkataritza-jar­duerarekin lotutako zerbitzu jakin batzuetako establezimenduaren kanpoaldean; izen komertziala, marka, logotipoa edo antzekoak identifikatzea; eta toldoak eskuratu eta instalatzea.
 • Makinak (labe elektrikoak eta hotz-ganberak barne) eskuratu, instalatu eta muntatzea, betiere energia-efizientzia altuko ziurtagiri energetikoa badute (A, B, C); eta gauza bera egitea merkataritza-jarduera nagusiarekin edo merkataritza-jarduerari lotutako zerbitzu jakin batzuen jar­duerarekin erlazionatutako altzariekin ere.
 • Produktuak erakusteko ekipamendua eta altzariak eskuratzea: erakusleihoak, erakusmahaiak, panelak, apalak, beira-arasak eta erakusketa-euskarriak (hoztutakoak barne), tarimak, kakotegiak eta antzekoak.
 • Alarmak eta segurtasun-sistemak. Diruz lagun daitekeen inbertsioaren gehieneko zenbate­koa ezin izango da 6.000 euro baino handiagoa izan, BEZik gabe.
 • Lokala girotzeko ekipamenduak, betiere energia-efizientzia altuko ziurtagiri energetikoa badute (A, B, C).
 • Merkataritza-establezimenduarekin eta merkataritza-jarduerari lotutako zerbitzu jakin batzue­tako establezimenduarekin zuzenean erlazionatutako espazioak eta elementu komunak hobetzeko eta modernizatzeko inbertsioak, merkataritza-gune batean integratuta badaude; besteak beste, korridoreak, instalazio teknikoak, estalkiak, kanpoko fatxada, zerbitzuak edota sarbideak, betiere espazio horiek merkataritza-establezimenduetan edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzu jakin batzuetako establezimenduetan garatutako jardueraren titularrek kudeatzen badituzte, jabe­kide-erkidegoko araubidean. Merkataritza-establezimenduetako edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzu jakin batzuetako establezimenduetako titular bakoitzak, jabekide-erkidegoko partaide izanik, aipatutako espazio komunean egindako inbertsioen gaineko bere partaidetzatik eratorritako gastuen zatiari dagokion laguntza eskatu ahal izango du (zati alikuota).
 • Proiektua idaztetik, obra zuzentzetik edo arkitekto, ingeniari edo instalatzaile baimenduek egindako proiektuetatik eratorritako gastuak, betiere obrak eta instalazioak egiteko beharrezkoak badira.

2.– Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea: ekipamendu eta aplikazio informatikoak, enpresa-kudeaketa hobetzeko, zerga-araudira egokitzeko eta produktuak webguneen bidez merkaturatzea sustatzeko.

 • Ekipamendu informatikoak, aplikazio informatikoak eta kudeaketa-softwarea, merkata­ritza-establezimenduaren edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzu jakin batzuetako establezimenduaren kudeaketa hobetzera zuzendutakoak, betiere merkaturatze-prozesuetan integratuta edo enpresa-kudeaketara bideratuta badaude. Kasu horretan, funtzio nagusien deskribapena eta garatutako jarduerarekiko duen lotura aurkeztu behar da. (Ekipamendu informatiko bat eta periferiko mota bakoitzeko unitate bat baizik ez dira diruz lagunduko inbertsioa gauzatzen den establezimenduko.)
 • Webgunearen eta online motako salmentaren garapen bidezko merkaturatze-sistemak (ecommerce, scommerce, mcommerce eta antzekoak) edo merkataritza-establezimendua edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzu jakin batzuetako establezimendua kudeatzeko siste­mak (bezeroak, hornitzaileak eta abar) sortu, garatu eta ezartzea, horiek abiarazi edo hobetzeko.
 • Salmenta-puntuen terminalak eta produktuen irakurgailu optiko eta kodeketa-sistemak.
 • Salgaien balantza elektronikoak.
 • Kutxa-erregistratzaileak.
 • TicketBAI (TBAI) sistemarako fakturazio-softwarea ezartzea.

Gutxieneko inbertsioa:

 • 3.000 euro (BEZik gabe), 8. oinarriko 1. puntuan jasotako inbertsioetarako.
 • 1.000 euro (BEZik gabe), 8. oinarriko 2. puntuan jasotako inbertsioetarako.

Diruz lagundu daitezkeen inbertsioen aldia: 01/10/2022-30/09/2023

Laguntzaren zenbatekoa: Gehieneko zenbatekoa: 9.000 euro. Diru-laguntzaren ehunekoa, gehikuntza-puntuak barne, ez da inola ere izango onartutako inbertsio osoaren % 42 baino handiagoa.

ESKAERA EGITEKO: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2023/mec_2023/web01-tramite/eu/

 

Sektore ekonomikoa
Ileapaindegiak eta estetika zentroak
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Programa Kontrata 2023
Dirulaguntza mota:
Contratación/ Formación
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

El objeto de esta sección es establecer y regular las ayudas que el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia podrá conceder para apoyar la  contratación y el mantenimiento del empleo mediante la contratación indefinida o la conversión de contrato temporal en indefinido o apoyar la empleabilidad de las personas desempleadas que hayan participado en los programas mixtos de empleo-formación (Laborlan y Teknilan Plus), liderados por DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo, por las empresas de Bizkaia.

Líneas de ayudas:

 1. Incentivos a la contratación indefinida: apoyar la  contratación y el mantenimiento del empleo mediante la contratación indefinida o la conversión de contrato temporal en indefinido
 2. Experiencia profesional: apoyar la empleabilidad de las personas desempleadas que hayan participado en los programas mixtos de empleo-formación (Laborlan y Teknilan Plus), liderados por DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo.

Entidades beneficiarias: 

 • Empresas de Bizkaia, cualquiera que sea su forma jurídica
 • Los empresarios y empresarias individuales y profesionales
 • Las comunidades de bienes y sociedades civiles
 • Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, del Territorio Histórico de Bizkaia

Personas destinatarias: 

 • Personas mayores de 45 años de edad, entendiendo por tales aquellas que hayan cumplido los 45 años.
 • Personas jóvenes de hasta 30 años.
 • Personas desempleadas de larga duración, entendiendo por tales aquellas que acrediten no haber trabajado más de un mes en un período de 13 meses anteriores al inicio de la contratación.
 • Personas con discapacidad, entendiendo por tales aquellas que acrediten una valoración de la situación de discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33%.
 • Personas en riesgo de exclusión

Acciones subvencionables: 

Serán subvencionables los contratos indefinidos y las conversiones de contrato temporal en indefinido realizadas entre el 1 de noviembre del 2022 y el 28 de julio de 2023.

Requisitos del contrato: 

 • Serán subvencionables los contratos indefinidos celebrados con personas desempleadas entre el 1 de noviembre del 2022 y el 28 de julio de 2023.
 • Serán, así mismo, subvencionables las conversiones de contratos temporales en indefinidos, formalizadas entre el 1 de noviembre del 2022 y el 28 de julio de 2023.
 • Los contratos indefinidos y las conversiones de contratos temporales en indefinidos deberán ser a jornada completa desde la fecha de inicio del contrato o conversión y durante toda su vigencia.
 • Para que sea subvencionable el contrato indefinido, si la persona trabajadora, por la que se solicita subvención, ha tenido un contrato previo en la misma empresa que ha finalizado, ha debido de transcurrir un periodo mínimo de 1 mes entre ambos contratos.
 • En el caso de conversiones de contratos:
  • La persona trabajadora no ha debido estar contratada por la entidad solicitante durante un plazo superior a 18 meses en un periodo de 24 meses, previos a la conversión.
  • Las conversiones de los contratos deberán mantener, al menos, las mismas condiciones en términos de salario y jornada que tenía el contrato temporal precedente.
 • Las personas trabajadoras contratadas mediante contrato indefinido han de acreditar la situación de desempleo inmediatamente antes de la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de formalización del mismo.

Cuantía de la ayuda: 

Línea 1:

 • La cuantía de la subvención para los contratos indefinidos será de 3.000 euros y de 3.600 si la persona contratada es una mujer. 3.750 euros para contratos en el ámbito de la transición ecológica hacia una economía verde o en el ámbito de la transformación digital (art. 5.5)
  La cuantía de la subvención para las conversiones de contratos temporales en indefinidos será de 2.500 euros.
 • En el caso de que la persona trabajadora haya participado y completado algún programa de empleo del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, o de DEMA Enpresa Garapena de Barakaldo la cuantía de la subvención será de 4.000 euros
 • A cada entidad beneficiaria, un máximo de 10 contrataciones y la cuantía máxima de subvención por el conjunto de todas ellas no podrá ser superior a 30.000 euros.
Sektore ekonomikoa
Sector industrial
Erakundea
Diputación Foral de Bizkaia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kontrata programa 2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

Atal honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta arautzea, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz kontratazioa eta enpleguari eustea bultzatzeko, edo enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babesteko, Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena enpresaren gidaritzapean.

Laguntza lerroak:

 1. Kontratazio mugagaberako pizgarriak: kontratazio mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz enplegua mantentzea eta kontratatzea.
 2. Lanbide-esperientzia: Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabetuen enplegagarritasuna babestea.

Entitate onuradunak:

 • Bizkaiko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere
 • Banakako enpresaburuak eta profesionalak
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak

Pertsona onuradunak: 

 • 45 urtetik gorakoak edo 30 urtera arteko gazteak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioa hasi aurreko 13 hilabeteetan hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren % 33ko edo gehiagoko balorazioa egiaztatzen dutenak.
 • Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak

Diruz lagundutako jarduerak: 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean egindako kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratu mugagabe bihurtzeak.

Kontratuaren betekizunak: 

 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean langabeekin egindako kontratu mugagabeak.
 • Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea ere diruz lagunduko da, 2023ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra
  bitartean formalizatzen badira.
 • Kontratu mugagabeek eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeek lanaldi osokoak izan beharko dute, kontratua hasten den egunetik edo
 • Bihurketa eta bere indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, diru-laguntza eskatzeko arrazoi izan den langileak aldez aurretik kontratu bat izan badu amaitu den enpresa berean, gutxienez hilabete bat igaro behar izan da bi kontratuen artean.
 • Aldizkako lan-kontratu finkoei dagokienez, dirulaguntza jasoko dute baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurtzean jasota geratzen bada gutxieneko 6 hilabeteko iraupen bat urtebeteko epe batean.
 • Kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuan:
  • Erakunde eskatzaileak ez du 18 hilabetetik gorako kontraturik egin behar 24 hilabeteko epean, bihurketaren aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen baldintza berberei eutsi beharko diete, soldatari eta lanaldiari dagokienez.
 • Kontratu mugagabearen bidez kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte egiaztatu behar dute langabezian daudela.

Laguntzaren zenbatekoa:

1 Lerroa: 

 • Kontratu mugagabeetarako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da, 3.600 eurokoa kontratatutako pertsona emakumea bada eta 3.750 euro jarduera ekonomia berde baterako trantsizio ekologikoaren esparruan edo eraldaketa digitalaren esparruan egindako kontratuetarako (5.5 art.)
 • Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da.
 • Langileak Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, diru-laguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da.
 • Erakunde onuradun bakoitzari, gehienez ere, 10 kontratazio egingo zaizkio, eta, guztira, gehienez ere 30.000 euroko diru-laguntza emango zaio.
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Merkataritza
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
FUNTS TEKNOLOGIKOA laguntza-Enpresak
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/03/28 - 2023/04/27
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea da merkataritza-sektorearen eraldaketa digital eta jasangarriaren bidez lehiakortasuna eta modernizazioa sustatu eta bultzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak onartzea, bai eta 2023ko deialdia egitea ere, Merkataritza Modernizatzeko Programaren (Funts Teknologikoa) esparruan.

Onuradunak:
1. lerroa. Egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten eta negozioaren jarduera nagusia 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren (JESN-2009) 45., 46. edo 47. kodeetako jardueraren bat duten mikroenpresak, merkataritza-sektoreko enpresa txiki eta ertainak. Merkataritza-jarduerak eta halakotzat hartzen ez diren beste batzuk aldi berean egiten badira, proiektua diruz lagundu ahal izango da, baldin eta jarduera nagusia merkataritzakoa bada, fakturazio-ehunekoaren arabera.

Inbertsioak egiteko epea 2023ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era bitartekoa izango da, biak barne.

Gutxieneko inbertsioa 1.500 eurokoa izango da (BEZik gabe). Soilik onartuko dira 500 euro edo gehiagoko fakturak (BEZik gabe), diruz lagundu daitezkeen azalpenen deskribapena ondo identifikatuta dutenak.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Laguntza horien helburua da eduki teknologiko, berritzaile eta jasangarria duten proiektuen garapena finantzatzea. Plan eta proiektu horiek merkataritzako mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek aurkeztuko dituzte, banaka edo elkarteen bidez. Plan eta proiektuok merkataritza-jardueraren kudeaketan eta negozio-ereduan eragingo dute, enpresak kontsumo-ohitura berrietara, salmenta-modalitateetara, posizionamenduetara eta banaketara egokitzen direla bermatuz, eta lehiakorrago eta erresilienteago bihurtuz.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak: 1. LERROA. MIKROENPRESAK, ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK:
a) Eraldaketa digitalera bideratutako gastuak:
Online merkataritza-estrategiaren eta komunikazio-estrategiaren, negozio-ereduaren eta erosketa-esperientziaren hainbat eremu hobetzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Bezero-arreta, harekiko harremana eta haren gaineko ezagutza hobetzea, eta fidelizatzea, teknologia berriak eta analitika aurreratuko teknikak erabiliz.
2. Merkataritza-establezimenduen eraldaketa digitalean inbertitzea, salmenta-funtzionaltasunak txertatu, mantendu edo hobetzeko, negozio-ereduen omnikanalitatea sustatzen duten eta bezeroen ingurune digitaleko erosketa-esperientzia hobetzen duten kanal digitalen bidez.
3. Zibersegurtasuneko soluzioak.
4. Negozio baten barruan barne-komunikazioa hobetzeko plataformak, edo negozioen artean edo intereseko beste figura batzuen artean, elkarrekiko ekintzak abiarazteko, elkarren mesedetan eta lan egiteko modua hobetzeko, bai eta bezero-arreta hobetzeko eta kopurua handitzeko ere.
5. Produktuak estandarizatzea eta informazioa sortzea.
6. Aplikazio informatikoak garatzea, telefono mugikor adimendunetarako edo produktuak eta zerbitzuak sustatzeko balio duten bestelako gailu edo bitarteko digitaletarako.

b) Salmenta-puntua eraldatzeko gastuak:
Salmenta-espazio fisikoa kontsumitzaileen behar eta ohitura berrietara nahiz kudeaketa-eredu berrietara egokitzeko teknologia berrien proiektuak izango dira:
1. Saltokiko kudeaketa digitalizatzea, negozioaren barne-kudeaketako eragiketa bat edo batzuk optimizatuz, integratuz edo automatizatuz, hornitzaileekiko eta azken bezeroarekiko harremana barne.
2. Negozioaren bideragarritasunari, erabakiak hartzeari, transmisio potentzialari edo belaunaldi-erreleboari buruzko autodiagnostikoak egiteko tresna teknologikoak eskuratzea.
3. Merkataritza ibiltariaren eraldaketa digitala eta merkaturatzeko bide laburrak.
4. Salmenta-prozesua hobetzea, establezimenduan edo merkataritza-eremuan formula omnikanalen bidez eskaerak jasotzea erraztuko duten teknologia berriak txertatuz.
5. Teknologia berriak aplikatzea salmenta-puntuan, erositako produktuen ordainketa-prozesua hobetzeko eta eguneratzeko, bai eta merkataritza-establezimenduetan ilarak eta pilaketak saihesteko, txanden kudeaketa hobetzeko eta aldez aurreko bisita erreserbatzeko ere.
6. Establezimendu fisikoan erosketa-esperientzia hobetuko duten altzari teknologikoak erostea.
7. Bezeroekiko harremanetan marketin erlazionaleko edo harreman-hobekuntzako teknikak txertatzea.

c) Jasangarritasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak:
Energiaren eta baliabideen kontsumoaren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak aplikatzeko proiektuak izango dira:
1. Saltokiek eta kontsumitzaileek beren establezimenduetan sargaien kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta horien ordez ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuk ezartzea.
2. Produktuak edo, hala dagokionean, hondakinak banatzeko, entregatzeko eta itzultzeko eragiketak optimizatzea, kostuak eta ingurumen-inpaktua murriztuko dituzten teknologia eta lankidetza-ekosistema berriak erabiliz, eta, horretarako, azken miliari arreta berezia eskainiz.
3. Merkataritza-establezimenduetan energia-kontsumoaren eta bestelako horniduren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak, oinarri teknologikoko prozesuak, ekoefizienteak edo hondakinak (biohondakinak, papera, plastikoa, beira, etab.) behar bezala bereizteko prozesuak ezartzea, ondoren birziklatzeko eta balorizatzeko.
4. Entrega-puntu adimendunak instalatzea.
5. Energia-iturri berriztagarriak instalatzea eta berotzeko potentzial handiko gas hozgarri fluordunak erabiltzen dituzten teknologiak atmosfera berotzeko ahalmen gutxiko edo txikiko teknologiekin ordeztea merkataritza-erabilerako establezimenduen klimatizazioan.
6. Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta efizientzia areagotzera bideratutako beste proiektu eta irtenbide batzuk, ekonomia erresiliente eta karbono gutxikorantz bideratuak, baita hondakin-ekoizpena murriztera eta produktu-berrerabilpena, ekonomia zirkularra eta hondakinak zero izatea sustatzera bideratuak ere.

d) Hornidura-kateari eta trazabilitateari dagozkien gastuak:
Konponbide teknologikoen proiektuak izango dira, hornidura-katean, trazabilitatean eta ekonomia zirkularrean azken miliako entregaren efizientzia eta jasangarritasuna hobetzeko eginak:
1. Tokiko ekoizleen, merkataritzako ETEen eta banatzaileen arteko elkarreragina eta elkarlana bermatzeko lankidetza-plataformak.
2. Banatzaileen merkataritza elektronikoko webguneetan tokiko edo kilometro zeroko hornitzaileak integratzea bultzatzeko gastuak.
3. Teknologia berrietan egindako inbertsioak, banaketa-kanal osoan produktuaren trazabilitatea edo beste ezaugarri batzuk ezagutzeko, bai linealean, bai bidalketan eta banaketan.
4. Lineal fisikoan eta online linealean eskainitako aukera optimizatzea.

Zalantzetarako:

   Email: ayudas_fondotecnologico@euskadi.eus
   Telefonoa: 945067732 / 945011854

Beste Dokumentu Batzuk

Funtsen Agortzea: 2305124a.pdf (euskadi.eus)

Sektore ekonomikoa
Merkataritza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Erakundeak
Eskatzeko epea