Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Banda Zabala Kohesiorako Azpiegitura Digitalak Unibertsalizatzeko Programaren proiektuak egiteko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
-

Agindu honen xedea da laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea, norgehiagoka-erregimenean, Kohesio-Banda Zabalerako Azpiegitura Digitalak Unibertsalizatzeko Programaren (UNICO-Banda Zabala) kontura, Espainia Digital 2026 Agendan aurreikusitakoaren esparruan. Agenda horren lehen ardatzak («Konektibitate Digitala») 2025erako biztanleriaren ehuneko 100erako konektibitate egokia bermatzea du helburu, landa- eta hiri-eremuen arteko eten digitala desagertzea sustatuz eta estaldura ultralasterraren (gigabit) unibertsalizazioan aurrera eginez lurralde nazional osoan, bai eta produkzio-sektoreak eraldatzen laguntzea ere.

Agindu honetan araututako laguntzak jaso ditzakeen proiektu bakoitzaren helburua izan behar da abiadura oso handiko banda zabaleko sareen estaldura eskaintzeko behar diren azpiegiturak hedatzea. Sare horiek eskaera handieneko baldintzetan gutxienez 300 Mbps-ko abiaduran teknologia finkodun zerbitzuak emateko gai izan behar dute, beheranzko zein goranzko noranzkoan, eskatzaileak definitutako eremu geografikora. Eremu geografiko hori lehia-eremuetako batean hauta daitezkeen gune guztiak edo batzuk izango dira.

Hautatutako proiektuak egiteko beharrezkoak diren eta zuzenean erlazionatuta dauden inbertsioak eta gastuak kofinantzatzeko erabiliko dira laguntzak, betiere eskabidea aurkezten denetik proiektua amaitzen den arte gauzatzen badira, proiektua egin dela agiri bidez egiaztatzen bada eta Estatuko eta Erkidegoko araudi aplikagarriarekin bat badatoz. Inola ere ez dira hautagarriak izango eskabidea aurkeztu aurretik konprometitutako edo egindako inbertsioak eta gastuak.
Proiektuari lotutako kontzeptu hauek hartzen dira inbertsio eta gastu hautagarritzat:
 • Azpiegitura pasiboak eta obra zibila.
 • Ekipamendu aktiboa.
 • Langile propioen gastuak.
 • Proiektuari egotz dakizkiokeen zeharkako kostuak.

Laburpena: Anuncio 23318 del BOE núm. 186 de 2023

Enpresaren tamaina
1 - >250
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Tokiko merkataritza sustatzeko laguntzak, merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduei zuzenduak
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/08/05 - 2023/12/31

2023an tokiko merkataritza sustatuko duten interes orokorreko jarduerak diruz laguntzea du xede honek.

Programaren onuradun izan daitezke Arrasaten jarduera eta/edo establezimenduak dituzten merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduak.

Programa honen bidez deitutako laguntzen zenbatekoa 10.000 € da.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Txikizkako Merkataritza
Elikagaigintza
Erakundea
Gipuzkoako Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
“Turismo-Esperientziak” Programa 2023
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2023/08/03 - 2023/10/20

Espainian esperientzia turistiko iraunkorrak, digitalak, integratzaileak eta lehiakorrak garatuko dituzten aktore-sareen proiektuak bultzatzea, gutxienez hiru autonomia-erkidegotako lurralde nazionalean edo lurraldean erreplikatuko direnak.

Programaren onuradun izan daitezke Elkarteen Erregistro Nazionalean legez inskribatuta dauden elkarteak edo federazioak, Elkarteen Erregistro Nazionalaren Erregelamendua onartzen duen urriaren 23ko 949/2015 Errege Dekretuan araututa daudenak, edo baliokidea autonomia-erkidegoetan.

 • Dagozkien erregistroetan legez inskribatuta dauden Fundazioak.
 • Interes ekonomikoko elkarteak, 12/1991 Legeak arautuak eta dagokien Merkataritza Erregistroan legez inskribatuak.
 • Edozein autonomia-erkidegotan kokatutako enpresak edo ETEak, baldin eta dagokien erregistroan inskribatuta badaude.
 • Dagokien Erregistroan inskribatutako erakunde erlijiosoak.
 • Udalaren, eskualdearen, probintziaren edo autonomia-erkidegoaren turismo-lankidetzarako erakunde gisa jarduten duten erakunde publikoak eta horiei lotutako edo haien mendeko sozietate publikoak, nortasun juridiko propioa dutenak.

Onuradun guztiei eman ahal izango zaizkien laguntzen gehieneko zenbatekoa 20.000.000 eurokoa izango da. Proiektuak finantzatzeko, gutxienez 100.000 euro eta gehienez 1.000.000 euro emango dira.
Udalaren, eskualdearen, probintziaren edo autonomia-erkidegoaren turismo-lankidetzarako erakunde gisa jarduten duten erakunde publikoak eta horiei lotutako edo haien mendeko sozietate publikoak, nortasun juridiko propioa dutenak.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ekonomia urdina sustatzeko eta arrantzaren eta akuikulturaren iraunkortasuna bultzatzeko laguntzak 2023
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2023/08/20 - 2023/09/09
Araudia:
Minimis

Itsasgora-programa honen helburua da arrantza- eta akuikultura-sektoreari laguntzea iraunkortasunaren aldeko apustuan, ikerketa zientifikoa eta teknikoa eta berrikuntza sustatuz, bai eta natura-ondarea eta biodibertsitatea babesteko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko konpromisoa indartzea ere, genero-aldeak murrizteko eta emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna lortzeko politikak eta ekintzak txertatzen lagunduz. Era berean, kontuan hartu beharko da desgaitasunen bat duten pertsonentzako irisgarritasun unibertsala, deialdi bakoitzean egingo diren eragiketen xedearen arabera.

ERAKUNDE ONURADUNAK

Oinarri arautzaile hauen babesean, honako tipologia hauek izan daitezke erakunde onuradun:

 • Pertsona juridiko publikoak.
 • Irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuak.
 • Pertsona juridiko publikoen taldeak edo irabazi-asmorik gabeko pribatuak.

Laguntzen onuradun diren pertsona juridikoek behar bezala eratuta egon behar dute, dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta, eta helbidea Espainiako lurraldean izan behar dute.

DIRULAGUNTZAREN XEDE DEN JARDUERA

Dirulaguntzak emango dira honako jarduera hauek gauzatzeko: ikerketa zientifikoa eta teknikoa, garapen teknologikoa eta berrikuntza, ezagutza zientifiko-teknikoa sortzea eta transferentzia, dibulgazioa eta zientzian oinarritutako sentsibilizazioa, arrantza-jardueren iraunkortasuna babesteko eta natura-ondarea eta biodibertsitatea babesteko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko konpromisoa eta ekarpena indartzeko.

Proiektu guztiek baldintza hauetako bat bete beharko dute gutxienez:

 • Autonomia erkidegoaz gaindikoa izatea, eta autonomia-erkidego edo hiri autonomo batean baino gehiagotan jardutea.
 • Estatuaren eskumeneko itsas ingurunean garatzea.
 • Estatuko legerian oinarrizko izaerarekin definitutako eta araututako espazio babestuetan garatzea.

Proiektuen zenbatekoa ezin izango da, inola ere, 50.000 eurotik beherakoa eta 5.000.000 eurotik gorakoa izan.

Dirulaguntzaren xede den jarduera gauzatzeko epea deialdian ardatz bakoitzerako zehaztutakoa izango da, betiere programa operatiboak baimendutako gehieneko mugak kontuan hartuta.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Arrantza Sektorea
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
ETEen hazkundea bultzatzeko laguntzak, «Activa Crecimiento» ekimenaren bidez
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/09/05 -
Araudia:
Minimis
Deialdi honen esparruan ematen diren laguntzak gauzazko laguntzatzat hartuko dira, hau da, aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua jasotzea, enpresa txiki eta ertainen enpresa-hazkundea bultzatzeko.

Onuradun izan daitezke ETE izaera duten enpresak, Espainian nortasun juridiko propioa dutenak eta legez eratuta eta dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta daudenak.

Aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatuaren helburua enpresaren diagnostiko eta analisi bat eskaintzea da, enpresaren hazkunde-eremu potentzialak detektatzeko eta Hazkunde Plan bat egiteko. Plan horretan, berrikuntzan, giza baliabideetan, eragiketetan, digitalizazioan, marketinean eta merkaturatzean eta finantzetan hobetzeko ekintza zehatzak proposatuko dira. Plan horrek enpresak landu beharreko ildo estrategikoak jasoko ditu, eta enpresa onuradunak garatu eta ezartzeko proposatutako ekintza bakoitza abian jartzeko ibilbide-orria zehaztuko du.

Erakunde onuradunak laguntza-programa bat jasoko du, aholkularitzako 50 ordukoa, eta lau eta bost hilabete arteko iraupena izango du ETE onuradun bakoitzarentzat. Etapa hauek aurreikusten dira:

 1. Enpresaren barne-diagnostikoa eta -analisia.
 2. Hazkunde-plan bat egitea.
 3. Talde-tailerra eta zerbitzuaren prestazioa ixtea.

Deialdi honetarako gastua, gehienez, HAMABOST MILIOI BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAR MILA EUROKOA (15.990.000,00 €) izango da, eta EOI Fundazioak jarriko du, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kargura.

Ematen diren gauzazko laguntzen banakako zenbatekoa, dirulaguntza gordinaren baliokidetzat hartuta, 6.150 eurokoa izango da.

 

Eskabideak aurkezteko epea 2023ko irailaren 5ean hasiko da, eta deialdian ezarritako aurrekontu-kreditua agortu arte egongo da zabalik.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bizkaiko Lurralde Historikoan enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak, LAN BERRI 2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/03/20 - 2023/04/21

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak helburu nagusi bat du enpleguaren arloan: langabezian dauden pertsonak laneratu daitezen lortzea eta, aldi berean, Bizkaiko enpresetan askotariko talentua sar dadin erraztea. Horretarako, lan-aukerak sustatzeko jarduera-ildo zenbait ezartzen dira, langabeziaren gizarte-kostu handiena jasaten duten langabeentzat (denbora luzeko langabeak, 45 urtetik gorakoak, emakumeak, gizartean bazterturik daudenak edo horren arriskua dutenak, eta gazteak) eta Bizkaiko enpresentzat, horrela modua izan dezaten behar dituzten profilak berenganatzeko (kontrataziorako pizgarriak) eta laneratzea mesedetu dadin, zeina gauza egingarriagoa eta iraunkorragoa baita kasu batzuetan, enpresari autonomoaren edo enpresa kolektibo txikiaren formulen bitartez, autoenplegua sustatuz.

I. TITULUA: LANERATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA, LANGABEZIAN DAUDEN PERTSONEI ZUZENDUTA: 45 URTETIK GORAKOAK, IRAUPEN LUZEKO LANGABEZIAKOAK, DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK ETA BAZTERKERIA-ARRISKUAN DAUDENAK

PARTE-HARTZAILEAK

 • 45 urtetik gorako pertsonak, hau da, 45 urteak beteak dituztenak.
 • Iraupen luzeko langabeak.
 • Desgaitasunen bat duten pertsonak.

Parte-hartzaileak izateko, pertsonek, prestakuntza hasten den egunean, edo, bestela, haiek prestakuntzarekin hasten diren egunean (baldin eta beranduago bada):

 • Artikulu honen 1. paragrafoan aipatutako kolektiboren batekoak izan beharko dute.
 • Lanbiden izena emanda egon behar dute, langabezian edo enplegua hobetzen.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar dute.

ERAKUNDE ONURADUNAK

 • Laneratzeko zailtasun handiak dituzten pertsonak laneratzen diharduten Bizkaiko Lurralde Historikoko elkarteak, fundazioak eta irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuk, baldin eta horrela egiaztatzen badute.
 • Udalak, Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako zentroak, edo erakunde autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien mendeko edo haiekin lotutako bestelako erakundeak.

Justifikazio Epea: 2024ko urriaren 31ra arte.

II. TITULUA: GAZTEAK LANERATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA

PARTE HARTZAILEAK

Titulu honetan aurreikusitako laguntzak 30 urtera arteko gazteentzat dira.

Parte-hartzailetzat hartzeko, gazteek baldintza hauek bete beharko dituzte prestakuntza hasten den egunean edo prestakuntza hasten den egunean, baldin eta geroago hasten badira:

 • Lanbide/Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egon behar dute, langabezian edo enplegua hobetzen.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.

ERAKUNDE ONURADUNAK

 • Bizkaiko Lurralde Historikoko elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak, baldin eta pertsonak laneratzearen alde jarduten badute.
 • Udalak, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletako enpleguko eta tokiko garapeneko zentroak ere, edo erakunde autonomoak, enpresa publikoak edo haien mendeko edo haiei lotutako beste erakunde batzuk.
Justifikazio Epea: 2024ko urriaren 31ra arte.
III. TITULUA: GAZTEA 3R PROGRAMA

PARTE-HARTZAILEAK

Titulu honetan aurreikusitako laguntzak 3R Gaztea programaren hasieran 30 urte arteko gazte kualifikatuei, langabezian daudenei edo enplegua hobetzen ari direnei zuzenduta daude.

Aurreko atalean aipatutako pertsonak, parte-hartzailetzat hartzeko, 3R Gaztea programaren hasiera-datan, hau da, hautaketaren unean:

 • Lanbide/Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egon behar dute, langabezian edo enplegua hobetzen.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar dute.

ERAKUNDE ONURADUNAK

Honako hauek dira erakunde onuradunak:
 • Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeen elkarteak.
Justifikazio Epea: 2024ko ekainaren 28ra arte.

Araudiaren Aldaketa: I-920_eus.pdf (bizkaia.eus) 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta nekazaritza-ustiategiak digitalizatzeko laguntzak 2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2023/09/12 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Deialdi honetako laguntzak (deialdi honen ondorioetarako “bonu digitala” deritzona kobratzeko eskubidea dutenak) zuzeneko dirulaguntzatzat hartuko dira, lehiarik gabeko konkurrentzia-prozeduraren bidez emandakoak, eta merkatuan eskuragarri dauden digitalizazio-konponbideak finantzatzera bideratutako diruzko xedapenak izango dira, baldin eta horien erreferentziak Kit Digital Programaren Digitalizazio Soluzioen Katalogoan eskuragarri badaude.

ONURADUNAK

 • I. Segmentua: 10 eta 50 langile arteko enpresa txikiak.
 • II. Segmentua: 3 eta 10 langile arteko mikroenpresak.
 • III. Segmentua: Enpresa txikiak edo mikroenpresak 0 eta 3 langile artean.

GEHIENEZKO ZENBATEKOA

Deialdi honetan araututako laguntzen gehieneko zenbatekoa ehun milioi eurokoa da (100.000.000 €).

Onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:
 • I. Segmentua (10-50 langile): 12.000 €
 • II. Segmentua (3-10 langile): 6.000 €
 • III. Segmentua (0-3 langile): 2.000 €

 

JUSTIFIKAZIO EPEA

Bi aldeek gehienez ere 6 hilabeteko epea izango dute “bonu digitalari” lotutako digitalizazio-soluzioak emateko akordioak formalizatzeko (egiteko eta sinatzeko), laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik kontatzen hasita. Epe hori igarotakoan, onuradunak galdu egingo du emandako dirulaguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea, baldin eta zenbateko hori ez badago jasota. 

Enpresaren tamaina
1 - 50
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2024ko Mahastizaintza eta Ardogintzako Esku-hartze Sektorialaren programa hirugarren herrialdeetan sustatzeko eta komunikatzeko laguntzak
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/08/03 - 2023/09/15

Agindu honen xedea da 2024. urterako laguntzetarako deialdia egitea, 2024ko urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra bitartean ardogintzako produktuen informazio- eta sustapen-programetarako eta -ekintzetarako.

Onuradunak:

 • Ardogintzako enpresak.
 • Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak eta mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeen elkarteak.
 • Nazio-mailan definitutako eta aintzatetsitako lanbide arteko erakundeak.
 • Erakunde profesionalak.
 • Adierazpen geografiko babestuen eta jatorri-deitura babestu informatikoen kudeaketa- eta ordezkaritza-organoak, bai eta horien elkarteak ere.
 • Bi ekoizleren edo gehiagoren aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak, baldin eta
  ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea.
 • Beraiek edo beren bazkideek egindako ardoak merkaturatzen dituzten kooperatibak.
  Irabazi-asmorik gabeko elkarteak, baldin eta
  mahastizaintza- eta ardogintza-sektorea, beren helburuen artean ardoak kanpoan sustatzea dutenak.
 • Hirugarren herrialdeetan produktuak eta merkatuak sustatzeko eta komunikatzeko jarduerak garatzeko legez ezarritako eskumena duten erakunde publikoak, baldin eta erakunde hori ez bada laguntzaren onuradun bakarra.

Produktu onargarriak:

 • Jatorri-deitura babestu batek babestutako ardoak.
 • Adierazpen geografiko babestu batek babestutako ardoak.
 • Ardogintzako mahatsaren barietatea edo barietateak adierazten dituzten ardoak.

Diruz lagun daitezkeen gastuak:

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako subekintzaren izaerari zalantzarik gabe erantzuten diotenak, dagokion programa gauzatzeko epean egiten direnak eta onuradunak ordainketa-eskaera egin aurretik ordaintzen dituenak, organo eskudunak ezar ditzakeen salbuespenetan izan ezik.

Honako hauek ere diruz lagunduko dira:

 • Onuradunaren administrazio gastuak.
 • Onuradunak bere gain hartutako langile-gastuak.

Eskaera Egiteko Epea: 2023/8/3tik 2023/9/15era

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Antzerki eta dantzako arte eszenikoen ikuskizunak sustatzeko laguntzak 2023
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2023/09/01 - 2023/09/22
Araudia:
Minimis

Foru dekretu honen arabera diruz lagundu daitekeen jarduera Bizkaiko Lurralde Historikoko konpainia eszenikoek sortutako antzerki eta dantzako arte eszenikoen ikuskizunak sustatzea da.

Dirulaguntza eskatzea eragiten duten proiektuak 2023ko ekitaldian garatu beharko dira.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK

 • Material grafikoaren eta ikus-entzunezkoen zabalkunde-, publizitate-, propaganda- eta edizio gastuak.
 • Kanpoko erakundeei dagozkien ikuskizunak sustatzeko eta/edo saltzeko gastuak.
 • Eskatzailearen langileei egotzitako ikuskizunen sustapen- eta/edo salmenta-gastuak.

Eskaera egiteko epea: 2023/9/1, 2023/9/22 arte

Justifikatzeko Epea: 2023an dirulaguntza ematea eragin zuen jarduera gauzatzea.

Laburpena: I-948_eus.pdf (bizkaia.eus)

Enpresaren tamaina
1 - >250
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Prestakuntzaren Finantzaketa (Mikrokredituak)
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
-

Agindu honen xedea da «Prestakuntza-finantzaketa (mikrokredituak )» proiektuaren barruan prestakuntza-ekintzak finantzatzeko dirulaguntza publikoak emateko prozeduraren oinarri arautzaileak ezartzea, horretarako esleitutako aurrekontu-zuzkiduraren arabera.

Proiektu hori «Eraldaketa digital, berde eta produktiborako gaitasun berriak eskuratzea» izeneko 3. inbertsioan sartzen da, «Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako politika publiko berriak» izeneko 23. osagaian. Planaren bidez onartutako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 2021eko apirilaren 27ko Ministro Kontseilua, eta Kontseiluaren Betearazpen Erabakia Espainiako berreskuratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa (Council Implementing Decision-CID), 2021eko uztailaren 13koa.

LAGUNTZEN HELBURUA

Agindu honen babesean ematen diren dirulaguntzen helburua «Prestakuntza finantzatzea (mikrokredituak )» proiektuko laguntzak ematea izango da, langile landunen eta langabeen prestakuntzarako. Horretarako, prestakuntza-ekintzak egingo dira, beren profilaren arabera lanbide-karrera edo enplegagarritasuna sustatzeko edo hobetzeko, edo eraldaketa digital, berde eta produktiborako gaitasun berriak eskuratzeko.

Bi dirulaguntza ildo ezartzen dira:

 • Agindu honetan aurreikusitako prestakuntza digitalen, ekonomia berdearen edo produktiboaren bat egin duten landunentzako edo langabeentzako dirulaguntzak, dauden prestakuntza-eskaintzekin bat etorriz, dagozkien deialdietan zehaztutako baldintzetan.
 • Prestakuntza ematen duten erakundeentzako dirulaguntzak, prestakuntza-programei buruzko prestakuntza-ekintzetan trebatutako landun edo langabe bakoitzeko.

ONURADUNEN BETEKIZUNAK

 • Besteren konturako langileak, Langile Autonomoen Araubide Bereziko langileak, Gizarte Ekonomiako erakundeetako bazkide langileak eta langabeak, baldin eta arau honetan eta deialdietan ezarritako baldintzetan prestakuntza ematen badute.
 • Prestakuntza ematen duten erakundeak, baldin eta prestakuntza emateko erabiliko dituzten instalazioak eta baliabideak badituztela eta dagozkien prestakuntza-programen eskakizunak, baldintzak eta zehaztapenak betetzen dituztela justifikatzen badute, agindu honetan aurreikusitako eta deialdietan ezarritako baldintzetan.

Justifikatzeko Epea: Gehienez hiru hilabeteko epea proiektua amaitzen denetik.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea