Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte-egiturak sendotzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/06/01 - 2023/07/01

Agindu honen xedea da Eusko Jaurlaritzak, Lan eta Enplegu Sailaren bitartez, 2023ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte-egiturak sendotzeko emango dituen laguntzen deialdirako oinarriak onartzea, eta 2023rako deialdia egitea.

ERAKUNDE ONURADUNAK

 • Lan elkartuko lan-sozietateak eta kooperatibak
 • Lan elkartukoak ez diren kooperatibak, izaera konfederaleko elkarteak eta gizarte-ekonomiako erakundeak integratzeko erakundeak.
 • Ekonomia solidarioko elkarteak eta enplegu-zentro berezietako elkarteak.
 • Gutxienez bi urteko antzinatasuna duten langile autonomoen sektore arteko erakundeak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK

 • Elkartearen zerbitzura dauden langileen gastuak, lanpostuarekin eta horren ondoriozko jarduerekin zerikusia duten guztiak barne.
 • Funtzionamendu-gastuak, Kontseilu Errektoreetara eta Batzordeetara joateagatiko konpentsazio-gastuak eta parte hartzen duen erakunde ordezkatzaileei ordaindutako kuotak barne.
 • Egituraren ohiko jarduerekin lotutako kanpo-gastuak, hala nola txosten juridikoak, auditoriak, marken defentsa eta babesa, besteak beste.
 • Erakundearen jabetzako ibilgetuari dagozkion amortizazioen zenbatekoa

DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • II. KAPITULUA: LAN SOZIETATEEN ETA LAN ELKARTUKO KOOPERATIBEN ELKARTEENTZAKO LAGUNTZAK: DIRULAGUNTZA OINARRIAREN ARABERA KALKULATZEN DA
  50.000 €, bazkide langileen kopuruaren eta erakunde onuradun bakoitzak ordezkatzen duen enpresa-kopuruaren arabera.
 • III. KAPITULUA: LAN ELKARTEKOAK EZ DIREN KOOPERATIBEN ELKARTEENTZAKO, ELKARTE KONFEDERALENTZAKO ETA GIZARTE-EKONOMIAKO ERAKUNDEAK INTEGRATZEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK: PLANGINTZAN AURREIKUSITAKO GASTUEN (EGITURA-GASTUAK IZAN EZIK) % 50EKO ITZULI BEHARRIK GABEKO LAGUNTZA, GEHIENEZ 50.000 €.
 • IV. KAPITULUA: EKONOMIA SOLIDARIOKO ELKARTEENTZAKO ETA ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAKO ELKARTEENTZAKO LAGUNTZAK: PLANGINTZAN AURREIKUSITAKO GASTUEN % 50EKO ITZULI BEHARRIK GABEKO LAGUNTZA (EGITURA-GASTUAK IZAN EZIK), GEHIENEZ 50.000 €.
 • V. KAPITULUA: LANGILE AUTONOMOEN SEKTORE ARTEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK: PLANGINTZAN AURREIKUSITAKO GASTUEN (EGITURA-GASTUAK IZAN EZIK) % 50EKO ITZULI BEHARRIK GABEKO LAGUNTZA, 50.000 €GEHIENEZ.

 

 

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
«Ekintzaile» laguntza-programa _2023
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2023/05/26 - 2023/12/11
Araudia:
Minimis

Oinarri hauen xedea honako hau da: EAEn dauden «Business Innovation Center» (BIC) baten tutoretzapean dauden enpresa-proiektu berritzaileei eta/edo oinarri teknologikoko proiektuei, industria-proiektuei eta/edo produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuei laguntzea, ideiaren heltze-faseetan eta enpresa Euskal Autonomia Erkidegoan abiarazteko faseetan.

Laguntza hori honako laguntza-mota honen bidez gauzatuko da:

1. lerroa: pertsona edo talde sustatzaileari edo enpresari laguntzeko laguntza, ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan, abian jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntzatzat hartuko da.
2. lerroa: 1. lerroko ekintzailetza-proiektuek sortutako enpresa berriei zuzendutako laguntza, definitutako enpresa-plana gauzatzeko behar diren inbertsioak errazago finantzatzeko.

Erakunde onuradunak:

1. – Laguntza osagarriaren onuradun diren erakundeak (1. lerroa).

Laguntza osagarriaren onuradun izan daitezke Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta dauden pertsona fisikoak eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako pertsona juridikoak, edo 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera jarduera ekonomikorik ez dutenak, egoitza soziala eta/edo gutxienez jarduera-zentro bat Euskal Autonomia Erkidegoan dutenak, enpresa-proiektu berritzaile baten eta/edo oinarri teknologikoko proiektu baten, edo industria-proiektu baten edo/eta produktuarekin eta industria-prozesuarekin lotutako zerbitzuen ideia baten jabe direnak, eta Euskal Autonomia Erkidegoan hasi nahi direnak.

2. – Finantzaketa lortzea erraztera bideratutako laguntzaren erakunde onuradunak (2. lerroa).
Enpresa Plana Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzeko konpromisoa hartzen duten pertsona juridikoek soilik jaso ahal izango dituzte finantzaketa lortzea errazteko laguntzak, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Sortu berriak izatea, halakotzat hartuta 2022ko urtarrilaren 1aren ondoren eratutako enpresa oro, egun hori barne.
b) 3 urteko epean gutxienez 3 enplegu sortzea aurreikusten dutenak.
c) ETEak izatea, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan adierazitakoaren arabera (Aldizkari Ofiziala, L 124 zk., 2003-05-20koa, 0036-0041 or.).
d) Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion epigrafe industrialean alta emanda egotea.
e) Ekintzailetza-prozesu batetik datozenak.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

1. lerroa: pertsonari, talde sustatzaileari edo enpresari laguntzea ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan, abian jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntzatzat hartuko da.
2. lerroa: enpresa-plana gauzatzeko behar diren inbertsioak finantzatzeko laguntza ematea, bai eta inbertsio horiek gauzatzea ere.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak:

1. lerroa: lagun egitea:

 • Laguntzeko laguntzari dagokionez, gastu hauek hartuko dira gastu hautagarritzat, betiere 100 eurotik gorakoak badira:
  • Enpresa-prestakuntza eta prestakuntza espezifikoa.
  • Aholkularitza eta kanpoko laguntza teknikoagatiko gastuak.
  • Prospekzio- eta dokumentazio-azterlanak.
  • Azoketara joatea, merkataritza-prospekzioko bidaiak.
  • Maketak eta prototipoak egitea.
  • Beste batzuk.
 • Diruz lagundu daitezkeen gastuak proiektuaren BIC tutoreak onartu beharko ditu, eta honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
  a) Maketen eta prototipoen gastuek, oro har, ezin izango dute aurrekontuaren % 25 gainditu.
  b) Laguntza eskatu ondoren sortuak izatea, eskaera egin eta gehienez ere 18 hilabeteko epean.

2. lerroa: inbertsioak

 • a) Ibilgetu materiala, lursailak eta eraikinak izan ezik.
  • Lokalak eraberritzea eta egokitzea.
  • Makineria.
  • Ekipo-ondasunak.
  • Tresneria.
  • Ibilgailu industrialak.
  • Instalazio teknikoak.
  • Altzariak.
  • Aktibo finko materialetako beste inbertsio batzuk
 • b) Ibilgetu ukiezina.
  • Aplikazio informatikoak.
  • Jabetza industriala.
  • Jabetza intelektuala, eta administrazio-pizgarrien edo frankizien kanonak.
 • Inbertsioen ezaugarriak:
  • Ibilgetu ukiezinean egindako inbertsioak hautagarritzat joko dira ibilgetu materialean inbertsioak dauden kasuetan bakarrik.
  • Inbertsioak aktibo finkoko elementu berriei dagozkie.
  • Inbertsioak pertsona juridikoaren diruzko kapital sozialarekin autofinantzatu beharko dira, gutxienez % 30ean, harpidetutako eta ordaindutako kapitalaren diru-ekarpenaren bidez, dirulaguntzetatik datorren zatia zenbatu gabe.
  • SPRIk, Luzaro Kredituko Finantza Establezimenduak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan erakunde onuradunek formalizatutako mailegu-eragiketetan artikulatuko dira laguntzak.
  • Maileguen ezaugarriak honako hauek izango dira:
   • Gutxieneko zenbatekoa: 40.000 euro.
   • Gehienezko zenbatekoa: 180.000 euro.
   • Interes-tasa: sei hilabeterako euriborra + % 1,25.
   • Amortizazio-epea: 7 urte.
   • Gabealdia: 2 urte.
   • Kuotak: hiruhilekoak, hiruhileko natural bakoitzaren amaieran.
   • Bermeak: enpresa-proiektua gauzatzeko konpromisoa.
   • Irekiera eta Azterketa Batzordea: salbuetsita.
   • Xedapena: erakunde laguntzaileak baimentzen duen neurrian, proiektuaren gauzatzearen arabera.

Laguntzen zenbatekoa:

Deialdi honen xede diren laguntzak dirulaguntza gisa bideratuko dira.

1. – Laguntza emateko (1. lerroa), gastu hautagarrien % 100erainokoa izango da, 30.000 eurora arteko gehieneko zenbatekoarekin.
2. – Finantzaketa lortzeko (2. lerroa), honako hauek hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat:
Aurkeztutako inbertsioak finantzatzeko emandako maileguaren % 20.
Maileguaren formalizazio-dataren eta uneko hiruhileko naturalaren amaieraren arteko aldian sortutako interesak, bai eta hurrengo 8 hiruhileko naturaletan hiruhileko bakoitzean sortutako interesak ere.

Aurkezteko epea

Laguntza-eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2023ko abenduaren 11n amaituko.
Hala ere, eskatzaileei ematen zaien laguntza teknikoa 2023ko abenduaren 11ko 15: 00etan (Espainiako penintsulako ordua) amaituko da.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Gizarte-ekonomiako enpresetan bazkideak sartzeko laguntzak_2023 (banakoentzako laguntza)
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
2023/05/18 - 2023/07/17

Agindu honetan aurreikusitako laguntzak dirulaguntzatzat hartuko dira, eta honako jarduera hauek finantzatzera bideratuko dira:
a) Langabezian dauden pertsonak kooperatiba-sozietatearen edo lan-sozietatearen forma juridikoa duten enpresetan sartzea, iraupen mugagabeko bazkide langile edo lan-bazkide gisa.

b) Bazkide ez diren eta besteren konturako lan-kontratua duten langileak, jardunean daudenak, kooperatiba-sozietatearen edo lan-sozietatearen forma juridikoa duten enpresetan bazkide langile edo lan-bazkide mugagabe gisa sartzea.
c) Desgaitasuna duten pertsonak bazkide langile edo lan-bazkide mugagabe gisa sartzea kooperatiba-sozietatearen edo lan-sozietatearen forma juridikoa duten enpresetan.
d) Nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-ustiategien eta ustiategi mistoen titularrak nekazaritzako eta elikagaigintzako kooperatibetan bazkide mugagabe gisa sartzea.

Laguntzaren intentsitatea

 • Lan eta Enplegu Sailak zenbateko hauek emango ditu dirulaguntza gisa:
  • a) 1.a) artikuluan aurreikusitako kasuengatik: 2.500 euro.
  • b) 1.b) artikuluan aurreikusitako kasuengatik: 1.500 euro.
  • c) 1.c) artikuluan aurreikusitako kasuengatik: 2.000 euro.
  • d) 1.d) artikuluan aurreikusitako kasuengatik: 2.000 euro.
 • Zenbateko horri hirurehun (300) euro gehitu ahal izango zaizkio hurrengo ataletan adierazitako kontzeptuetako bakoitzarengatik. Kontzeptu horiek metatu egingo dira:
  • a) Emakumea izatea.
  • b) Desgaitua izatea, hau da, urritasun fisiko, psikiko eta/edo sentsorialen bat duen pertsona izatea, eta minusbaliotasunen bat aitortua izatea.gutxienez, % 45ekoa
  • c) Eusko Jaurlaritzaren eta Justizia Ministerioaren arteko espetxe-arloko esparru-hitzarmena kontuan hartuta, hirugarren graduko barneratuak eta liberatuak izatea, kooperatiba-sozietate edo lan-sozietate batean bazkide langile edo lan-bazkide gisa sartzen diren baldintzak.
  • d) Guraso bakarreko familia baten aita edo ama, hau da, ordaindutako jarduerarik egiten ez duen seme edo alaba bat edo batzuk ardurapean dituena.
  • e) Genero-indarkeriaren biktima izan diren pertsonak
  • f) Gizarteratze- eta laneratze-prozesua laneratze-enpresa batean amaitu duten pertsonak.
  • g) Terrorismo-ekintzen biktima izan diren pertsonak
  • h) Toxikomano ohiak (alkoholiko ohiak eta drogazale ohiak)
 • Emandako dirulaguntzak ezin izango ditu, inola ere, honako ehuneko hauek gainditu:
  • a) 1.a) artikuluan aurreikusitako kasuetan: % 100.
  • b) 1.b) artikuluan aurreikusitako kasuetan: % 50.
  • c) 1.c) artikuluan aurreikusitako kasuetan: % 75.
  • d) 1.d) artikuluan aurreikusitako kasuetan: % 75. Lanaldi partzialeko dedikazioaren kasuan, ehunekoa harpidetutako kapitalaren % 50era murriztuko da.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEetan energia-auditoria integralak egiteko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/04/25 - 2024/03/29
Araudia:
Minimis

Lehentasunezko helburua da industria eta hirugarren sektoreetan energia berriztagarrien erabilera potentziala, aurrezpena eta efizientzia energetikoa lortzea helburu duten ekintzak sustatzea, hori guztia EAEko lurraldean, eta energia aurreztea eta efizientzia energetikoa lortzea helburu duten ekintzak identifikatzea eta sustatzea, baita energia berriztagarriak erabiltzea ere Euskal Autonomia Erkidegoko instalazio eta eraikin publikoetan.

 

 

ERAKUNDE ONURADUNAK

 • ETEak industria- eta hirugarren sektoreetan

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUERAK

 • UNE-EN 16247 arauaren pean garatzen diren industria- eta hirugarren sektoreetako ETEetan energia-auditoria integralak egitea, edo horien ondorengo aldaketak edo hobekuntzak.
 • Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira jarduketa horiek behar bezala egiteko beharrezkoak diren lanen kostu guztiak, hala nola informazioa biltzea, bisitak, neurketak eta kalkuluak egitea, bilerak eta dinamikak antolatzea eta dokumentuak idaztea.

GAUZATZEKO EPEA

 • Jarduketa laguntza-eskaera aurkeztu ondoren hasi behar da.
 • Jarduketa gauzatu, fakturatu eta ordaintzeko, gehienez ere sei (6) hilabeteko epea izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita, eta, nolanahi ere, gehienez ere 2024ko urriaren 31 baino lehen.

DIRULAGUNTZA

 • Dirulaguntza, gehienez, diruz lagun daitekeen kostuaren % 50 izango da.
 • Diruz lagundu daitekeen kostuari gehieneko muga bat ezartzen zaio, energia-kontsumoaren arabera:
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 300 – < 500) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 9.800 €
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 150 – < 300) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 7.700 €
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 50 – < 150) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 6.600 €
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 30 – < 50) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 5.300 €
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 20 – < 30) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 4.400 €
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 10 – < 20) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 3.800 €
  • energiaren kontsumoa (tep/urte): 0 – < 10) = diruz lagun daitekeen gehieneko kostua (€): 3.300 €

BATERAGARRITASUNA:

 • Onuradunek jaso beharreko laguntzak bateragarriak izango dira beste dirulaguntza batzuekin

ESKAERA EGITEKO EPEA

 • Laguntza-programa honetarako laguntza-eskabideak aurkezteko epea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (aurrerantzean, EHAA) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta horretarako bideratutako aurrekontua agortzen denean amaituko da.
 • Nolanahi ere, aurrekontua erabilgarri dagoela ere, laguntza-eskabideak aurkezteko epea 2024ko martxoaren 29an amaituko da.
Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Garraio-enpresa pribatuen modernizazioari begira (next generation) _2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/04/22 - 2023/12/31
Araudia:
Minimis

Errepideko garraio-zerbitzuak ematen dituzten bidaiarien garraio-enpresa pribatuak eta errepideko salgaien garraioan esku hartzen duten enpresa pribatuak modernizatzeko laguntzak, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan

ERAKUNDE ONURADUNAK

Salgaien garraio publikorako baimena duten EAEko garraio-enpresak, gehienez ere 3,5 tonako masa duten ibilgailuekin garraiatzeko gaitzen dutenak, MDLE kodearekin identifikatuta

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUERAK

Jarraian zerrendatzen diren eta I. eranskinean ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten modernizazio-irtenbideen kategoriak izango dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

 1. a) 1. kategoria: Kontrol elektronikoko dokumentuen kudeaketa.
 2. b) 2. kategoria: bigarren belaunaldiko takografo adimendunaren sistema.
 3. c) 3. kategoria: kontrol elektronikoko dokumentuak kudeaketa-sistemetan integratzea.
 4. d) 4. kategoria: TMS/ERP sistemak ezartzea.
 5. e) 5. kategoria: SAE sistemak ezartzea.
 6. f) 6. kategoria: SAE sistemak eguneratzea.
 7. g) 7. kategoria: Bidaiarien garraio-zerbitzuetarako laguntzak.
 8. h) 8. kategoria: Bitarteko elektronikoen bidez erreklamazioak egiteko aplikazioak ezartzea.
 9. i) 9. kategoria: ticketing-sistemak hobetzea

ZERBITZU-HORNITZAILEAK

Programari atxikitzen zaizkion enpresak soilik izan daitezke Modernizazio Soluzioen Hornitzaileak.

Etsitzeko edo minimis laguntzatzat hartzea:

 • Azken jaiotza-helburu horietako bakoitzari eman ahal izango zaion minimis laguntzen guztizko zenbatekoa ezin izango da 200.000 eurotik gorakoa izan hiru zerga-ekitaldiko edozein alditan.
 • Era berean, azken hartzaile horietako bakoitzari eman ahal izango zaizkion minimis laguntzen zenbateko osoa, salgaiak errepidez garraiatzeko eragiketak besteren kontura egiten badituzte, ezin izango da 100.000 eurotik gorakoa izan hiru ekitaldi fiskaleko edozein alditan.

ESKAERA EGITEKO EPEA

Aurrekontua agortu arte

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Garraioa
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Industria-enpresa txiki eta ertainetan produktibitatea hobetzeko laguntzak, 2023ko lanaldia murrizteko proiektu pilotuen bidez_2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/04/14 - 2023/05/14
Araudia:
Minimis

Deialdiaren xedea da industria-enpresa txiki eta ertainetan produktibitatearen hobekuntza finantzatzeko laguntzak emateko deialdia egitea, publizitate-, objektibotasun- eta norgehiagoka-araubidean, besteak beste, lanaldia murrizteko neurriak biltzen dituzten proiektu pilotuen bidez, abenduaren 9ko ICT/1238/2022 Aginduan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Agindu horren bidez, industria-enpresa txiki eta ertainetan produktibitatearen hobekuntza bultzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira, lanaldia murrizteko proiektu pilotuen bidez..

ERAKUNDE ONURADUNAK:

 • Berezko nortasun juridikoa duten enpresa txiki eta ertainak

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

 • Dirulaguntza gisa eman beharreko finantzaketa, gehienez ere, aurrekontu finantzagarriaren ehuneko 90ekoa izango da, oinarri-aginduaren 7. artikuluan ezarritako baldintza eta mugekin.

ESKAERA EGITEKO EPEA:

 • Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, laburpen hau BOEn argitaratzen denetik aurrera.

OINARRI ARAUTZAILEAK:

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
ICEX-Brexit programa_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/04/13 - 2023/06/13
Araudia:
Minimis

Estatuko dirulaguntzak zuzenean emateko deialdia egiten da, Espainian legez eratutako enpresei edo Langile Autonomoen Araubide Berezian inskribatutako langile autonomoei, esportatzaileei edo Erresuma Batuan inbertsioak egin dituztenei laguntzeko, baldin eta BREXITak kaltetu baditu, dela esportazioak murriztu zaizkielako, dela BREXITera Egokitzeko Erreserba ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko urriaren 6ko 2021/1755 (EB) Erregelamenduaren 5. artikuluan sartuta dauden eta prozesu honen ondorioz beren gain hartu behar izan dituzten gastuak konpentsatzeko herrialde hori Europar Batasunetik ateratzeagatik zuzenean eratorritako gastuetan erortzea.
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.ren ICEX-Brexit Programako dirulaguntzak zuzenean emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituen otsailaren 21eko 114/2023 Errege Dekretuaren esparrua, oinarri arautzaile gisa hartzen dena (aurrerantzean, Errege Dekretua).

ERAKUNDE ONURADUNAK:

 • Enpresak
 • Autonomoak

ZENBATEKOA

 • Diruz lagundu daitekeen gehieneko zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen ehuneko 75 izango da, deialdi honen zazpigarren paragrafoaren arabera, eta onuradun bakoitzeko gehieneko laguntza 200.000 €-koa izango da.
 • Diruz lagundu daitezkeen gastuak gutxienez 4.000 eurokoak izango dira; beraz, diruz lagundu daitekeen gutxieneko zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da.

ESKAERA EGITEKO EPEA

 • Eskabideak aurkezteko epea bi hilabetekoa izango da, deialdiaren laburpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera.

OINARRIAK:

Enpresaren tamaina
0 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Ileapaindegiak eta estetika zentroak
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko ditulaguntzak. 2.atala: Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
2023/03/13 - 2023/03/31
Araudia:
Minimis

Titulu honetan jasotako laguntzen xedea da pertsona sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko laguntzak arautzea, hiru jarduera-motaren bidez:
a) 1. atala.—Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
b) 2. atala.—Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak.
c) 3. atala.—Enpresa-transmisiorako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan izatea.
 • 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean, biak barne, Bizkaiko Foru Ogasunean jarduera ekonomikoetan alta emanda egotea; eta dirulaguntza eskatzen den egunean altari eustea, espedientea eskatu, izapidetu eta ebazten den egunean.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK: 

Enpresa bat sortzea, abian jartzea eta funtzionaraztea izango dira diruz lagun daitezkeen ekintzak. Enpresa horiek edozein forma juridiko izan dezakete, atal honetan ezartzen diren baldintzak betez gero, norbanako enpresaburuak ere izan daitezke, bai eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA ETA MUGA: 

Entitate onuradunak 5.000 euroko dirulaguntza jasoko du, eta gehieneko dirulaguntza 15.000 eurokoa izango da.

Zenbateko hori 2.000 euro emendatuko da aurreko paragrafoan zehaztutakoa ez den bazkide edo sustatzaile bakoitzeko, gehienez, bost bazkide edo sustatzaileraino.

Beraz, dirulaguntza kalkulatzeko kontuan, gehienez, 6 sustatzaile edo bazkide langile sar daitezke; ondorioz, entitate onuradun bakoitzeko eman daitekeen dirulaguntzaren kopururik handiena, gehien jota, 15.000 euro izango da guztira.

 

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Beste zerbitzu batzuk
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko ditulaguntzak. 3.atala: Enpresa-transmisiorako laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
2023/03/13 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

Titulu honetan jasotako laguntzen xedea da pertsona sustatzaileek sustatutako en-
presa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko laguntzak arautzea, hiru jarduera-motaren
bidez:
a) 1. atala.—Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
b) 2. atala.—Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak.
c) 3. atala.—Enpresa-transmisiorako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK:

Atal honetan ezarritako onurak lortzeko aukera izango dute enpresa-transmisioz eskuratutako enpresek, zeinahi dela haien forma juridikoa, enpresaburu indibidualak barne, baita ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek ere, baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Eskuratzea 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 30ra artean egin izana.
 • Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan izatea.

Aurreko 1. atalean aipatutako entitate onuradunetako langile-bazkideek betekizun hauek bete behar dituzte:

 • Transmititzen den entitateko bazkide edo titularra ez izatea, merkataritza-kontratua edo eskualdaketa-kontratua egiten den unean.

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EKINTZA: 

Enpresa-transmisioan datza, horrela ulertuta:

 • Funtzionamenduan dagoen enpresa baten gutxienez %80 eskuratzea, enpresen partetik, edozein forma juridiko dutela, enpresaburu indibidualak barne, baita ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek ere, betiere atal honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
 • Jarduera berberarekin jarraitzea, kokapen berean, irteten den enpresaren jardueraren titulartasuna iraungiz, zeinahi dela haien forma juridikoa, eta eskuratzaileak alta berria eskatuz, hau da, negozio-eskualdaketa.

Gainera, honako betekizun hauek ere eman beharko dira:

 • Enpresa-transmisioak Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren baimena eduki behar du, edo I. Ataleko entitate adjudikatzailearena, DEMAren enpresa-transmisioko metodologia aplikatu duena.
 • Enpresa-transmisioa merkataritza-kontratu bidez egin behar da, eskritura publikoarekin, merkataritzako funts-balioa adieraziz; edo negozio-eskualdaketen kasuan kontratu bidez.

DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Entitate onuradun bakoitzak 10.000 euroko dirulaguntza jasoko du, eta gehieneko dirulaguntza 20.000 eurokoa izango da.

Kopurua 5.000 eurotan gehituko da aurreko paragrafoan definitutako pertsona bakoitzaz gain aipatutako bazkide bakoitzeko.

Beraz, bazkide langile diren 3 eskuratzaile har daitezke kontuan, gehienez, dirulaguntza kalkulatzeko; ondorioz, entitate onuradun bakoitzeko eman daitekeen dirulaguntzaren kopururik handiena 20.000 euro izango da guztira.

 

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko ditulaguntzak. 4.atala: Enpresa-kontsolidazioan laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
2023/03/13 - 2023/07/28
Araudia:
Minimis

Titulu honen xedea da, 2021eko eta 2022ko ekitaldietako autoenpleguari dagokionez, ekimen ekintzaileak sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileen dekretuetan oinarritutako enpresen jarraitutasuna eta sendotzea bultzatzera bideratutako laguntzak arautzea.

ENTITATE ONURADUNAK:

Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dutenak. Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan dutenak. 

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EKINTZA: 

2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean gauzatzen diren ekintza hauek jotzen dira diruz laguntzeko moduko gastutzat:

 • Komunikazio eta marketin arloko plan bat egitea enpresaren jarduerarekin lotuta.
 • Enpresaren lehiakortasuna hobetzen laguntzeari begirako digitalizazio-jardueren ondoriozko gastuak.
 • Enpresa-jarduera hobetzeko prestakuntza-gastuak, prestakuntza arautua izan ezik.
 • Laguntza tekniko espezializatuko zerbitzuak kontratzeak eragindako gastuak, zeinek helburu baitute enpresaren bideragarritasuna hobetzea edo enpresari laguntzen baitiote merkatu- posizionamendua hobetzen, negozioa garatzen, produktua, zerbitzua edo prozesua hobetzeari begirako berrikuntzan, nazioartekotzea bideragarri egiten, erantzukizun sozialean edo ingurumen-inpaktuan.

DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA: 

Entitate onuradunak lor dezakeen gehieneko dirulaguntza 2.000 eurokoa izango da.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak 2022ko urriaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean gauzatu beharko dira.

 

 

Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Turismo Sektorea
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea