Industria & B2B dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Industria Digitala 2024
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2024/03/06 - 2024/11/04

EIKTak enpresen barneko prozesuetan eta bezeroekin, hornitzaileekin eta administrazioekin harremanetan jartzeko prozesuetan txertatzen laguntzea, haien lehiakortasuna hobetzeko.

Erakunde Onuradunak

Honako enpresa hauek izango dira onuradunak:

 • EAEn jarduera-zentro bat izatea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko EJZn alta emanda egotea.

Diruz Lagun Daitezkeen Jarduerak

Diruz lagun daitezkeen jardueratzat hartuko dira EIKTak ezartzeko edo EIKTak ebaluatzeko eta hautatzeko honako proiektu hauek:

ETEentzat eta enpresa handientzat:

 • Sensorika, makineria monitorizatzeko plataformak, SCADA, serbitizazioa, produkzio-prozesuen auto-ñabardura, Bigdata eta blockchain.
 • Errealitate birtuala, areagotua eta mistoa, eta ikusmen artifiziala.
 • Biki digitalak: industria-prozesu konplexuen simulazioa, ezaugarri fisiko eta birtualak konbinatuz.
 • Eraginkortasun energetikoa kudeatzeko eta karbonoa kentzeko tresnak.
 • Biltegia kudeatzeko sistemak.
 • Merkataritza elektronikoko sistemak.
 • Instalazioko ekoizpena hobetu edo automatizatuko duten eta egoeraren analisia eta erabakiak hartzea erraztuko duten EIKTak sartzeko proiektuak.
 • Business Intelligenceren txostenak bistaratzeko sistemak ezartzea.
 • “Datuak epe luzera babesteko zerbitzuak” ezartzea.

ETEentzat bakarrik:

 • ERP motako enpresaren kudeaketa aurreratuko sistemak.
 • Produktuaren bizi-zikloa kudeatzea.
 • CRM Customer Relationship Management proiektuak ezartzea erakunde onuradunean.

Gastu Hautagarriak

Gastu eta/edo inbertsio hautagarritzat joko dira aurreko atalean deskribatutako aholkularitza-, ingeniaritza-, hardware- eta software-gastuak (“Diruz lagun daitezkeen jarduerak”), kanpoko enpresek egiten badituzte.

Laguntzen zenbatekoa

Diruz lagun daitekeen kontzeptu bakoitzeko gehieneko dirulaguntza, 23.000 euroko gehieneko dirulaguntzaren barruan, honako hau izango da:

 • Hardwarea eta/edo softwarea: gehienez, 11.500 euro.
 • Aholkularitza- eta/edo ingeniaritza-gastuak: gehienez, 23.000 euro.

Aholkularitza- eta/edo ingeniaritza-gastuak diruz lagundu daitekeen proiektuaren oinarriaren % 50 izango dira gutxienez.

Honako intentsitate hauek aplikatuko zaizkio diruz lagun daitekeen oinarriko gastu hautagarri bakoitzari:

 • Mikro eta Enpresa Txikia: % 50
 • Enpresa Ertaina: % 35
 • Gran Empresa, 25 %

Burutzeko Epea

12 hilabete, eskabidea aurkezten denetik aurrera.

Justifikatzeko Epea

Diruz lagundu daitekeen jarduera amaitu ondoren, 90 egun naturaleko epean.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Elkarlanean Programa_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2024/03/04 - 2024/02/22
Araudia:
Minimis

Dirulaguntzen programa honen bidez, helburu hauek lortu nahi dira:

 • Berrikuntza-proiektuen garapena sustatzea, arrisku partekatuan, Bizkaiko enpresen artean.
 • Bizkaiko hainbat enpresen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukera berritzaileen bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea bultzatzea.

Dirulaguntzaren Onuradunak

Honen onuradun izan daitezke berezko nortasun juridikoa duten Bizkaiko enpresak, baldin eta industria, eraikuntza, garraio, industriari lotutako zerbitzu, turismo eta handizkako merkataritzaren sektoreetan lan egiten badute eta 5-100 langileko plantilla badute.

Dirulaguntza Jaso dezakeen Egitatea

Diruz laguntzeko moduko egitatetzat hartuko dira hainbat erakundek honako tipologia hauetan garatutako proiektuak:

 • Berrikuntza-proiektuak, erakundeen gozamen-estrategiekin koherenteak direnak. Besteak beste, ekintza hauek jaso ahal izango dituzte:
  • Produktu edo zerbitzu berrien diseinuak edo garapenak, edo hobekuntzek, eragin zuzena dute lehendik daudenen prestazioetan, merkatuan sartzeko.
  • Negozio-eredua eraldatzea balio erantsi handiagoko elementuak saltzera bideratzeko, “zerbitizazioa” barne, hau da, produktua saltzetik produktua eta zerbitzua binomiora arteko bilakaera.
  • Berrikuntza, merkatu berrietara irekitzeko eta produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko bide berriak sortzeko.
 • Berrikuntza-proiektuak eragin ditzaketen hainbat enpresen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasuna aztertzea. Honako jarduera hauek sartuko dira:
  • Identifikatutako negozio-aukerari eta etorkizuneko ustiapenari buruzko bideragarritasun-azterlanak.
  • Partzuergoa eratzeko eta dinamizatzeko lanak.

Diruz Lagundu daitezkeen Gastuak

Honako kostu hauek hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, indigenen kategorietan:

 • Proiektuari zuzenean lotutako kanpo-gastuak.
 • Proiektura bideratutako langileen barne-gastuak.

Laguntzen Banakako Zenbatekoa

Laguntzen zenbatekoa honela kalkulatuko da, kostu-kategoria bakoitzean diruz lagundu daitekeen gastuan oinarrituta:

 • Kanpoko gastuak, lortutako 35-60 puntuak: dirulaguntzaren % 40.
 • Kanpoko gastuak, > 60 puntu: dirulaguntzaren % 60.
 • Langileen barne-gastuak, lortutako 35-60 puntuak: dirulaguntzaren % 40.
 • Langileen barne-gastuak, lortutako 35-60 puntuak: dirulaguntzaren % 40.

Eskabide bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 60.000 eurokoa izango da, eta horietatik 30.000 euro, gehienez, langileen barne-gastuetarako izango dira.

6.000 eurotik beherako laguntzarik ez da emango.

Burutzeko Epe

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko ekainaren 30era bitartean hasi eta amaitu beharko dira, biak barne.

Justifikatzeko Epea

Hilabete bateko (1) epea, diruz lagundutako jarduera edo proiektua egiteko gehieneko epea amaitzen denetik kontatzen hasita, gehienez ere 2025eko uztailaren 31n.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: I-247_eus.pdf (bizkaia.eus)

Enpresaren tamaina
5 - 100
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Garraioa
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ehungintza eta Moda eta Plastikoaren Sektoreetan Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko Laguntzak 2024_PRTR
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2024/02/27 -

Laguntzaren helburua da industria- eta enpresa-prozesuen iraunkortasuna eta zirkulartasuna sustatzea, ehungintzaren, modaren eta plastikoaren lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko, ekonomia zirkularraren esparruan, aurreko produkzio-eredu lineala gaindituz.

Diruz lagundu ahal izango dira ehungintzaren, modaren eta plastikoaren sektoreetan lehengai birjinen kontsumoa murrizten duten, hondakinen sorrera murrizten duten eta edo hondakinen kudeaketa hobetzen duten jarduerak, ekonomia zirkularrerako trantsizioa funtsean lagunduz honako kategoria hauetako batean:

 • Ikerketa eta garapena.
 • Digitalizazioa, prozesuen eta antolaketaren arloan berritzeko.
 • Laguntza jasotzen duen erakunde onuradunaren ingurumen-babesaren maila handitzea.
 • Hirugarrenengandik datozen hondakinen kudeaketa hobetzea.

Erakunde Onuradunak

Ebazpen honen onuradun izan daitezke jarraian aipatzen diren erakundeak, betiere legez eta balio osoz eratuta badaude eta Espainian establezimendu edo sukurtsal bat badute:

 • Nortasun juridiko propioa duten zuzenbide pribatuko pertsona juridikoak.
 • Gizarte Ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legearen 5. artikuluan definitutako gizarte-ekonomiako erakundeak.
 • Aurreko multzoetako taldeak, baldin eta, gutxienez, ETE batek, start-up batek edo aurreko ataleko baldintzak betetzen dituen gizarte-ekonomiako erakunde batek parte hartzen badu.

Diruz Lagun daitezkeen Jarduerak

Diruz lagundu ahal izango dira ehungintzaren, modaren eta plastikoaren sektoreetan lehengai birjinen kontsumoa murrizten duten, hondakinen sorrera murrizten duten eta edo hondakinen kudeaketa hobetzen duten jarduerak, ekonomia zirkularrerako trantsizioa funtsean lagunduz honako kategoria hauetako batean:

 • Ikerketa eta garapena.
 • Digitalizazioa, prozesuen eta antolaketaren arloan berritzeko.
 • Laguntza jasotzen duen erakunde onuradunaren ingurumen-babesaren maila handitzea.
 • Mejora de la gestión de residuos procedentes de terceros.

Definitutako kategorien barruko jarduerak honako hauetara zuzendu ahal izango dira:

 • Ikerketa planifikatuari edo azterketa kritikoei dagozkien ikerketa industrialeko proiektuak.
 • Garapen esperimentaleko proiektuak, lehendik dauden ezagutzak eta teknikak eskuratzea, konbinatzea, konfiguratzea eta erabiltzea barne hartzen dutenak, zientzia, teknologia, enpresa edo beste mota batekoak.
 • Bideragarritasun-azterlanak, proiektu baten potentzialaren ebaluazioa eta azterketa barne, erabakiak modu objektiboan eta arrazionalean hartzeko prozesuari laguntzeko helburuarekin.

Diruz Lagundu daitezkeen Gastuak

Honako hauek hartuko dira diruz laguntzeko moduko kostutzat:

 • Laguntzaren xede den jarduerarekin lotura dutenak, zalantzarik gabe.
 • Onuradunaren izenean egotea.
 • Jatorrizko gastu-agirien bidez behar bezala justifikatuta egotea.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren jarduerei dagokienez, honako hauek izango dira diruz lagunduko direnak:

 • Erakunde onuradunaren langile-kostuak, proiektuan esklusiboki dihardutenak.
 • Tresneriaren eta materialaren kostuak, proiekturako erabiltzen diren neurrian eta aldian.
 • Eraikinen eta lursailen kostuak, proiekturako erabiltzen diren neurrian eta aldian.
 • Kontratuko ikerketa-kostuak, kanpoko iturrietatik eskuratutako edo lizentzia bidez lortutako ezagutzak eta patenteak, lehia osoko baldintzetan.
 • Gastu orokorrak eta beste ustiapen-gastu gehigarri batzuk, proiektutik zuzenean eratortzen diren material, hornidura eta antzeko produktuenak barne.
 • Bideragarritasun-azterlanetan, azterlanaren kostuak diruz lagunduko dira.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Gizarte ekonomiako enpresak
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2I Plana: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratuaren Sustapena 2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2024/03/04 - 2024/03/22
Araudia:
Minimis

Dirulaguntzen programa honen bidez, Bizkaiko enpresek lehiatzeko, berritzeko eta teknologikoki aurreratuak diren inbertsioak egiteko duten gaitasuna berresteko helburua lortu nahi da, modu jasangarrian eta beren ingurunean integratuta.

Dirulaguntzaren onuradunak

Aurreko paragrafoan adierazitako erakundeek honako baldintza hauek bete beharko dituzte dirulaguntzaren onuradun izateko:

 • Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoan gutxienez produkzio-zentro bat edo balio erantsi handiko zentro bat izatea.
 • Bere jarduera industria, eraikuntza, garraio garraioa, industria, turismo eta handizkako merkataritzaren sektoreetan garatzea.
 • 5 eta 100 langile artean izatea, urteko lanaldi osoko baliokidetzan.
 • Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izatea.
 • Ez egotea Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren (aurrerantzean 5/2005 Foru Araua) 12. artikuluan ezarritako ezein egoeratan.

Dirulaguntza Jaso dezakeen Egitatea

Diruz lagundu daitezkeen proiektuek, besteak beste, ekintza hauek jaso ahal izango dituzte:

 • Produktu edo zerbitzu berriak diseinatzea edo garatzea, edo lehendik daudenen prestazioak nabarmen hobetzea, merkatuan sartzeko.
 • Negozio-eredua eraldatzea balio erantsi handiagoko oinarrizko eztulak saltzera bideratzeko, «zerbitizazioa» barne, hau da, produktua saltzetik produktua + zerbitzua binomiora arteko bilakaera.
 • Berrikuntza, merkatu berrietara irekitzeko eta produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko bide berriak sortzeko.
 • Beren produkzio-prozesuetan berrikuntzak sartzea edo dauden prozesuetako etaparen batean funtsezko hobekuntzak egitea.
 • Industria-enpresen produkzio-ekipamenduak modernizatzeko, hobetzeko eta handitzeko inbertsioak, enpresaren lehiakortasun-maila nabarmen hobetzen dutenak eta teknologikoki aurreratuak direnak.
 • Antolakuntzaren eraldaketa, pertsonen eta taldeen protagonismoan oinarritua, antolaketa-aldaketako prozesu baten bidez eta antolakundea kudeatzeko moduetan, antolakundeko pertsonen parte-hartze zabala eta plurala ekarriko duena proiektu horien hausnarketa- eta abiarazte-prozesuetan.
 • Atzerrian Europako, nazioarteko edo nazioko patenteen, erabilgarritasun-ereduen edo nazioarteko edo nazioarteko erkidego-diseinuaren eskaerak aurkeztea eta izapidetzea.
 • Enpresen erosketaren analisirako aurretiazko azterlanak, ferra gisa, gezurra dira lehiakortasuna handitzeko, betiere proiektuak berrikuntza badakar enpresarentzat.

Diruz Lagundu daitezkeen Gastuak

Honako kostu hauek hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, indigenen kategorietan:

 • Proiektuari zuzenean lotutako kanpo-gastuak, diruz lagundu ezin diren gastu gisa adierazitakoak izan ezik.
 • Ibilgetuan egindako inbertsioak, Tababilitatearen Plan Orokorraren kategoria hauen barruan: aplikazio informatikoak, instalazio teknikoak, makineria, beste instalazio batzuk eta informazioa prozesatzeko ekipoak.
 • Proiektura bideratutako langileen barne-gastuak.

Diruz lagundu daitekeen oinarria kalkulatzeko, gehienez 3 pertsona hartuko dira kontuan 5 eta 50 pertsona arteko enpresen kasuan, eta gehienez 6 pertsona 50 pertsonatik gorako plantilla duten enpresen kasuan.

Edonola ere, barne-gastuetarako onartutako ordu-zenbaketa ez da 120 ordutik gorakoa izango proiektu eta hilabete bakoitzeko 5 eta 50 pertsona arteko enpresen kasuan, ezta 240 ordutik gorakoa proiektu eta hilabete bakoitzeko 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan.

Laguntzaren Zenbatekoa

Lortutako puntuazioaren arabera, laguntzaren gehieneko ehunekoa aplikatuko da:

 • Kanpoko gastuak: 35-60 puntu artean =% 30 eta < 60 puntu =% 40
 • Inbertsioa ibilgetuan: 35-60 puntu artean =% 8 eta < 60 puntu =% 15
 • Langileen barne-gastuak: 35-60 puntu artean =% 30 eta < 60 puntu =% 40

Erakunde eskatzaileak diruz lagundutako proiektu bakoitzean emandako laguntzak ez dira 120.000 eurotik gorakoak izango. Era berean, proiektu bakoitzean, langileen barne-gastuetarako gehieneko laguntza 25.000 eurokoa izango da.

Burutzeko Epe

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko ekainaren 30era bitartean hasi eta amaitu beharko dira, biak barne.

Justifikatzeko Epea

Onuradunek instrukzio-organoan aurkeztu beharko dute ezarritako baldintzak betetzen direla eta dirulaguntza emateko egintzan aurreikusitako helburuak lortzen direla egiaztatzeko justifikazioa. Horretarako, hilabeteko (1) epea izango dute, diruz lagundutako jarduera edo proiektua egiteko gehieneko epea amaitzen denetik kontatzen hasita. Epe hori «gauzatzeko epea» izeneko 25. oinarrian ezarrita dago, eta oinarri hauetan zehazten da.

Exekuzio-epea luzatzen bada, azken justifikazioa organo instrukzio-egileari aurkezteko epea hilabetekoa (1) izango da, epea luzatzeko ebazpena emateko ezarritako epea amaitzen denetik kontatzen hasita.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: I-109_cas.pdf (bizkaia.eus)

Enpresaren tamaina
5 - 100
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Eraikuntza
Garraioa
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Handitu Programa 2022
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/08/13 - 2022/09/13

Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsio handietarako laguntzak. Laguntzak inbertsio-programa bati egokituko zaizkio. Programa hori urtekoa edo urte anitzekoa izan daiteke, aurkeztutako proiektuak gauzatzeko aldiaren eta ordainketak egiten diren unearen arabera.

HANDITU programak hainbat laguntza-ildo jasotzen ditu:

 1. Lehengaia EBFTren I. eranskinean jasota duten elikagaiak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsio handietarako laguntzak.
 2. Baso-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsio handietarako laguntzak.
 3. Nekazaritzako produktuen, arrantzaren, akuikulturaren, ur mineral naturalen, alkoholik gabeko edarien edo nekazaritza-produktuetatik (ardoa izan ezik) hartzitutako edarien konbinazioa jatorri duten elikagaiak eraldatzeko eta merkaturatzeko inbertsio handietarako laguntzak.

Berariazko Betetze-Baldintzak, Eskatutako Laguntza-Motaren Arabera

 • Produktu izoztuak eta ultra-izoztuak hozteko biltegiratzeei buruzko inbertsioetarako, biltegiratze-ahalmenak lotuta dauden eraldaketa-instalazioen ekoizpen-ahalmenaren araberakoak izatea, eta, merkaturatzearen kasuan, erosteko ahalmenaren araberakoak.
 • Diruz lagun daitekeen proiektuak ekoizpen-establezimendu berri bat egiteko obra zibila baldin badakar berekin, proiektua ebaluatzeko unean, inbertsioa egingo den lursailak edo higiezinak erabiltzeko baimena ematen duen tituluaren agiri bidezko egiaztapena izatea, gutxienez 10 urterako, eskaera aurkezten den urtetik zenbatzen hasita, eta obra egiteko nahitaezko lizentziak eta baimenak eskatu izana.
 • Inbertsioak funtzionamenduan dagoen establezimendu batean obra zibila egitea badakar berekin, obra egiteko nahitaezko lizentziak eta baimenak eskatu izana.

Diruz Lagun daitezkeen Kostuak

Oro har, honako hauek lagunduko dira diruz:

 • Ondasun higiezinak eraikitzea eta/edo eskuratzea.
 • Obra zibila eta/edo industria-instalazioak gauzatzeko nahitaezko ordainsari profesionalak.
 • Makinak erostea, instalazioak egitea eta produkzio-planten ekipamendua.
 • Ingurumen-inpaktua hobetzeko, kalitatea hobetzeko eta minimizatzeko prozesuetan inbertsioak egitea.
 • Hardware, software, web plataforma/merkataritza elektronikoko sistemak ezartzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) ezartzeko eta merkataritza elektronikoa ezartzeko.

Gauzatzeko Gehieneko Epeak

Inbertsioek urteko edo urte anitzeko exekuzioa izan dezakete.

 • Urteko inbertsioak gauzatzeko epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da.
 • Bi urteko inbertsioak egiteko gehieneko epea 2023ko ekitaldiko abenduaren 31 izango da.

Inbertsioaren Justifikazioa

Gehienez ere sei hilabeteko epea, proiektua gauzatzeko epemuga amaitzen denetik kontatzen hasita.

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Elikagaigintza
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kontratazio Programa: Lehen Aukera 2024
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/12/29 - 2024/10/31
Araudia:
Minimis

Deialdi honen xedea da 4. eta 12. artikuluetan aurreikusitako euskal enpresek edo beste erakunde batzuek beren titulazioarekin lotutako enpleguetan langabezian dauden eta aldez aurretik lan-esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazteak kontratatzeko emango dituzten laguntzen oinarriak ezartzea eta laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lan-esperientzia eskuratuz, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortuz eta haien laneratzea sendotuz.

II. KAPITULUA: GAZTE LANGABEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK

Diruz Lagundu Daitezkeen Jarduerak

Deialdi honen babesean, dirulaguntza jaso ahal izango dute kontratu mugagabeek eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena duen praktika profesionala lortzeko prestakuntza-kontratuek, baldin eta EAEko lantokietan lanpostuak betetzeko badira eta kontratua hasi aurreko egunean aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten gazteekin egiten badira.

Deialdi honen babesean diruz lagundu daitezkeen kontratuek Langileen Estatutuan eta gainerako araudi aplikagarrian aurreikusitakoari jarraitu beharko diote, eta, betiere, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Kontratazioak kontratatutako pertsonak egindako ikasketa edo prestakuntza mailari egokitutako lanpostuak izan beharko ditu.
 • Kontratuak idatziz formalizatu beharko dira, eta berariaz adierazi beharko dira langilearen titulazioa edo lanbide-ziurtagiria, kontratuaren hasiera-data eta, hala badagokio, amaiera-data, lanaldia eta iraupena, bai eta bete beharreko lanpostua ere.
 • Urteko ordainsari gordina eurotan kuantifikatuko da kontratuan, eta ezin izango da izan honako zenbateko hauek baino txikiagoa, titulazio akademikoaren arabera:
  • Lizentziatura, Ingeniaritza, Arkitektura, Master-Bolonia Plana, Unibertsitate Diplomatura, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa eta Unibertsitate Gradua – Bolonia Plana: 21.200,00 €
  • Goi Mailako Heziketa Zikloak: 18.200,00
  • Erdi Mailako Heziketa Zikloak eta Profesionaltasun Ziurtagiriak: LGS
 • Kontratuak lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan daitezke; azken kasu horretan, inoiz ez ezarritako lanaldiaren % 70etik beherakoak.

Enpresa Onuradunak

Deialdi honetan aurreikusitako lanbide-praktika lortzeko kontratu mugagabeak eta/edo prestakuntza-kontratuak egiteko dirulaguntzen onuradun izan daitezke 17. artikuluan aurreikusitako baldintza orokorrak betetzen dituzten enpresa pribatuak (edozein dela ere haien forma juridikoa), banako enpresaburuak, ondasunen eta sozietate zibilen elkarteak eta fundazioak, bai eta honako betekizun hauek ere:

 • Egoitza soziala eta fiskala EAEn izatea edo lantokia EAEn izatea.
 • Administrazio publiko batek edo batzuek zuzenean edo zeharka % 50etik gorako partaidetza ez izatea.
 • Enpresako Langileen Legezko Ordezkaritzari (LLO) deialdi honen babesean kontratatzeko asmoa jakinarazi izana, kontratu mota, kontratazio-denbora eta bete beharreko lanpostua adierazita.

Kontratatutako Pertsonen Betekizunak

Deialdi honen xedea da 16 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteak kontratatzea, baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Dagokion zerbitzu publikoan izena emanda eta enplegu-eskatzaile gisa alta emanda egotea, eta kontratua hasi aurreko egunean lanik gabe egotea.
 • Puntu honetan jasotako titulazioren edo ziurtagiriren bat izatea:
  • Lizentziatura, Ingeniaritza, Arkitektura edo Masterra – Bolonia Plana.
  • Unibertsitate Diplomatura, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa edo Unibertsitate Gradua – Bolonia Plana.
  • Berariazko lanbide-heziketako goi-mailako teknikaria edo erdi-mailako teknikaria; aurrekoen baliokideak izango dira teknikari laguntzailearen (LH1) eta teknikari espezialistaren (LH2) tituluak.
  • Ofizialki aurrekoen baliokidetzat aitortutako beste titulazio batzuk.
  • Profesionaltasun-Ziurtagiria.
 • Gehienez 6 hilabeteko lan-esperientzia izatea titulazio edo ziurtagiri profesionalarekin lotutako enpleguetan.

Hautapen-Prozesua

Programan parte hartuko duten gazteen hautaketa eskaera aurkeztu aurretik egingo da, eta honela egingo da:

 • Ikasketak amaitu dituen prestakuntza-zentroaren bidez, enpresak zuzenean, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaren zentroan edo zentroetan amaitu duten gazteekin kontratuak egiteko.
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bidez edo haren erakunde laguntzaile baten bidez, aurreko atalean sartzen ez direnentzat.

Justifikatzeko Epea

Aurkezteko epea honako hau izango da:

 • Praktika profesionala lortzeko prestakuntza-kontratuen kasuan, horiek amaitu eta hilabete geroago.
 • Kontratu mugagabeen kasuan, kontratua hasi zenetik urtebete igaro ondoren.

Edonola ere, aurkezteko azken eguna 2025eko abenduaren 16a izango da.

III. KAPITULUA: ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Erakunde Onuradunak

Enplegu-eskaintzak biltzeko, erregistratzeko eta kudeatzeko onuradunak izan ahalko dira jarduera horiek egiteko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren laguntzaile diren erakundeak.

Era berean, deialdi honi berariaz lotutako enplegu-eskaintzak biltzeko eta erregistratzeko erakunde laguntzaile izan daitezke honako hauek, betiere EAEn kokatuta egon beharko dutenak:

 • Unibertsitateak.
 • Lanbide-heziketako ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribatuak, eta horiek atsegin dituzten elkarteak.
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaileak, 2022-2024ko deialdiari dagozkion enplegurako prestakuntzako laguntzen eta 2023-2025eko deialdiari dagozkion enplegurako orientazioko laguntzen onuradun izan direnak.
 • Udalak, mankomunitateak, koadrilak, toki-garapeneko agentziak eta behargintzak.

Diruz Lagundu Daitezkeen Jarduerak

Diruz lagundu ahal izango dira egindako enplegu-eskaintzak biltzea, erregistratzea eta kudeatzea, bai eta 12. artikuluan araututako erakunde laguntzaileek trantsizio-prozesua kudeatzea eta jarraitzea ere, baldin eta deialdi honen babesean diruz lagundutako kontratuak formalizatzen amaitzen badute.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

“Minimis” Araudi Berria: 2400910e.pdf (euskadi.eus)

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Elikagaigintza
Eraikuntza
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Ekintzailetza
Eskatzeko epea:
-
Araudia:
Minimis

Diruguntza-programa honen bidez, helburu hauek lortu nahi dira:

 • Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera eta teknologia berriei buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar du.
 • Pertsona ekintzaileei erraztea enpresa berria abiarazteko informazioa eta laguntzak; horretarako, enpresa bat abiarazteko dirulaguntzei buruzko informazioa eta behar diren laguntza eta aholkua emango zaizkie.
 • Barne ekintzailetza bultzatzea prozesu egituratuen bidez, prozesuok bide eman behar diete enpresei, euron gaitasunak zabaltzeko; horretarako, negozio-unitate berriak sortuko dituzte, eta sustatuko dute entitatea osatzen duten pertsonen talentu ekintzailea.
 • Enpresen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta.
 • Jarduerak egitea, testuinguru sozial, kultural eta ekonomikoan eta ezagutzan jardunez. Arlo akademikoan eta teknologikoan, enpresa berriak sortzearen aldeko sentsibilizazioa zabaltzea.
 • Jarduera ekintzailea sustatzeko sistemaren eta berrikuntza- eta zientzia-sistemaren eragileekiko lankidetza sustatzea; izan ere, eragile dira ideia berriak eta enpresa berri bihur daitezkeen proiektuak sortzeko.
 • Bizkaian lider diren enpresen eta Bizkaiko ekintzailetza-sistemaren arteko interakzioa erraztea.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 • 1. Arloa: Enpresa-Proiektu Berritzaileak Garatzea.
 • 2. Arloa: Enpresa Berritzaile Berriak.
 • 3. Arloa: Ekintzailetza Ekosistema Sustatzea.
 • 4. Arloa: Azelerazioa.

Aurkezteko Epea

Hona eskabideak aurkezteko epea:

 • 1., 2. eta 4. arloetarako, 2024ko otsailaren 1eko 08:30etik otsailaren 29ko 13:30era.
 • 3. arlorako, 2024ko otsailaren 1eko 08:30etik irailaren 13ko 13:30era.

Gauzatzeko Epea

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko abenduaren 31ra bitartean hasi eta amaitu beharko dira.

Justifikazio Epea

Laguntzen onuradunek, gehienez ere, tarteko bi justifikazio aurkeztu ahal izango dituzte, laguntza onartu ondorengo edozein unetan.

Onuradunek organo instrukzio-egileari aurkeztu beharko diote, 2026ko urtarrilaren 31 baino lehen, ezarritako baldintzak bete direla eta dirulaguntza emateko egintzan aurreikusitako helburuak lortu direla egiaztatzen duen azken agiria, oinarri hauetan ezarritako moduan.

1. ARLOA: ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA

Dirulaguntzaren Onuradunak

Pertsona fisiko edo juridiko hauek jo ahal izango dira dirulaguntzen onuraduntzat:

 • Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren pertsona fisikoak.
 • Enpresa berritzaile berriak, EJZn alta eman gabeak badira edo haien EJZko altaren lehenengo data 2022ko urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa bada.
 • Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren enpresak (berriak ez direnak), eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean, gutxienez, 5 lanpostu dituztena.
 • Negozio-unitate berrien sustatzaile diren enpresak (berriak ez direnak), eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean, gutxienez, 5 lanpostu dituztenak, beti ere barne ekintzailetzarako diseinatutako proiektuen emaitza badira.

Diruz Lagundu daitekeen Egitatea

Honako hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat: Enpresa berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa.

Dirulaguntza Jaso dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Bideragarritasun eta merkatu-azterlanak, marketin-azterlanak, eta txosten teknikoak.
 • Produktuaren edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionalitateak garatzea.
 • Proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.
 • Bidaiak egitea eta ferietara joatea proiektua garatzeko.
 • Enpresa berritzaile berrien kasuan, Bizkaian negozio-lokala errentan hartzea.

2. ARLOA: ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK

Dirulaguntzaren Onuradunak

Erakunde onuradunaren izaera beteko dute lanaldi oso baliokidean gutxienez 2 enplegu duten enpresa berritzaile berriak; gainera, Bizkaiko ekoizpen-zentroari atxikita egon behar dute eta lana Bizkaian egin.

Aurreko atalean adierazitako erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte dirulaguntzaren onuradun izateko:

 • EJZko altaren lehenengo data 2022ko urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa izatea.
 • Sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Merkataritzako sozietate edo kooperatiba gisa eratuta egotea.
 • Egunean edukitzea zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzeari dagozkionak.
 • Ez egotea Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean ere.

Diruz Lagundu daitekeen Egitatea

Honako hau joko da diruz laguntzeko egitatetzat: Enpresa berritzaile berrien sorrera.

Dirulaguntza Jaso dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Enpresa berria sortzeagatiko prima.
 • Enpresa berria eratzea eta abiaraztea.
 • Bidaiak egitea eta azoketara joatea.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.
 • Bizkaian negozio-lokala errentan hartzea.
 • Teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa.

3. ARLOA: EKINTZAILETZA EKOSISTEMA SUSTATZEA

Dirulaguntzaren Onuradunak

Dirulaguntzaren onuradun izango dira: Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako eta BEAZ, S.A.U.k emandako aldeko txostena indarrean duten enpresak; txosten horretan, zehaztu behar de proiektua Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu eta BEAZ, S.A.U.ren bidez  artikulatutako BSB estrategiaren barruan sartzen dela. Enpresa horiek, gutxienez lanaldi osoko baliokidea den enplegatu bat izan behar dute, Bizkaiko produkzio-zentroari atxikia eta bere lana Bizkaian egiten duena.

Diruz Lagundu daitekeen Egitatea

Honako hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat:

 • Berrikuntzarako lankidetza-plan bat garatzea. Plan horren xedea da enpresa liderrek berrikuntzaren arloan dituzten beharrak eta erronkak asetzea ahalbidetzea, Bizkaiko startupekiko eta Bizkaiko ekintzailetza-ekosistemarekiko lankidetzaren bidez.
 • Bizkaian startupak dinamizatzeko prozesu bat garatzea. Prozesu hori enpresa liderrak bultzatuko du, eta haren ildo estrategikoen eta jardueraren lehentasunezko sektore-esparruetan zentratuko da.

Dirulaguntza Jaso dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Berrikuntzarako lankidetza-plana garatzeko kanpo-aholkularitza gastuak.
 • Startupak dinamizatzeko prozesu bat diseinatu, garatu eta ezartzeko kanpo-aholkularitza gastuak.

4. ARLOA: AZELERAZIOA

Dirulaguntzaren Onuradunak

Pertsona juridiko hauek jo ahal izango dira dirulaguntzen onuraduntzat:

 • Gutxienez ere 30.000,00 euroko kapital soziala ordainduta dutenak,
 • Eskabidea aurkezten denean, lanaldi oso baliokidea duten 4 lanpostu dutenak, eta.
 • 150.000,00 euroko edo gehiagoko fakturazioa dutenak 2022ko ekitaldian.

Diruz Lagundu daitekeen Egitatea

Diruz laguntzeko egitatetzat joko da enpresak azeleratzeko proiektuen garapenean, baldin eta helburu hau:

 • Abian dagoen negozioaren eskalabilitatea merkatu berrietara,
 • Fakturazioa eta enplegua handitzea, eta
 • Lehiakortasuna areagotzea.

Dirulaguntza Jaso dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira azelerazio-proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza baten gastuak, proiektuaren izaerari eta garapen normalari erantzuten badiote, epearen barruan egin badira eta beharrezkoak badira, eta indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira.

BESTE DOKUMENTU INTERESGARRI BATZUK

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Gizarte Ekintzailetza eta Berrikuntzarako Programa_2024
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
2024/02/01 - 2024/03/13
Araudia:
Minimis

Dirulaguntza-programa honen bidez, helburu hauek lortu nahi dira:

 • Enpresen artean gizarte-eragin handia duen ekintzailetza berritzailea sustatzea, batetik, gizarte-erronkekin konpromisoa areagotzeko eta, bestetik, etorkizunean lehiakorragoak izateko.
 • Gizarte-eragin handiko balizko enpresa-proiektu berritzaileen kopurua gehitzea eta garatu, alderatu eta baliozkotzeko merkatuaz laguntzea.
 • Gizarte-erakundeen artean gizarte-ekintzailetza berritzailea sustatzea geroz eta berritzaileagoak eta egokitzeko gaitasun handiagoa izateko.
 • Gizarte-eragin handiko enpresa-proiektu berritzaileen eta enpresa-proiektu sozial berritzaileen ondoriozko enpresa edo negozio-ildo berriak abian jar daitezen bultzatzea.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 • 1. Arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-proiektuak egiaztatzea.
 • 2. Arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 • 3. Arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-berriak.
 • 4. Arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak gizarte-erakundeentzat.

Gauzatzeko Epea

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2023ko urtarrilaren 1etik 2025eko abenduaren 31ra bitartean hasi eta amaitu beharko dira.

Justifikazio Epea

Laguntzen onuradunek, gehienez ere, tarteko bi justifikazio aurkeztu ahal izango dituzte, laguntza onartu ondorengo edozein unetan.

Onuradunek organo instrukzio-egileari aurkeztu beharko diote, 2026ko urtarrilaren 31 baino lehen, ezarritako baldintzak bete direla eta dirulaguntza emateko egintzan aurreikusitako helburuak lortu direla egiaztatzen duen azken agiria, oinarri hauetan ezarritako moduan.

1. ARLOA: GIZARTEAN ERAGIN HANDIA DUTEN ENPRESA-PROIEKTUAK EGIAZTATZEA

Dirulaguntzaren Onuradunak

Pertsona juridiko hauek jo ahal izango dira dirulaguntzen onuraduntzat:

 • Gizarte-eragin handiko enpresa-proiektu berritzailea duten enpresak, betiere sozietatearen sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat Bizkaian badu.
 • Gizarte-eragin handiko enpresa-proiektu berritzailea duten enpresak, baldin eta Bizkaiko ekoizpen-zentro bat badute eta, gutxienez, Bizkaiko ekoizpen zentro horri lanaldi oso baliokideko lanpostu bat atxikita badute eta beren lana Bizkaian egiten badute.

Diruz Lagundu Daitekeen Egitatea

Diruz lagundu ahalko dira Bizkaian gizarte-eragin handiko enpresa-proiektu berritzailearen negozio-proposamena merkatuan alderatu eta baliozkotzea.

Dirulaguntza Jaso Dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Negozio-proposamenaren bideragarritasunari buruzko aurretiazko azterlanak, txosten teknikoak eta merkatuan hasieran alderatzea.
 • Bidaiak eta ferietara joatea merkatua probatzeko.
 • Proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza.

2. ARLOA: GIZARTEAN ERAGIN HANDIA DUTEN ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA

Dirulaguntzaren Onuradunak

Dirulaguntzen onuradun izan daitezke honako pertsona fisiko eta juridiko hauek:

 • Gizarte-eragin handiko enpresa berritzaile berrien pertsona fisiko sustatzaileak.
 • Gizarte-eragin handiko enpresa berritzaile berriak, EJZan alta emanda ez daudenak edo altaren lehenengo eguna 2022ko urtarrilaren 1a edo haren ondokoa dutenak.
 • Dauden enpresak, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean gutxienez 5 lanpostu dauzkatenak, gizarte-eragin handiko enpresa berritzaile berriak sustatzen dituztenak.
 • Lehendik dauden enpresak, eskaerak aurkezteko epea bukatzen den datan gutxienez 5 lanpostu dituztenak, gizarte-eragin handiko negozio-unitate berritzaile berrien sustatzaileak.

Diruz Lagundu Daitekeen Egitatea

Diruz lagundu ahalko dira gizarte-eragin handiko enpresa edo negozio-ildo berritzaile berriak sortzeko proiektua definitu eta garatzea.

Dirulaguntza Jaso Dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Merkatuko bideragarritasun-azterketak, marketin-azterketak eta txosten teknikoak.
 • Produktu edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionaltasunak garatzea.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.
 • Proiektua garatzeko kanpo aholkularitza.
 • Bidaiak eta ferietara joatea, proiektua garatzeko.
 • Gizarte-eragina neurtzeko datuak jasotzeko aholkularitza.
 • Gizartean eragin handia duten enpresa berritzaile berriak badira, Bizkaian negozio-lokal bat alokatzea.

3. ARLOA: GIZARTEAN ERAGIN HANDIA DUTEN ENPRESA BERRIAK

Dirulaguntzaren Onuradunak

Erakunde onuradunaren izaera beteko dute lanaldi oso baliokidean gutxienez 2 enplegu duten gizartean eragin handia duten enpresa berritzaileak; gainera, Bizkaiko ekoizpen-zentroari atxikita egon behar dute eta lana Bizkaian egin.

Adierazitako erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte
dirulaguntzaren onuradun izateko:

 • EJZko altaren lehenengo data 2022ko urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa izatea.
 • Sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
 • Merkataritzako sozietate edo kooperatiba gisa eratuta egotea.
 • Egunean edukitzea zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzeari dagozkionak.
 • Ez egotea 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean ere),

Diruz Lagundu Daitekeen Egitatea

Honako hau joko da diruz laguntzeko egitatetzat: gizartean eragin handiko enpresa berritzaile berrien sorrera.

Dirulaguntza Jaso Dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Enpresa berria sortzeagatiko prima.
 • Enpresa berria eratzea eta abiaraztea.
 • Bidaiak egitea eta azoketan parte hartzea.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.
 • Bizkaian negozio-lokala errentan hartzea.
 • Gizarte-eragina neurtzeko datuak jasotzeko aholkularitza.
 • Teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa.

4. ARLOA: ENPRESA-PROIEKTU SOZIAL BERRITZAILEAK GIZARTE-ERAKUNDEENTZAT

Dirulaguntzaren Onuradunak

Pertsona juridiko hauek jo ahal izango dira dirulaguntzen onuraduntzat:

 • Enpresaren gizarte-proiektu berritzailea garatzea eta martxan jartzea sustatzen duten gizarte-erakundeak.
 • Enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berriak, EJZan lehenengo alta data 2022ko urtarrilaren 1ean edo ondoren dutenak, baldin eta lanaldi oso baliokidean Bizkaiko ekoizpen-zentroari atxikita langile bat izanda lana Bizkaian garatzen badute.

Diruz Lagundu Daitekeen Egitatea

Diruz laguntzeko egitatetzat joko da enpresa-proiektu sozial berritzaileen definizioa, garapena eta abiaraztea.

Dirulaguntza Jaso Dezaketen Gastuak

Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

 • Bideragarritasun eta merkatu-azterlanak, marketin-azterlanak, eta txosten teknikoak.
 • Produktu edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionaltasunak garatzea.
 • Ferietarako bidaiak eta partaidetzak.
 • Abiarazteko gastuak.
 • Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak.
 • Proiektua garatzeko kanpo-aholkularitza.
 • Gizarte-eragina neurtzeko datuak jasotzeko aholkularitza.
 • Proiektura bideratutako langileen barne gastuak.

BESTE DOKUMENTU INTERESGARRI BATZUK

Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Sakondu Programa 2023
Dirulaguntza mota:
Nazioartekotzea
Eskatzeko epea:
2023/07/20 - 2023/09/29
Araudia:
Minimis

Sakondu programa bat dator Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren helburuekin, XII. legealdiko gobernu programan eta berau garatzen duten plangintza estrategikoko tresnetan jasota daudenekin; nazioartekotze maila handia duten euskal enpresei presentzia txikia duten edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzeko laguntza ematea da programaren xedea.

Erakunde Onuradunak

Programa honen onuradun izan daitezke nortasun juridiko propioa duten enpresa txiki eta ertainak (ETEak), baldin eta egoitza edo ekoizpen instalazioak Euskal Autonomia Erkidegoan badituzte eta deialdi hau egin baino lehen eratu badira. Enpresa horien esportazio jarduerak euren fakturazio osoaren % 50 gainditu behar du, eta helburutzat izan behar dute euren lehiakortasun posizioa hobetzea beste merkatu jakin batzuetan, non enpresen fakturazioa ez baita iristen 2022an esportatutako guztizkoaren % 25era.

Aintzatespen eta laguntza berezia jasoko dute enpresa sortuberriek, baldin eta gorabidean diren eta egoitza edo ekoizpen instalazioak Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten enpresen ekosistema sustatzeko abenduaren 21eko 28/2022 Legearen 3.

Diruz Lagundu Daitezkeen Gastuak

Sakondu programaren baitan, laguntza jaso dezaketen enpresen ekintzak honela sailkatzen dira:

 • Enpresak nazioartekotzeko sustapen eta egokitzapen ekintzak:
  • Kanpoko aholkularitza batek proposatutako nazioartekotze estrategia bat lantzea.
  • Jabetza industrialarekin eta homologazioekin lotutako gastuak.
  • Azokei lotutako gastuak.
  • Bidaiak.
  • Komunikazio- eta marketin-gastuak.
  • Enpresak jomuga herrialdean duen inpaktua aztertzeko iraunkortasun txostenak, kanpoko aholkularitza batek eginak, betiere 2030 Agendaren garapen jasangarrirako helburuak kontuan izanik.
  • Eskaera egin den ekitaldian eratutako atzerriko ezarpen produktibo eta/edo komertzialekin lotutako gastuak.
  • Talentua: atzerriko operazioak egingo dituzten langileak hautatzea.

2023ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean burututako ekintzek jaso dezakete laguntza.

Enpresaren tamaina
1 - 250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Handizkako merkataritza
Eraikuntza
Garraioa
Kultura eta sormen industriak
Erakundea
SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
HAZITEK 2024_1 Fasea
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
-
Araudia:
Minimis

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak aurrera eramateko laguntzen programa arautzea eta deialdia egitea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatu behar dira.

Entitate Onuradunak

Honako entitate hauek izan daitezke agindu honetako dirulaguntzen onuradun:

 • Enpresak: Enpresa Handiak edo ETEak.
 • Enpresa-taldeak eta -elkarteak, haien legezko forma edozein dela ere.

Diruz Lagundu Daitezkeen Jarduerak

Kategorien Araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren 2. artikuluko 85. eta 86. puntuetan jasotako definizioaren arabera, diruz lagundu ahal izango dira ikerkuntza industrialeko eta garapen esperimentaleko jarduerak.

 • Ikerkuntza industrialeko jarduerak. Produktu, prozesu edo zerbitzu berriak sortzeko edo lehendik bazeudenak era esanguratsuan hobetzeko lagungarri izan daitezkeen jakintza eta gaitasun berriak eskuratzera daude bideraturik. TRL 4 (“Technology Readiness Level”) mailaren baliokidea den heldutasun teknologikoa lortzea ahalbidetzen dute.
 • Garapen esperimentaleko jarduerak. Aurretik ere baziren jakintza eta teknikak (zientifikoak, teknologikoak, enpresa-arlokoak, eta abar) eskuratu, konbinatu, konfiguratu eta erabiltzea, planak eta egiturak nahiz produktu, prozesu eta zerbitzu berriak edo hobetuak prestatzeko. TRL 7 (“Technology Readiness Level”) mailaren baliokidea den heldutasun teknologikoa lortzea ahalbidetzen dute.

Diruz Lagundu Daitezkeen Proiektuak

Araubide honen helburua diruz lagundu daitezkeen honako proiektu-tipologia hauei laguntzea da:

 • Izaera lehiakorreko ikerketa- eta garapen-proiektuak.
  • I+G proiektu lehiakortzat hartuko dira produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzeko edo lehendik daudenak nabarmen hobetzeko ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak.
  • Izaera lehiakorreko I+G proiektuentzako laguntzak jaso nahi dituzten proiektuek I+G jarduera-multzo koherentea azaldu beharko dute, produktu, prozesu edo zerbitzu originalak eta lehendik daudenak baino hobeak garatzera argiro bideratua. Jarduera horien helburua merkatuaren eta gizartearen eskariari hobeto erantzutea izan behar du.
  • Ez dira «produktu/prozesu/zerbitzu berriak garatzeko proiektutzat» hartuko lehendik dauden produktuak/prozesuak/zerbitzuak hobetzera bideratutako proiektuak edo garatutako produktuak/prozesuak/zerbitzuak produktu/prozesu/zerbitzu berritzat hartzeko behar besteko berrikuntzarik ez dakartenak. Ez dute dirulaguntzarik jasoko produktuen, ekoizpen-lerro eta -prozesuen, existitzen diren zerbitzuen eta beste operazio arrunt batzuen ohiko edo aldizkako aldaketa normalek, aldaketa horiek hobekuntzak ekar baditzakete ere.
 • Izaera estrategikoko ikerkuntza industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak.
  • Diruz lagundu ahal izango dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planeko espezializazio-esparruetan jasotako izaera estrategikoko ikerkuntza industrial eta garapen esperimentaleko proiektuak.
  • Diruz lagunduko dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planeko espezializazio-esparruetan ezarritako izaera estrategikoko ikerkuntza industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuei dagozkien I+G+B jarduerak.

Diruz Lagundu Daitezkeen Proiektuen Baldintzak eta Ezaugarriak

Izaera Lehiakorreko Ikerketa- eta Garapen-Proiektuak:

 • Diruz lagundu daitezkeen proiektu hauen joka-eremu zientifiko eta teknologikoek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planaren espezializazio eremuen barruan egon beharko dute.
 • Diruz lagundu daitezkeen proiektuak bi eratara gauzatu daitezke: banaka, edo lankidetzan, bi onuradunen edo gehiagoren artean. Proiektuotan ezin izango da jaso lehia murrizteko praktikarik, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 105. eta 106. artikuluetan xedatutakoa betez.
 • Proiektu bat diruz lagundu ahal izateko, gutxienez 100.000 euroko aurrekontua aurkeztu beharko da urte bakoitzeko, eta, lankidetza-proiektua bada, gutxienez 50.000 euroko urteko aurrekontua aurkeztu beharko da lankide den enpresa bakoitzeko.
 • Lankidetza-proiektuen kasuan:
  • Enpresetako batek bere gain hartuko ditu proiektua zuzentzeko lidergoa eta taldearen ordezkaritza, proiektuak aurrera egin dezan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin izan behar diren elkarrizketa eta harremanez arduratzeko.
  • Taldeko enpresa batek ere ezin izango du azpikontratatu talde bereko beste enpresa bat.
 • Laguntzak pizgarri izan daitezen, entitate eskatzaileak laguntza-eskaera egiten duen dataren ondoren abiarazten diren proiektuek baino ezin izango dituzte jaso.
 • Diruz lagundutako proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoan garatu behar dira, eta bertan geratu beharko dira gutxienez bost urtez. Epe horretan, enpresak EAEn izan beharko du produkzio-instalazioa, non eta ez duen porrot egiten iruzurrik egin gabe.

Izaera Estrategikoko Ikerkuntza Industrialeko eta Garapen Esperimentaleko Proiektuak:

 • Diruz lagundu daitezkeen proiektu horietarako jarduera-esparru zientifiko-teknologiko estrategikoak, nagusiki, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2030 Planean edo Zeharkako Ekimen Eragileetan ezarritako lehentasunen barruan kokatuko dira, gizarte-erronken eta RIS3 estrategiaren artean integrazio handiagoa eta espezializazio-eremuen artean lankidetza handiagoa lortzeko.
 • Proiektu bat diruz lagundu ahal izateko, guztizkoaurrekontu bat aurkeztu behar izango da, gutxienez 4.000.000 eurokoa eta gehienez hiru urte iraungo duena.
 • Enpresa-taldeek garatuko dituzte proiektuak, lankidetzan. Talde horiek, gutxienez, hiru enpresak osatu beharko dituzte, eta, beren artean lankidetzan aritzeaz gain, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen agenteekin aritu beharko dute lankidetzan, azpikontrataturik. Honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
  • Enpresetako batek, proiektua garatzeko orduan parte-hartze tekniko handiena duenak, bere gain hartuko ditu proiektua zuzentzeko lidergoa eta taldearen ordezkaritza, proiektuak aurrera egin dezan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin izan behar diren elkarrizketa eta harremanez arduratzeko.
  • Beharrezkoa izango da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko eragile batek gutxienez parte hartzea, ikerketa eta zabalkunderako erakundeei buruzko Kategorien Araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren 2. artikuluko 83. puntuko definizioari jarraikiz, talde horretako enpresa batek edo gehiagok azpikontratatuta. Edonola ere, partaidetza hori, oro har, aurkeztutako aurrekontuaren % 20 izango da, gutxienez.
  • Taldeko enpresa batek ere ezin izango du azpikontratatu talde bereko beste enpresa bat.
  • Enpresa parte-hartzaile bakoitzaren urteko aurrekontua 50.000 eurokoa izango da, gutxienez.
 • Baldin eta programa honetako izaera estrategikoko proiektuen arlora aurkeztutako proiektuak ez baditu betetzen artikulu honetako c puntuko 1. eta 2. apartatuetako ezaugarriak, modu berezian garatzen dela iritziko zaio.
 • Proiektuak programa honetan sartzeko, oinarrizko printzipio hauek betetzen direla kontuan hartuko da bereziki: EAErentzat estrategikoa izatea, Enpresa-lidergoa, Enpresek I+G+Bn inbertsio handia egitea, Euskadiren gaitasun zientifiko eta teknologikoak aprobetxatzea, Enpresa-berrikuntzaren dimentsio globala, Euskal ekonomian eragindako trakzio-efektua.
 • Laguntzak pizgarri izan daitezen, entitate eskatzaileak laguntza-eskaera egiten duen dataren ondoren abiarazten diren proiektuek baino ezin izango dituzte jaso.
 • Diruz lagundutako proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoan garatu behar dira, eta bertan
  geratu beharko dira gutxienez bost urtez. Epe horretan, enpresak EAEn izan beharko du produkzio-instalazioa, non eta ez duen porrot egiten iruzurrik egin gabe.

Diruz Lagundu Daitezkeen Gastuak

Honako hauek izango dira diruz laguntzeko moduko gastuak:

 • Langileen zuzeneko kostua.
 • Zeharkako kostuak.
 • Kanpo-aholkularitza eta zerbitzu baliokideen kostuak, bai eta proiektuaren espezializazio handiko zatien azpikontratazioarenak.
 • Azpikontratazio-kostuak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko eragile ondorio horietarako akreditatuekikoak, Kategorien Araberako Salbuespenen Erregelamenduaren 25.3 artikuluko d) apartatuarekin bat etorrita.
 • Proiektura esklusiboki bideratutako aholkularitzaren eta zerbitzu baliokideen gastuak.
 • ETEentzako jabetza-eskubide industrialen kostuak, Kategorien Araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren 25. artikuluko 3. paragrafoaren d) apartatuari jarraituz.
 • Ustiapen-gastuak (hala nola materialen eta hornikuntzen kostuak), ikerkuntza-jardueraren ondorioz zuzenean egindakoak.
 • Ikerkuntza-jarduerarako soilik eta era jarraituan erabilitako instrumentu eta ekipamenduen kostuak.
Enpresaren tamaina
1 - >250
Sektore ekonomikoa
Industria sektorea
Industriari lotutako zerbitzuak
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea