Turismoa dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
2023. urterako, EAE-ko lan-zentroetan iraupen luzeko langabezia egoeran dauden 30 urtetik gorako pertsonak kontratatzeko dirulaguntza
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/06/28 - 2023/10/13

Erakunde onuradunak

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako sozietateak edo entitateak, beren forma juridikoa edozein dela ere, bertan ezarritako baldintzetan lan-kontratuak egiten dituztenak, Administrazio Publikoak, eta Erakunde Autonomoak, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak izan ezik

Onar daitekeen gehienezko epea

 • .Aldi baterako kontratuak: 6 hilabete. (Inoiz ez ezarritako lanaldiaren % 70 baino gutxiago).
 • Kontratu finkoak: 12 hilabete kontratu finkoetarako

Nabarmendutako Baldintzak

 1. Kontratu mugagabeak eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena duten aldi baterako kontratuak» diruz lagundu ahal izango dira «2023ko urtarrilaren 1etik aurrera sinatutako eta hasitako lan-kontratuetan».
 2. Kontratazioak «kontratatutako pertsonaren lanbide-profilari, hau da, ikasketa-mailari edo prestakuntza-mailari eta/edo esperientzia profesionalari dagozkion lanpostuak» aipatu behar ditu.
 3. Kontratazioak batez besteko plantillaren gainean enplegua sortzea suposatu behar du.

Kontratu-modalitatea

“Deialdi honen arabera onar daitezkeen kontratuak lan-legeriak ezarritako kontratu-modalitateen arabera formalizatu ahal izango dira, prestakuntza-kontratu txandakatuak, kontratu finko-etengabeak eta aldi baterako laneko enpresek langileekin enpresa erabiltzaile batean esleitzeko egindako kontratuak izan ezik”.

Diru-laguntzaren zenbatekoa

Kontratu bakoitzerako diruz lagundutako zenbatekoa, egindako titulu akademikoaren edo egindako ikasketen eta kontratuaren iraupenaren arabera zehaztuko da,

 

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
TMS programa-Turismoa Merkaturatzeko eta Sustatzeko 2023.
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2023/06/06 - 2023/07/05

Xedea:

Agindu honen xedea da turismo-sektoreko enpresei produktu berriak garatzen eta merkaturatzen laguntzeko laguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea, bai eta espiritu ekintzailea eta berrikuntzaren kultura sustatzea ere, eta Euskadi Basque Country marka turistikoaren posizionamendua sendotzen eta gaualdien kopurua handitzen laguntzen duten ekitaldiak bultzatzea

Onuradunak:

1) Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETEak) edo horien arteko elkartzeak, zerbitzu  turistikoak eskaintzen dituztenak eta Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen Erregistroan inskribatuta daudenak, baita jarduera turistiko osagarriak egiten dituztenak ere.

2) Irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta entitateak, baldin eta turismoa sustatzeko eta  merkaturatzeko jarduerak badaude haien xedeen artean

 

Laguntzen zenbatekoa:
1.- Turismo-produktuak sortzen, abian jartzen, sustatzen eta merkaturatzen laguntzea: egin beharreko gutxieneko gastua  3.000 eta gehieneko dirulaguntza 20.000. Jarduera-eremua lurralde historikoa edo EAE duten enpresa-elkarte turistikoen kasuan 40.000

2.-– Kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldietarako laguntza: egin beharreko gutxieneko gastua 3.000 eta gehieneko dirulaguntza  7.500. Lurralde Historiko edo EAEko jarduera-eremua duten enpresa-elkarte turistikoen kasuan, 40.000,00. 2023an 5 edizio  edo gehiago badira eta/edo iraupena: segidako hiru egun gainditzen ditu 15.000 arte. Egiaztatzen bada lankidetza-hitzarmen bat egin dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokor batekin, amaierako publikoari zuzendutako ekitaldiari lotutako pakete turistiko bat egiteko eta merkaturatzeko 25.000.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak:

2023ko ekitaldian honako proiektu-tipologia hauek garatzeko egiten diren jarduerak:

 1. Euskadin garatzen diren turismo-produktuak sortzen, abian jartzen, sustatzen eta merkaturatzen laguntzea. Atal honetan, turismo-produktu lehiakorrak, arduratsuak eta iraunkorrak garatzen, produktu horiek merkaturatzen eta espiritu ekintzailea eta berrikuntzaren kultura sustatzen laguntzen duten Euskadin garatutako ekimenak babestuko dira.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kultura-, gastronomia- eta kirol-ekitaldiei laguntzea, baldin eta oihartzun nazionala eta nazioartekoa badute eta Euskadiren turismo-irudia eta -posizionamendua sendotzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen badute. Euskadi bikaintasuneko eta lehiakortasuneko helmuga turistiko gisa finkatzen eta ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen duten ekitaldiei lagunduko zaie atal honetan.

Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Agindu honen babesean emandako laguntzaren zenbatekoa ez da, inola ere, diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa izango, beste erakunde edo organismo batzuen laguntza edo dirulaguntzekin batera. Ondorio horietarako, diruz lagundutako jardueraren kostutzat hartuko dira aurkeztutako eta onartutako gastu guztiak, eta, hala badagokio, justifikatutakoak.

Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bilbao Bizkaia helmugan turismo jasangarria bultzatzeko diru-laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/05/12

XEDEA: Bilbo Bizkaia helmugaren 2023rako turismo-garapen jasangarrirako dirulaguntzen programa: 8 jardun-eremu

Dirulaguntzaren onuradunak: Dirulaguntzen onuraduntzat jo ahal izango dira turismo-enpresak eta izaera turistikoko nortasun juridiko propiorik gabeko erakundeak.
I. eranskineko turismo-baliabidearen titular edo kudeatzaile baimenduak badira.

ZERTARAKO EMATEN DA DIRULAGUNTZA?

Proiektuak hurrengo jardun-eremu batetan sartu beharko dira:

 • Kudeaketa turistikoko ekosistema indartzea (1. arloa)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-baliabideak indartzea (2. eta 9. arloak)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-produktuak sendotzea (3. eta 10. arloak)
 • Ekosistema jasangarri baterako proiektuak sustatzea (4. eta 11. arloak)
 • Sektorearen lehiakortasuna hobetzea (5. eta 12. arloak)
 • Helmuga digitalizatzea (6. eta 13. arloak)
 • Bisitarientzako arreta hobetzea (7. arloa)
 • Sustapen turistikoa merkatuetan (8. eta 14. arloak)
 1. arlotik 8.era artekoek ez dute Estatuaren Laguntza osatzen; aldiz, 9. arlotik 14.era artekoetan jasotakoak hartzen dira Estatuaren Laguntzatzat.

Oro har, diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira. Begiratu arlo bakoitzari buruzko informazioa zehatza

Informazio gehiago
Buletina ikusi
KONTRATA 2023
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/07/28

 

Atal honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta arautzea, kontratazio mugagabearen bidez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz kontratazioa eta enpleguari eustea bultzatzeko, edo enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babesteko, Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena enpresaren gidaritzapean.

Laguntza lerroak:

 1. Kontratazio mugagaberako pizgarriak: kontratazio mugagabea eginez edo aldi baterako kontratua kontratu mugagabe bihurtuz enplegua mantentzea eta kontratatzea.
 2. Lanbide-esperientzia: Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan eta Teknilan Plus) parte hartu duten langabetuen enplegagarritasuna babestea.

Entitate onuradunak:

 • Bizkaiko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere
 • Banakako enpresaburuak eta profesionalak
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta bestelako erakundeak

Pertsona onuradunak: 

 • 45 urtetik gorakoak edo 30 urtera arteko gazteak.
 • Iraupen luzeko langabeak, hau da, kontratazioa hasi aurreko 13 hilabeteetan hilabete baino gehiago lan egin ez dutela egiaztatzen dutenak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak, hau da, desgaitasun-egoeraren % 33ko edo gehiagoko balorazioa egiaztatzen dutenak.
 • Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak

Diruz lagundutako jarduerak: 

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean egindako kontratu mugagabeak eta aldi baterako kontratu mugagabe bihurtzeak.

Kontratuaren betekizunak: 

 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra bitartean langabeekin egindako kontratu mugagabeak.
 • Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzea ere diruz lagunduko da, 2023ko azaroaren 1etik 2023ko uztailaren 28ra
  bitartean formalizatzen badira.
 • Kontratu mugagabeek eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeek lanaldi osokoak izan beharko dute, kontratua hasten den egunetik edo
 • Bihurketa eta bere indarraldi osoan.
 • Kontratu mugagabea diruz laguntzeko modukoa izan dadin, diru-laguntza eskatzeko arrazoi izan den langileak aldez aurretik kontratu bat izan badu amaitu den enpresa berean, gutxienez hilabete bat igaro behar izan da bi kontratuen artean.
 • Aldizkako lan-kontratu finkoei dagokienez, dirulaguntza jasoko dute baldin eta kontratuan edo kontratuaren bihurtzean jasota geratzen bada gutxieneko 6 hilabeteko iraupen bat urtebeteko epe batean.
 • Kontratuak mugagabe bihurtzen diren kasuan:
  • Erakunde eskatzaileak ez du 18 hilabetetik gorako kontraturik egin behar 24 hilabeteko epean, bihurketaren aurretik.
  • Kontratuen bihurketek, gutxienez, aurreko aldi baterako kontratuak zituen baldintza berberei eutsi beharko diete, soldatari eta lanaldiari dagokienez.
 • Kontratu mugagabearen bidez kontratatutako langileek kontratua hasi baino lehen eta kontratua formalizatu arte egiaztatu behar dute langabezian daudela.

Laguntzaren zenbatekoa:

1 Lerroa: 

 • Kontratu mugagabeetarako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da, 3.600 eurokoa kontratatutako pertsona emakumea bada eta 3.750 euro jarduera ekonomia berde baterako trantsizio ekologikoaren esparruan edo eraldaketa digitalaren esparruan egindako kontratuetarako (5.5 art.)
 • Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da.
 • Langileak Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren edo Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren enplegu-programaren batean parte hartu eta programa hori osatu badu, diru-laguntzaren zenbatekoa 4.000 eurokoa izango da.
 • Erakunde onuradun bakoitzari, gehienez ere, 10 kontratazio egingo zaizkio, eta, guztira, gehienez ere 30.000 euroko diru-laguntza emango zaio.
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Erakarpen turistikoko ekitaldiak egiteko dirulaguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/12 - 2023/05/15
Araudia:
Minimis

Dirulaguntzen programa honen bidez, erakarpen turistikoko ekitaldiak egiten lagundu nahi da, honako helburu hauek lortzeko:
a) Eragin sozial eta ekonomiko positiboa sortzea Bizkaiko eskualdeetan.
b) Bilbao Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzea, bai estatuan, bai nazioartean.
c) Bizkaiko Lurralde Historikoan bisitarien eta gaualdien kopurua handitzea.

2. Programa hau bi jardun-arloren bidez gauzatuko da:
a) 1. arloa: Estatuaren laguntzak ez diren dirulaguntzak (No minimis)
b) 2. arloa: Estatuaren laguntzak diren dirulaguntzak (Minimis)

1. ARLOA: ESTATUAREN LAGUNTZAK EZ DIREN DIRULAGUNTZAK (NO MINIMIS)

DIRULAGUNTZA JASO DEZAKEEN GERTAKARIA

Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egitea, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Eragin sozial eta ekonomiko positiboa izatea Bizkaiko eskualdeetan.
b) Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzea.
c) Bisitarien eta gaualdien kopurua handitzea

ERAKUNDE ONURADUNAK

a) Turismoa kudeatzeko erakundeak
b) Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak eta mankomunitateak
c) Tokiko sektore publikoko erakundeak eta nagusiki kapital publikoa duten tokiko sozietate publikoak, BizkaiAren garapen turistikoaren eremuan lan egiten dutenak.

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN GASTUA:

Ekitaldia egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak.
Lokalak edo beste edozein gune alokatzea, betiere entitate onuradunaren egoitza soziala ez badira.
Ekitaldia egiteko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzea.
Ekitaldiaren publizitatea eta hedapena.
Ekitaldia egiteko eskatzen diren aseguruak kontratatzea.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Diruz lagun daitezkeen ekintzek diruz lagun daitekeen gastuaren % 70eko laguntza izango dute gehienez, 23. oinarrian lortutako puntuen arabera banatuta (eskabideak baloratzeko irizpideak), honela:

42 eta 50 puntu artean, % 50.
51 eta 58 puntu artean, % 60.
59 eta 84 puntu artean: % 70.

Dirulaguntza, gehienez ere, 30.000 eurokoa izango da deialdi bakoitzeko erakunde onuradun bakoitzeko.

ESKAERA EGITEKO EPEA

Lehenengo deialdirako eskabideak aurkezteko epea 2023ko apirilaren 12ko 08: 30etik 2023ko maiatzaren 15eko 13: 30era izango da, eta bigarren deialdirako, berriz, 08: 30etik aurrera.

2. ARLOA: ESTATUAREN LAGUNTZAK DIREN DIRULAGUNTZAK (MINIMIS)

DIRULAGUNTZA JASO DEZAKEEN GERTAKARIA

Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egitea, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Eragin sozial eta ekonomiko positiboa izatea Bizkaiko eskualdeetan.
b) Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzea.
c) Bisitarien eta gaualdien kopurua handitzea

ERAKUNDE ONURADUNAK

a) Jarduera turistikoa garatzea xede soziala duten irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta bestelako erakundeak.
b) Turismo-ekitaldi bat egiten duten enpresak eta nortasun juridikorik gabeko beste erakunde batzuk

DIRUZ LAGUN DAITEKEEN GASTUA:

Ekitaldia egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak.
Lokalak edo beste edozein gune alokatzea, betiere entitate onuradunaren egoitza soziala ez badira.
Ekitaldia egiteko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzea.
Ekitaldiaren publizitatea eta hedapena.
Ekitaldia egiteko eskatzen diren aseguruak kontratatzea.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Diruz lagun daitezkeen ekintzek diruz lagun daitekeen gastuaren % 70eko laguntza izango dute gehienez, 23. oinarrian lortutako puntuen arabera banatuta (eskabideak baloratzeko irizpideak), honela:

42 eta 50 puntu artean, % 50.
51 eta 58 puntu artean, % 60.
59 eta 84 puntu artean: % 70.

Dirulaguntza, gehienez ere, 30.000 eurokoa izango da deialdi bakoitzeko erakunde onuradun bakoitzeko.

ESKAERA EGITEKO EPEA

Lehenengo deialdirako eskabideak aurkezteko epea 2023ko apirilaren 12ko 08: 30etik 2023ko maiatzaren 15eko 13: 30era izango da, eta bigarren deialdirako, berriz, 08: 30etik aurrera.

Enpresaren tamaina
0 - >250
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
EMET 2023 – ENPRESA TURISITIKOEN EKINTZAILETZARAKO ETA LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO LAGUNTZAK
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/06 - 2023/05/05

Xedea:

Agindu honen xedea da turismo-jarduera egokitu, berreskuratu eta berrabiarazteko laguntza-programaren deialdia egitea.
Euskal Autonomia Erkidegoan tokiko garapena erraztuko duten turismo-negozio berriak sortzea bultzatuko da, bai eta euskal turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzera bideratutako jarduerak ere, berrikuntza teknologikoa bultzatuz, turismo-eskaintza hobetu eta optimizatuz eta/edo turismo seguru, iraunkor, arduratsu eta irisgarri baterantz egokituz, betiere honako laguntza-ildo hauetan sartzen badira:
– Turismo-negozio berriak sortzeko ekintzailetza.
– Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea.

Onuradunak:

Pertsona fisiko eta juridikoak, bai eta ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere, Euskal Autonomia Erkidegoan turismo-jarduera gauzatzeko legez eska daitezkeen baldintzak betetzen badituzte:

a) ostatu-enpresa turistikoak,
b) bitartekaritzako turismo-enpresak,
c) jatetxe-arloko enpresak,
d) turismo-garraioko enpresak,
e) turismo aktiboko enpresak,
f) kongresuen antolatzaile profesionalak (OPCak),
g) turismo-gidak,
h) autokarabanentzako harrera-eremu berezien titularrak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

a) Negozio turistiko berriak sortzeko ekintzailetza, I. eranskinean garatzen direnak.
b) Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea. Horien ezaugarriak II. eranskinean garatzen dira:
– Enpresa-berrikuntza eta turismo-zerbitzuen berrikuntza, konponbide teknologikoen bidez.
– Enpresen turismo-eskaintza hobetzea eta optimizatzea.
– Eskaintza turismo seguru, iraunkor, arduratsu eta irisgarri batera egokitzea.
2. – Bi lerroak baztertzaileak dira.
3. – Laguntzaren xede diren inbertsioak EAEn kokatu beharko dira.

Laguntzen zenbatekoa:

1. – I. eranskinean jasotako negozio berriak sortzeko ekintzailetzari buruzko proiektuetarako gehieneko dirulaguntza diruz lagun daitekeen gastuaren % 40koa izango da, 18.000 eurora arte.
2. – II. eranskinean jasotako turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzeko proiektuetarako gehieneko dirulaguntza diruz lagundu daitekeen gastuaren % 30 izango da, 15.000 eurora arte.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bilbao Bizkaia helmugan turismo jasangarria bultzatzeko diru-laguntzak
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/05/12
Araudia:
Minimis

XEDEA: Bilbo Bizkaia helmugaren 2023rako turismo-garapen jasangarrirako dirulaguntzen programa: 8 jardun-eremu

NORENTZAT?

Jardun-ildoaren arabera, hauek izan daitezke:

 • Kudeaketa turistikoko entitateak:
 • Bizkaiko Udalak eta bestelako toki erakundeak.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresa-elkarte turistiko sektorialak.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko bestelako enpresa elkarte turistiko sektorialak.
 • Turismo-enpresak eta izaera turistikoko nortasun juridikorik gabeko erakundeak.

ZERTARAKO EMATEN DA DIRULAGUNTZA?

Proiektuak hurrengo jardun-eremu batetan sartu beharko dira:

 • Kudeaketa turistikoko ekosistema indartzea (1. arloa)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-baliabideak indartzea (2. eta 9. arloak)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-produktuak sendotzea (3. eta 10. arloak)
 • Ekosistema jasangarri baterako proiektuak sustatzea (4. eta 11. arloak)
 • Sektorearen lehiakortasuna hobetzea (5. eta 12. arloak)
 • Helmuga digitalizatzea (6. eta 13. arloak)
 • Bisitarientzako arreta hobetzea (7. arloa)
 • Sustapen turistikoa merkatuetan (8. eta 14. arloak)
 1. arlotik 8.era artekoek ez dute Estatuaren Laguntza osatzen; aldiz, 9. arlotik 14.era artekoetan jasotakoak hartzen dira Estatuaren Laguntzatzat.

Oro har, diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira. Begiratu arlo bakoitzari buruzko informazioa zehatza

Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren Ostatuko Turismo-enpresen Energia-eraginkortasun Proiektuetarako Laguntzen programa
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/12/13 - 2023/12/31
Araudia:
Minimis

Azken Hartzaileak

– Euskadiko turismo-ostaturako eraikinen jabeak eta enpresa ustiatzaile, errentari edo emakidadunak izango dira jarduketak egiteko laguntzen azken hartzaileak.

Diru laguntza jaso dezaketen jarduketak:

• 1. tipologia – Inguratzaile termikoaren energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak.
• 2. tipologia – Berokuntza-, klimatizazio-, hozte-, aireztapen- eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko jarduerak; hainbat eraikinetako turismo-guneetarako energia berriztagarrien eta/edo hondar-beroaren bidez elikatutako bero- eta hotz-sareak instalatzea barne.
• 3. tipologia – Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak

Jarduerak turismo-ostaturako diren eta nahitaez Euskadiko Turismo Enpresa eta Jardueren Erregistroan (REATE) inskribatuta dauden eraikinetan edo eraikin-konplexuetan egin beharko dira. Hala, turismo-ostatuko establezimendutzat hartzen dira jendearentzat oro har irekita dauden lokalak, instalazioak eta ondasun higigarriak, hala badagokio, aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz, baldin eta ostatatze-zerbitzu turistikoak badira. Definizio honetan ez dira sartzen erabilera turistikoko etxebizitzak, ezta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logeletan ostatu-zerbitzua ematen den espazioak ere. Zehazki, honako hauek hartuko dira ostatu turistikoko establezimendutzat:

 • Hotel-establezimenduak: Hotelak, hotel-apartamentuak eta ostatuak
 • Apartamentu turistikoak
 • Kanpinak
 • Nekazalturismoak eta landetxeak
 • Turismo-aterpetxeak

Laguntza eskatzen den jarduketek berriztagarria ez den energia primarioaren kontsumoa % 30 murriztea lortu eta justifikatu beharko dute, abiapuntuko egoerarekin alderatuta. Hori justifikatzeko, egungo eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eta eraberritzearen ondoren lortutako eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dira.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren Ostatuko Turismo-enpresen Energia-eraginkortasun Proiektuetarako Laguntzen programa
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/12/13 - 2024/12/31
Araudia:
Minimis

Azken Hartzaileak

– Euskadiko turismo-ostaturako eraikinen jabeak eta enpresa ustiatzaile, errentari edo emakidadunak izango dira jarduketak egiteko laguntzen azken hartzaileak.

Diru laguntza jaso dezaketen jarduketak:

• 1. tipologia – Inguratzaile termikoaren energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak.
• 2. tipologia – Berokuntza-, klimatizazio-, hozte-, aireztapen- eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko jarduerak; hainbat eraikinetako turismo-guneetarako energia berriztagarrien eta/edo hondar-beroaren bidez elikatutako bero- eta hotz-sareak instalatzea barne.
• 3. tipologia – Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduerak.

Jarduerak turismo-ostaturako diren eta nahitaez Euskadiko Turismo Enpresa eta Jardueren Erregistroan (REATE) inskribatuta dauden eraikinetan edo eraikin-konplexuetan egin beharko dira. Hala, turismo-ostatuko establezimendutzat hartzen dira jendearentzat oro har irekita dauden lokalak, instalazioak eta ondasun higigarriak, hala badagokio, aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz, baldin eta ostatatze-zerbitzu turistikoak badira. Definizio honetan ez dira sartzen erabilera turistikoko etxebizitzak, ezta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logeletan ostatu-zerbitzua ematen den espazioak ere. Zehazki, honako hauek hartuko dira ostatu turistikoko establezimendutzat:

– Hotel-establezimenduak: Hotelak, hotel-apartamentuak eta ostatuak
– Apartamentu turistikoak
– Kanpinak
– Nekazalturismoak eta landetxeak
– Turismo-aterpetxeak

Laguntza eskatzen den jarduketek berriztagarria ez den energia primarioaren kontsumoa % 30 murriztea lortu eta justifikatu beharko dute, abiapuntuko egoerarekin alderatuta. Hori justifikatzeko, egungo eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eta eraberritzearen ondoren lortutako eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dira.

Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kit Digitala: enpresa txikiak eta mikroenpresak digitalizatzeko laguntzak_2022
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala
Eskatzeko epea:
2022/03/15 - 2023/09/02
Araudia:
Minimis

Agindu honen xedea enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak digitalizatzeko Kit Digital Programa (aurrerantzean, Programa) gauzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea da. Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan jasotako digitalizazio-soluzioak hartzea du helburu programa horrek.

ENTITATE ONURADUNAK:

Enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

Soluzio digitalen katalogoan sartuta daudenak:

 • Webgunea eta presentzia Interneten
 • Merkataritza elektronikoa
 • Sare sozialen kudeaketa
 • Business Intelligence eta Analitika
 • Prozesuen kudeaketa
 • Faktura elektronikoa
 • Bulego birtualeko zerbitzuak eta tresnak
 • Komunikazio seguruak
 • Zibersegurtasuna

GASTU HAUTAGARRIAK:

Programa Digitalizatzeko Soluzioen Katalogoan eskuragarri dauden digitalizazio-soluzioak hartzeko egiten diren gastuak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

 • 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 6.000 €
 • Enpresa txikiak edo 1 eta 3 langile arteko mikroenpresak: 2.000 €

ESKATZEKO EPEA:

Eskaerak egiteko epea mailaka irekiko da, segmentu hauetan oinarrituta:

 • II. segmentua: 3 eta 10 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: 02/09/2022 – 02/09/2023
 • III. segmentua: 0 eta 3 langile arteko enpresa txikiak edo mikroenpresak: definitzeko
Enpresaren tamaina
1 - 10
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Sektore ekonomikoa
Enpresaren tamaina
Erakundeak
Araudia
Eskatzeko epea