Udalen dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Bilbao Bizkaia helmugan turismo jasangarria bultzatzeko diru-laguntzak
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/04/03 - 2023/05/12

XEDEA: Bilbo Bizkaia helmugaren 2023rako turismo-garapen jasangarrirako dirulaguntzen programa: 8 jardun-eremu

NORENTZAT?  Bizkaiko Udalak eta bestelako toki erakundeak. LEA ARTIBAI eskualdean LEKEITIO eta ONDARROA-ko udalak dira onuradunak

ZERTARAKO EMATEN DA DIRULAGUNTZA?

Proiektuak hurrengo jardun-eremu batetan sartu beharko dira:

 • Kudeaketa turistikoko ekosistema indartzea (1. arloa)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-baliabideak indartzea (2. eta 9. arloak)
 • Bilbo Bizkaiko turismo-produktuak sendotzea (3. eta 10. arloak)
 • Ekosistema jasangarri baterako proiektuak sustatzea (4. eta 11. arloak)
 • Sektorearen lehiakortasuna hobetzea (5. eta 12. arloak)
 • Helmuga digitalizatzea (6. eta 13. arloak)
 • Bisitarientzako arreta hobetzea (7. arloa)
 • Sustapen turistikoa merkatuetan (8. eta 14. arloak)
 1. arlotik 8.era artekoek ez dute Estatuaren Laguntza osatzen; aldiz, 9. arlotik 14.era artekoetan jasotakoak hartzen dira Estatuaren Laguntzatzat.

Oro har, diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira. Begiratu arlo bakoitzari buruzko informazioa zehatza

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
2030 Agenda Toki Entitateetan_2023
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/03/29 - 2023/04/29

Agindu honen xedea da Estatu Idazkaritzak Tokiko Erakundeetan 2030 Agenda ezarri, lerrokatu eta kokatzea sustatzen duten proiektu eta ekimenetarako, bere aurrekontuetako kredituen kargura, norgehiagokako erregimenean, eman beharreko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea.

Entitate onuradunak:

 • Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluan jasotako toki-erakundeak izan daitezke erakunde onuradun
 • Halaber, erakunde onuradun izan daitezke Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluaren arabera eratutako toki-erakundeen elkarteak, baldin eta agindu honetako xedapen gehigarri bakarrean ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
 • Diru-laguntza jasotzen duen erakunde onuraduna izateak esan nahi du deialdia egin duen erakundearen eta erakunde laguntzailearen aurrean bere gain hartzen dituela izaera horri dagozkion eskubide eta betebehar guztiak, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen eta hura garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Erregelamenduaren ondoriozkoak.
 • Entitate onuradunek egiten dituzten ekintzek oinarri arautzaile hauetan ezarritakoa bete beharko dute.
 • Ezin izango dira erakunde onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean daudenak. Multzoen kasuan, eskakizun hori taldekide bakoitzari aplikatuko zaio.

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak:

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31. artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko dira, eta hauetako bati erantzun ahal izango diote:

a) Langileen kostuak. Kontusail honetan sartzen ahalko dira proiektua garatzeko kontratatutako langileen ordainsariak ordaintzearen ondoriozko gastuak, bai eta erakundeaz kanpoko langileenak ere, zerbitzuak alokatzeko kontratua dutenak edo noizbehinkako lankidetza egiten dutenak. Diruz lagundutako proiektua betetzera atxikitako langileen ordainsariek deialdietan lanbide talde desberdinentzat ezarritako ordainsarien zenbatekoraino baino ez dute dirulaguntzarik jasoko.

b) Aktibitateak. Kontusail honetan sartuko dira diruz lagundutako proiektua egiteak dakartzan gastuak, baldin eta proiektua gauzatzeko zehaztu eta beharrezkoak badira:

 • Kontsumo artikuluak, hornidurak eta zerbitzu orokorrak, egindako kostu errealen arabera diruz laguntzen ahal direnak, fakturen bidez jasoak.
 • Proiektua garatzeko erabilitako ondasun higiezinen alokairua.
 • Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunetan (erosketa, eraikuntza, errehabilitazioa eta hobekuntza) inbertsioak egin behar izanez gero, inbertsioak ezinbestekoak direla eta jarduerarako aurreikusitako lorpenekin lotuta daudela justifikatu beharko da. Inbertsio horiek ezin izanen dute gainditu kasuan kasuko proiekturako eskatutako dirulaguntza osoaren %5, eta gastua deialdi bakoitzean diruz laguntzen ahal den epean egin beharko da, justifikazio eguna baino sei hilabete lehenago gutxienez. Onuradunak hamar urtez erabili beharko ditu ondasunak diru-laguntza eman zitzaion helburu zehatzerako, ondasun inskribagarrien kasuan, eta bost urtez gainerako ondasunen kasuan. Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31.4 artikuluko arauak bete beharko dira.
 • Dietak eta bidai gastuak: kontzeptu honen kargura bidezkotzen ahalko dira soilik proiektuari atxikitako langileen dietak eta bidaia gastuak. Joan-etorriak, ostatua eta mantenua, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuan jasotako dieten 2. taldeari dagokion gehienekora arte. Dietak eta bidai gastuak diruz laguntzen ahal dira, baldin eta diruz lagundutako programaren zenbateko osoaren% 10 gainditzen ez badute.
 • Proiektua gauzatzeko behar diren material inbentariagarria eta bibliografikoa erosteko edo alokatzeko gastuak.
 • Material suntsikorra, hala nola paperak, kontsumigarriak edo bestelakoak.
 • Finantza-gastuak, aholkularitza juridiko edo finantzarioko gastuak, notario- edo erregistro-gastuak, diruz lagundutako proiektua egiteko peritu-gastuak (diruz lagundutako proiektuaren ikuskatzailearen txostena barne) eta administrazio-gastu espezifikoak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta proiektua behar bezala prestatu eta gauzatzeko ezinbestekoak badira.
 • Bestelako gastuak, hala nola, egindako jardueren publizitatea eta zabalkundea, proiektuaren gauzatzeari lotutako zerbitzu profesionalak ematea, edo diruz lagundutako jarduerarekin zuzenean zerikusia duten beste batzuk.

Proiektuak gauzatzeko epea

Proiektu edo ekimen bakoitza gauzatzeko gehieneko epea urtebetekoa izango da, dagokion emakida-ebazpena argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Proiektuen zenbatekoa

Proiektuak diruz lagundu ahal izango dira, gutxienez 20.000,00 €eta gehienez 250.000,00 €eskatzen badira.

Aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi honen laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Oinarri arautzaileak:

Disposición 11218 del BOE núm. 161 de 2022

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Mugikortasun turistiko jasangarria bultzatzeko dirulaguntzak
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/03/20 - 2023/06/20

NORERI ZUZENDUTA:

 • Kudeaketa turistikoko enteak, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udal turistikoak gehi udal horien mendeko erakunde publikoak. OHARRA: Gure eskualdean LEKEITIO eta ONDARROA dira Udal Turistikoak
 • Enpresak, Eranskineko baliabide turistikoen titularrak edo kudeatzaileak badira edo baliabide turistikoak seinaleztatu eta sustatzeko baimena badute. Horrez gain, ezinbestekoa izango da sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan egotea.

XEDEA: Bizkaiko baliabide turistikoen seinaleak ezartzeko edo hobetzeko proiektuei laguntzea.

 1. Nabarmen egitea Bizkaian turismoarentzat erakargarrien diren alderdiak probintziako bide desberdinetan, hala nola errepideak, oinezkoentzako bideak eta bizikleta-bideak, horretarako sarbide jasangarriago, intuitiboago eta sinpleagoak baliatuz.
 2. Lurralde osoan turismo-fluxuak oreka daitezen lortzea, turismo-jardueraren onura sozial eta ekonomikoak Bizkaiko eskualde eta udalerri guztietara irits daitezen.
 3. Natura- eta kultura-baliabideetara eta aisialdikoetara iristeko modu berri jasangarriagoak azpimarratzea, eta, ondorioz, garraio publikoarekin konbinatutako oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna ere sartzea, errepideko joan-etorrien eta bestelako garraiobide kutsakorragoen ordezko gisa.

Diru-laguntza jaso dezaketen gertakari hauetan:

 1. Eranskinean katalogatuta dauden baliabide turistikoak seinaleztatzeko proiektuak gauzatzea honako bide hauetan:
  1. Foru errepideetan.
  2. Toki-eskumeneko guneetan: oinezkoentzako hiriguneetan edo landaguneetan.
  3. Bidezidorretan, bizikleta-ibilbideetan edo antzekoetan.
 2. Seinaleztatze-azterlanak garatzea, Eranskinean katalogatuta dauden baliabide turistikoen inguruan mugikortasun turistiko jasangarrirako aukerak diseinatu, hobetu edo ebaluatzen badituzte.

Gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

 1. Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

Diruz lagun daitezkeen 4.1a) egitateetarako:

  1. Aurkeztutako baliabide bakoitzeko seinaleztapenaren azterlan bat eta analisi bat egiteko enpresa bat edo profesional autonomoak kontratatzeko kostuak.
  2. Kokapenak, seinale-mota, diseinu-proposamen bat eta seinaleztapena ezartzearen ondoriozko kostuak (Bizkaian indarrean dagoen araudiaren arabera) definitzen dituen seinaleztapen-proiektu bat gauzatzeko kostuak eta, hala dagokionean, obraren zuzendaritza-kostuak.
  3. Proiektua ezartzeko behar diren aplikazio grafikoak, piktogramak eta seinaleak diseinatzeko enpresa bat edo profesional autonomoak kontratatzeko kostuak.
  4. Instalaziorako behar den obra egiteko kostuak, eta seinaleak jartzeko edo lehendik dagoen kartelak kentzeko zerbitzuak.

Diruz lagun daitekeen 4.1b) egitaterako:  Enpresa bat edo profesional autonomo batzuk kontratatzeko kostuak, seinaleztapenaren azterketak eta analisiak egiteko.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Landa-eremuetako merkataritza-jarduerari laguntzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/03/15 - 2023/04/15

Deialdi honen helburua da landa-eremuetan merkataritza-jarduera ezartzen, modernizatzen eta sustatzen laguntzea, landa-ekonomiaren lehiakortasuna, iraunkortasuna eta dibertsifikazioa hobetuz.

ENTITATE ONURADUNAK:

Oinarri arautzaileen 3. artikuluaren arabera, toki-erakunde hauek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek:

 • 5.000 biztanle arteko udalerriak.
 • Probintziak eta uharteak, probintzia- eta foru-diputazioen bitartez, uharteetako kabildo eta kontseiluen bidez, betiere proiektu-jarduera egin den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik gorakoa ez bada.
 • Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualdeak, baldin eta proiektu-jarduera egin den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik gorakoa ez bada.
 • Hainbat udalerri biltzen dituzten beste erakunde batzuk, baldin eta jarduera edo proiektua proposatzen den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik gorakoa ez bada.
 • Udalerri-elkarteak, baldin eta toki-erakundeek osatzen badituzte osorik, edo, gutxienez, toki-erakunde batek osatzen baditu, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. eta 26. artikuluen arabera toki-erakundeei esleitutako zerbitzu edo eskumenetako bat emateko sortu badira, eta haien nortasun juridikoa justifikatu behar badute (adibidez, partzuergoak).
 • Udalerrien mankomunitateak, baldin eta jarduketa edo proiektua proposatzen den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik gorakoa ez bada.

DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUAK:

 • Landa-merkataritzaren eraldaketa digitalerako proiektuak, merkatu omnikanala eta erosketa-esperientzia hobetuko dutenak eta tokiko kontsumoa bultzatuz merkataritza-eskaintza sustatu eta ikusaraziko dutenak.
 • Udal-merkatuek, merkataritza-eremuek eta merkatu ez-sedentarioek okupatzen dituzten eremuen eta horien inguruko eremuen instalazioak, irisgarritasuna, ekipamendua eta egokitzapena hobetzeko obren eta berregokitzearen proiektuak.
 • Merkataritzak sargaien kontsumoa murrizteko proiektuak, eta horien ordez ingurumena errespetatzen duten alternatibak ezartzea.
 • Gaitasun teknologikoei buruzko sentsibilizazioa eta prestakuntza.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK:

Eraldaketa digitalera bideratutako gastuak:

 • Negozio-ereduen omnikanalitatea sustatzen duten eta bezeroen ingurune digitalean erosketa-esperientzia hobetzen duten kanal digitalen bidez landa-eremuetan kokatutako establezimendu fisikoa eta ez-sedentarioa duen merkataritza-sektorearen salmenta-funtzionaltasunak gehitzeko, mantentzeko edo hobetzeko inbertsioa.
 • Merkataritza-jarduera sustatzea, gizarte-sareetan, aplikazioetan edo tokiko erakundearen webgunean tokiko kontsumoa sustatzen eta bultzatzen duten merkataritza-animazioko kanpainak eginez.
 • Publizitatea, komunikazioa eta ikusgarritasuna hainbat bitarteko edo euskarri digitaletan, teknologia berriak erabiliz.
 • Saltokiek beren barrutian eraldaketa digitalerako dituzten premiei erantzuteko beste inbertsio batzuk.

Salmenta-puntuaren eraldaketarekin lotutako gastuak:

 • Udalerrian funtsezko merkataritza-jarduera sortzea edo mantentzea, haren hornidura bermatzeko.
 • Sedentarioa ez den merkataritzaren eta merkaturatzeko bide laburren eraldaketa digitala bultzatzea, hainbat euskarri digitalen bidez eskaintzaren eta eskariaren kudeaketa eta bezero-hornitzaile harremana hobetuko dituzten ekintzak bultzatuz, banaketa-ibilbide eraginkorragoak diseinatu ahal izateko.
 • Instalazioak hobetzeko, irisgarritasuna hobetzeko eta udal-merkatuek, merkataritza-eremuek eta merkatu ez-sedentarioek okupatutako eremuak eta horien inguruko eremuak egokitzeko obretan inbertitzea.
 • Erositako produktuak erosteko eta ordaintzeko prozesuan teknologia berriak sartzea, merkataritza-establezimenduetan ilarak eta pilaketak saihestuz, eta bezeroei eskainitako ordainketa-modalitateak eguneratzea.
 • Produktuak irekitzeko edo banatzeko orduetatik kanpo entregatzeko eta itzultzeko modalitate berrietan inbertitzea. Diruz lagunduko dira zerbitzu horiek abian jartzeko obrarekin eta establezimenduko espazioak berritzearekin zerikusia duten gastuak, hala badagokio.

Iraunkortasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak:

 • Merkatariek eta kontsumitzaileek beren establezimenduetan erabilera bakarreko produktuen kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta produktu horien ordez ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuk erabiltzea.
 • Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta negozio-ereduaren eraginkortasuna areagotzea helburu duen beste edozein jarduera eta konponbide, ekonomia erresiliente eta karbono gutxirantz, hondakinen sorrera murriztera (produktuen berrerabilpena sustatzea barne) eta ekonomia zirkularrerantz aurrera egitea dakartenak.

Hornikuntza- eta trazabilitate-kateari dagozkion gastuak: Inbertsioa, teknologia berriak erabiliz, tokiko edo hurbileko hornidura- eta komunikazio-sareak sortzen dituzten proiektuetan, eragile hauek guztiak edo batzuk tartean direla: txikizkako merkataritza, tokiko ekoizleak eta antzeko zerbitzuen hornitzaileak.

Sentsibilizazio- eta prestakuntza-gastuak:

 • Trebetasunei buruzko sentsibilizazioa eta prestakuntza teorikoa eta praktikoa, eta tresna teknologikoen erabilera eta kudeaketa merkataritzan, marketin digitala, online salmentarekin lotutako datuen ustiapena eta analisia, horretarako aukeratutako kanala edozein dela ere.
 • Prestakuntza, sentsibilizazioa eta ekonomia zirkularreko estrategiak sustatzeko kanpainak, hondakinen sorreraren prebentzioa, produktuen berrerabilera, hondakinak behar bezala bereiztea birziklatzeko eta merkataritza-sektoreko negozio-ereduan produktuak berrerabiltzea.

Diruz lagun daitezkeen beste gastu batzuk:

 • WiFi sareak ezartzea.
 • Merkataritza-eskaintza eta antzeko beste sektore batzuk hobetzeko eta ikusarazteko jarduerak, teknologia berrien bidezko erosketa-esperientzia hobetzeko.
 • Landa-eremuetako merkataritza-eskaintzaren seinale integratuak.

DIRULAGUNTZAREN GUTXIENEKO INBERTSIOA ETA ZENBATEKOA:

Finantzatzeko aurkezten diren inbertsio-proiektuak, gutxienez, agindu honen 8. artikuluan jasotako gastu-kategorietako batean kokatu beharko dira, lurralde nazionalean gauzatu beharko dira, eta gutxienez honako balio hauek izan beharko dituzte:

 • 250.000 euro diputazioentzat, kontseiluentzat eta uharteetako kabildoentzat.
 • 100.000 euro eskualdeentzat eta eskualde-kontseiluentzat.
 • 50.000 euro, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan.

Oinarri arautzaile horien arabera eman beharreko finantzaketaren zenbatekoa gutxienez ehuneko 60koa izango da, eta gehienez ehuneko 100ekoa, finantzatzeko modukotzat jo den proiektuaren aurrekontuaren gainean.

DEIALDIA: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7503.pdf

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Merkatuei, merkataritza-hiriguneei, merkataritza ez-sedentarioari eta merkaturatze-kanal laburrei laguntzeko laguntzak, PRTRren esparruan_2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/03/15 - 2023/04/15

Laguntzen helburua da oinarri arautzaileen 3. artikuluan zerrendatutako toki-erakundeek eduki teknologiko, berritzaile edo jasangarriko planak eta proiektuak, bai eta ekipamenduak hobetzekoak ere, garatzea finantzatzea, beren barrutian dagoen merkataritza-sektoreari zuzenduta.

ENTITATE ONURADUNAK:

Toki-erakunde hauek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek:

 • Udalerriek, beren udalek ordezkatuta.
 • Probintziak eta uharteak, probintzia- eta foru-diputazioen, kabildoen eta uharte-kontseiluen bitartez.
 • Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta dagozkion autonomia-estatutuen arabera autonomia-erkidegoek eratutako hainbat udalerri biltzen dituzten eskualdeak edo bestelako erakundeak.
 • Udalerrien mankomunitateak, baldin eta 100.000 biztanletik gorako udalerriak mankomunitateko biztanle guztien ehuneko hirurogei baino gehiago ez badira.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN PROIEKTUAK

 • Makrodatuetan edo beste teknologia batzuetan oinarritutako bezeroen informazio-tresnak hartzeko proiektuak.
 • Merkatu omnikanala eta erosketen esperientzia hobetuko duten merkatuen eraldaketa digitaleko proiektuak.
 • Kale-merkataritzaren eraldaketa digitalera eta merkaturatzeko bide laburretara bideratutako proiektuak.
 • Udal-merkatuek, merkataritza-eremuek eta merkatu ez-sedentarioek okupatzen dituzten eremuen eta horien inguruko eremuen instalazioak, irisgarritasuna, ekipamendua eta egokitzapena hobetzeko obren eta berregokitzearen proiektuak.
 • Merkataritzak sargaien kontsumoa murrizteko proiektuak, eta horien ordez ingurumena errespetatzen duten alternatibak ezartzea.
 • Entrega-puntu adimendunak instalatzea.
 • Energia-eraginkortasuna hobetzeko proiektuak.
 • Hondakinen prebentzioa (berrerabiltzea barne), hondakinak jatorrian bereiztea eta berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzea sustatzen duten ekintzak.
 • Gaitasun teknologikoei buruzko sentsibilizazioa eta prestakuntza.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK:

Eraldaketa digitalera bideratutako gastuak:

 • Bezeroaren arreta, harremana eta ezagutza hobetzea, eta horiek leial bihurtzea, analitika aurreratuko teknologia eta teknika berriak erabiliz.
 • Udal-merkatuen, merkataritza-eremuen eta merkaturatze-bide laburren eraldaketa digitalean inbertitzea, negozio-ereduen omnikanalitatea sustatzen duten eta bezeroen ingurune digitalean erosketa-esperientzia hobetzen duten kanal digitalen bidez salmentaren funtzionaltasunak gehitu, mantendu edo hobetzeko.
 • Publizitatea, komunikazioa eta ikusgarritasuna hainbat bitarteko edo euskarri digitaletan, teknologia berriak erabiliz.
 • Merkatuari, lehiari edo SEOri buruzko metrikak eta analisiak.
 • Zibersegurtasuneko soluzioak.

Salmenta-puntua eraldatzeko gastuak:

 • Merkataritzako kudeaketa digitalizatzea, negozioaren barne-kudeaketako eragiketa bat edo batzuk optimizatuz, integratuz edo automatizatuz, hornitzaileekiko harremana eta azken bezeroa barne.
 • Negozioaren bideragarritasunari, transmisio potentzialari edo belaunaldi-erreleboari buruzko autodiagnostikoak egiteko tresna teknologikoak eskuratzea.
 • Merkataritza ibiltariaren eraldaketa digitala eta merkaturatzeko bide laburrak.
 • Salmenta-prozesua hobetzea, teknologia berriak txertatuz, bai formula omnikanalen bidez establezimenduan eskaerak biltzea, bai erosketa-prozesua eta erositako produktuak ordaintzea erraztuko dutenak, merkataritza-establezimenduetan ilarak eta pilaketak saihestuz. Zerbitzu horiek abian jartzeko obrarekin eta espazio publikoak berritzearekin lotutako gastuak diruz lagunduko dira, hala badagokio.
 • Instalazioak, irisgarritasuna, ekipamenduak eta udal-merkatuek, merkataritza-eremuek eta merkatu ez-sedentarioek okupatutako eremuen egokitzapena hobetzeko inbertsioa eta eraberritzea.

Iraunkortasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak:

 • Saltokiek eta kontsumitzaileek beren establezimenduetan egiten duten sargaien kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta horiek ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuekin ordezkatzea.
 • Produktuak edo hondakinak, hala dagokionean, merkataritza-banaketako, entregatzeko eta itzultzeko eragiketak optimizatzea, kostuak eta ingurumen-inpaktua gutxituko dituzten teknologia eta lankidetza-ekosistema berriak erabiliz, azken miliari arreta berezia eskainiz.
 • Merkataritza-establezimenduetan energia-kontsumoaren eta bestelako horniduren eraginkortasuna hobetzeko irtenbide teknologikoak, oinarri teknologikoko prozesuak, ekoefizienteak edo hondakinak (biohondakinak, papera, plastikoa, beira, etab.) behar bezala bereizteko prozesuak ezartzea, ondoren birziklatzeko eta balioztatzeko.
 • Energia-iturri berriztagarriak instalatzea eta berotzeko ahalmen handiko gas hozgarri fluoratuak erabiltzen dituzten teknologiekin ordeztea, merkataritza-erabilerako eraikinen klimatizaziorako atmosfera berotzeko ahalmen txikiko edo nuluko beste teknologia batzuekin.
 • Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta eraginkortasuna areagotzera bideratutako beste jarduketa eta irtenbide batzuk, ekonomia erresiliente eta karbono gutxirantz, hondakinen sorrera murriztera eta produktuen berrerabilpena, ekonomia zirkularra eta zero alferrik galtzea sustatzera bideratuak.

Hornidura- eta trazabilitate-kateari dagozkion gastuak:

 • Elkarlanerako tokiko plataforma ekoizleak, ETE komertzialak eta banatzaileak, elkarrekintza eta lankidetza bermatzeko.
 • Banatzaileen merkataritza elektronikoko webguneetan tokiko edo «Km 0» ko hornitzaileak integratzea bultzatzeko gastuak.
 • Teknologia berrietan egindako inbertsioak, banaketa-kanal osoan produktuaren trazabilitatea edo haren beste ezaugarri batzuk ezagutzeko.

Sentsibilizazio- eta prestakuntza-gastuak:

 • Trebeziei buruzko sentsibilizazioa eta prestakuntza teorikoa eta praktikoa, tresna teknologikoen erabilera eta kudeaketa merkataritzan, marketin digitala, online salmentarekin lotutako datuen ustiapena eta analisia, horretarako aukeratutako kanala edozein dela ere.
 • Prestakuntza hizkuntzetan.
 • Prestakuntza, sentsibilizazioa eta kanpainak, ekonomia zirkularreko, birziklatzeko eta produktuak berrerabiltzeko estrategiak sustatzeko merkataritza-sektorearen negozio-ereduan.

Inola ere ez dira diruz lagunduko bertaratutakoentzako ekipoak edo materiala, merchandising-ari lotutako gastuak, ezta tailerrak edo jardunaldiak egin aurretik sektorearen beharrak ezagutzeko egotz daitezkeen gastuak ere.

Diruz lagun daitezkeen beste gastu batzuk:

 • Merkataritza-guneetan WiFi sareak ezartzea.
 • Udal-merkatuei, azoka txikiei eta/edo salmenta ibiltariari buruzko informazioa ematen duten aplikazioak, tokitik hurbil dauden arkitektura-, historia- edo kultura-ondareko elementuekin edo kultura- edo arte-ekitaldietarako deialdiarekin batera, gastronomia-, kultura- eta erosketa-turismoa sustatzeko.
 • Merkataritza-eskaintzaren seinale integratuak.
 • Merkataritza-gune irekiak sustatzeko ekintzak.

DIRULAGUNTZAREN GUTXIENEKO INBERTSIOA ETA ZENBATEKOA:

Egin beharreko gutxieneko inbertsioa agindu honen 3. artikuluan adierazitako onuradunek beren barrutian honako hauek dituzten biztanle-kopuruaren araberakoa izango da:

 • 300.000 biztanletik gorako udalerrietan: 1.000.000 euroko gutxieneko inbertsioa.
 • 100.000 eta 300.000 biztanle arteko udalerrietan: 500.000 euroko gutxieneko inbertsioa.
 • 100.000 biztanletik beherako udalerrietan: 200.000 euroko gutxieneko inbertsioa.

Oinarri arautzaile horien arabera eman beharreko finantzaketaren zenbatekoa gutxienez ehuneko 60koa izango da, eta gehienez ehuneko 100ekoa, finantzatzeko modukotzat jo den proiektuaren aurrekontuaren gainean.

DEIALDIA: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7502.pdf

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Gune turistikoetan merkataritza-jarduera indartzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Eraldaketa digitala, Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/03/15 - 2023/04/15

Oinarri arautzaileen 3.artikuluan zerrendatutako toki-erakundeei dirulaguntzak ematea da dirulaguntza hauen xedea eta helburua, honako helburu hauekin: turismo-merkataritzaguneetan hobekuntzak sartzeko planak eta proiektuak garatzea, teknologia berrietan egindako inbertsio horren esparruko jarduketak barne; energia-eraginkortasuna hobetzeko irtenbide teknologikoak aplikatzea; ekologiaren eta hondakinen birziklapenaren ikuspegitik eraginkorrak diren prozesuak garatzea; langileen prestakuntza; atzerriko bisitariei egokitutako sinadura digital integratua lantzea; eta espazio publikoak egokitzea irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko.

ENTITATE ONURADUNAK:

Deialdi honetan ezarritako laguntzak honako toki-erakunde hauek jaso ahal izango dituzte:

 • 20.000 biztanletik gorako udalerriak.
 • Probintziak eta uharteak, probintzia- eta foru-diputazioen bitartez; uharteetako kabildo eta kontseiluak, proiektua 5.000 eta 20.000 biztanle arteko herrietarako denean.
 • Probintzia bakarreko autonomia-erkidegoetan soilik (eta diputaziorik, kontseilurik eta/edo kabildorik ez dutenetan), 5.000 biztanletik gorako udalerriak dituzten udalek zuzenean aurkeztu ahal izango dituzte proiektuak.
 • 5.000 biztanle baino gutxiago izan arren, biztanleria flotatzailea kontuan hartuta kopuru hori gainditzen duten udalerriak.

Gainera, “turismoko merkataritza-gunetzat” eta, beraz, onuradun posibletzat hartzeko, gutxienez irizpide hauetako bat bete behar da:

 • Urtean gutxienez 25.000 gaualdi izatea.
 • Bigarren bizilekuko etxebizitzen % 30 baino gehiago izatea.
 • 45,46 eta 47 EJSNetan Gizarte Segurantzan afiliatutako langileen ehunekoa afiliatu guztien %7 baino handiagoa izatea.

DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK:

Bide publikoko inbertsioekin lotutako gastuak. Diruz lagunduko dira bide publikoen egokitzapen funtzionalerako, hobekuntzarako eta modernizaziorako gastuak, eta horrek erabilera turistiko eta komertzialen integrazioa hobetzea ekarriko du, hala nola:

 • Espaloiak zabaltzea.
 • Apainketa, edertzea eta lorategiak jartzea.
 • Merkataritza- eta turismo-seinaleak.
 • Irisgarritasuna hobetzeko, hirigintza-oztopoak kentzeko eta oinezkoen ibilerraztasuna hobetzeko instalazioak.
 • Merkataritza-guneen inguruan aparkalekuak jartzea.
 • Banatzeko eta banatzeko eremu logistikoak sortzea, zamalanetatik eta alderantzizko logistikatik eratorritako arazoak arintzeko.
 • Mugikortasuna kudeatzeko instalazioak.
 • Hiri-altzariak hobetzea: eserlekuak, argiteria publikoa, babes-elementuak, paperontziak eta hondakinen edukiontziak, besteak beste.

Merkataritza-sektorearen digitalizazioan eragina duten jarduketekin lotutako gastuak. Diruz laguntzeko modukotzat joko dira honako ekintza hauetakoren bat barne hartzen duten proiektuak:

 • Komunikazio elektronikoko sistemak sortzea, bazkideen artean edo beren intereseko beste eragile batzuekin intranet motako kudeaketa eta komunikazioa egiteko, informazioa, ezagutzak edo sustapen-ekintzak edo baterako ekitaldiak trukatzeko.
 • WiFi sareak ezartzea, bezeroaren esperientzia hobetzeko eta elkarrekiko onura dakarten beste sektore batzuekin sinergiak sortzeko.
 • Teknologia berrietan inbertitzea, bai saltokiaren barne-kudeaketa hobetzeko, bai turismo-salmentak hobetzeko.
 • Estrategia digitalak, erosketen turismo-eremuak bultzatzeko, besteak beste, multimedia edukiak sortuz merkataritza sustatzeko, app-ak sortuz eta sortutako tresnen bidez merkataritza-eskaintza zabalduz.
 • Bezeroaren (nazionala eta atzerrikoa) arreta, harremana eta ezagutza hobetzea, eta horiek leial bihurtzea, teknologia berriak eta analitika aurreratuko teknikak erabiliz.
 • Web-ingurunea berriz diseinatzea, bezeroaren erosketa-esperientzia hobetzeko.
 • Publizitatea eta presentzia turistak erabiltzen dituen hainbat kanal edo euskarri digitaletan, bezeroen trafikoa eta leialtasuna areagotzen laguntzeko.
 • Diagnostiko-tresnak sortzea beren barrutiko merkataritza-elkarte eta – eteentzat, arazo espezifikoak konpontzearekin, lokal berri bat irekitzearekin, belaunaldi-erreleboarekin, administrazio-izapideekin eta negozioaren bideragarritasun-planekin lotutako eragiketetan laguntzeko, besteak beste.

Iraunkortasunarekin eta ekonomia zirkularrarekin lotutako gastuak:

 • Saltokiek eta kontsumitzaileek beren establezimenduetan egiten duten sargaien kontsumoa murrizteko inbertsioak, eta horiek ingurumena gehiago errespetatzen duten beste aukera batzuekin ordezkatzea.
 • Merkataritza-establezimenduetan energia-kontsumoaren eta bestelako horniduren eraginkortasuna hobetzeko irtenbide teknologikoak, oinarri teknologikoko prozesuak, ekoefizienteak edo hondakinak (biohondakinak, papera, plastikoa, beira, etab.) behar bezala bereizteko prozesuak ezartzea, ondoren birziklatzeko eta balioztatzeko.
 • Jasangarritasuna, klima-aldaketara egokitzea eta eraginkortasuna areagotzera bideratutako beste jarduketa eta irtenbide batzuk, ekonomia erresiliente eta karbono gutxirantz eta hondakinen sorrera murriztera bideratuak, barne hartuta produktuen berrerabilera, ekonomia zirkularra eta turismo-guneetan kokatutako merkataritza-establezimenduetan zero alferrik galtzea sustatzea.
 • Klima-aldaketara egokitzeko jarduerak, merkataritza-guneetan bero-uharte urbanoaren efektua arintzera bideratutako espazio publikoetan egindako esku-hartze gisa.

Sektoreko langile eta autonomoentzako hizkuntza-prestakuntzako gastuak merkataritza. Kontzeptu horren barruan, honako hauek hartuko dira diruz lagun daitezkeen gastutzat:

 • Jardunaldiak egiteko espazioa alokatzea.
 • Altzariak eta horiek egiteko beharrezko ekipoak alokatzea.
 • Horiek egiteko hirugarren bat azpikontratatzea, betiere hirugarrenarekin azpikontratatutako jarduerak diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren ehuneko 80 gainditzen ez badu.

GUTXIENEKO INBERTSIOA ETA DIRUZ LAGUN DAITEKEEN ZENBATEKOA:

Egin beharreko gutxieneko inbertsioa agindu honen 3. artikuluan adierazitako onuradunek beren barrutian honako hauek dituzten biztanle-kopuruaren araberakoa izango da:

 • 300.000 biztanletik gorako udalerrietan: 1.000.000 euroko gutxieneko inbertsioa.
 • 100.000 eta 300.000 biztanle arteko udalerriak, probintzia- eta foru-aldundiak, uharteetako kabildoak eta kontseiluak: 500.000 euroko gutxieneko inbertsioa.
 • 100.000 biztanletik beherako udalerrietan: 200.000 euroko gutxieneko inbertsioa.

Agindu honen arabera eman beharreko finantzaketaren zenbatekoa gutxienez ehuneko 60koa izango da, eta gehienez ehuneko 100ekoa, finantzatzeko modukotzat jo den proiektuaren aurrekontuaren gainean.

DEIALDIA: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7501.pdf

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoko erronka demografikoko udalerrietan dauden eraikinetarako birgaitze energetikoa – PREE 5000 programa_2021
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/01/13 - 2023/12/31

Programa hau gauzatzeak Europar Batasuneko araudian ezarritako ingurumen- eta energia-helburuak lortzen lagunduko du, lehendik dauden eraikinak eraberritzeko jarduketak eginez, horien erabilera eta titularren izaera juridikoa edozein dela ere, azken energia-kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murrizten laguntzeko.

ENTITATE ONURADUNAK:

 • Edozein erabileratarako eraikinen jabe diren pertsona fisiko edo juridiko pribatu edo publikoak.
 • Udalek, probintzietako diputazioek edo toki-erakundeek.

BETEBEHARRAK:

 • Erronka demografikoko udalerritzat joko dira 5.000 biztanle arteko udalerriak eta 20.000 biztanle arteko hirikoak ez diren udalerriak, baldin eta beren biztanle-entitate berezi guztiak 5.000 biztanle artekoak badira.
 • Eraikina 2007. urtea baino lehen egon eta eraiki behar da
 • Laguntzaren xede diren jarduketek eraikinaren guztizko kalifikazio energetikoa hobetu behar dute, karbono dioxidoaren isurien eskalan neurtutako letra batean, gutxienez.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEN JARDUERAK:

 1. Inguratzaile termikoaren energia-eraginkortasuna hobetzea.
 2. Berotzeko, girotzeko, hozteko, aireztatzeko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea.
 3. Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzea.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA

 • Diruz lagundu daitekeen 1. jarduerarako gehieneko intentsitatea % 50ekoa izango da.
 • Diruz lagundu daitekeen 2. jarduerarako gehieneko intentsitatea % 40koa izango da.
 • Diruz lagundu daitekeen 3. jarduerarako gehieneko intentsitatea % 20koa izango da.

Diruz lagun daitezkeen jarduketa-mota guztiei aplika dakiekeen gutxieneko kostu hautagarria 10.000 eurokoa da laguntza-eskaera bakoitzeko. Laguntzaren azken hartzaile bakoitzeko gehieneko laguntza 250.000 eurokoa izango da.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bizkaiko udalek Europar Batasunaren programa eta ekimenetan parte hartzea_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/11/01 - 2023/10/31

150.000 biztanletik beherako Bizkaiko udalen edo udal-elkarteek Europar Batasuneko programa eta ekimenetan parte-hartzea sustatzeko foru-dirulaguntzen deialdia egiten da. Foru dekretu honen helburua Europako finantzaketa-deialdi batean proiektu bat aurkezterakoan erakunde onuradunak izan dituen laguntza teknikoko eta aholkularitzako kanpo-kostuak % 50ean kofinantzatzea da.

ENTITATE ONURADUNAK:

Bizkaiko 150.000 biztanletik beherako udalek eta udalen elkarteak.

DIRUZ LAGUNDUTAKO GASTUAK:

Kanpoko aholkularitzako enpresek emandako fakturetan jasoko diren Europako programa eta ekimenetarako tokiko proiektuak aurkezteko laguntza teknikoaren eta aholkularitzaren ondoriozko gastuak.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

Europako funtsek finantzatutako deialdi batean proiektu bat aurkezteko onuradunak kontratatu behar izan duen laguntza teknikoaren eta kanpoko aholkularitzaren kostuaren %50ekoa izango da kofinantzatuko den ehunekoa. 10.000 euroko muga ezarri da udal bakoitzeko.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Helmugako Jasangarritasun Turistikoaren Planen ezohiko deialdia_2023
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/02/01 - 2023/03/06

2023/01/27an egindako Turismoko Ezohiko Konferentzia Sektorialak Helmugako Jasangarritasun Turistikoaren Planen ezohiko edizio berri bat abiaraztea onetsi du, zeina Europako Next Generation
EU berreskurapen funtsetatik datozen 478 milioi eurorekin finantzatuko baita.

ENTITATE ONURADUNAK:

Toki erakundeak (udalerriak, probintziak, eskualdeak, metropoliareak, udalerrietako mankomunitateak).

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN JARDUERAK:

1.ARDATZA: Trantsizio berdearen eta iraunkorraren eremuko jarduerak:

 • Helmuga eta azpiegiturak klima-aldaketara egokitzea.
 • Ingurumena lehengoratzea
 • Zerbitzu publikoetan ekonomia zirkularreko neurriak ezartzea.
 • Naturaguneetako erabilera publikoaren kudeaketa.
 •  Zerbitzu ekosistemikoen balioa nabarmentzea.

2. ARDATZA: Energia-eraginkortasuna hobetzek jarduketak: 

 • Klima-aldaketa arintzea.
 • Deskarbonizazioa.
 • Mugikortasun iraunkorra.
 • Bizikleta-azpiegitura eta motorizatu gabeko ibilbideak egokitzea.

3. ARDATZA: Trantsizio digitalaren arloko jarduerak:

 • Helmugan turistari baliabidak eta zerbitzuak jakinaraztea eta eskuratzea. 
 • Turismoak helmugan sortzen duen inpaktua kudeatzea.
 • Helmugako turismo-enpresak eta -hornitzaileak. 
 • Gobernantza publikoa eta teknologiarako sarbidea.

4. ARDATZA. Lehiakortasunaren arloko jarduerak: 

 • Egoiliarren eta turisten komunikazioa eta sentsibilizazioa.
 • Hiri-ingurunea hobetzeko jarduketak.
 • Turismo-guneak birmoldatzea.
 • Baliabide turistikoen inbentarioak.
 • Iraunkortasun-ziurtagiriak
 • Turismo-eskaintza berria sortzea.
 • Irisgarritasuna hobetzea.
 • Turismo aktiboko ekipamenduak sortzea.
 • Turismo-zerbitzuetarako ekipamenduen kudeaketa.
 • Turismo-produktuen garapena.
 • Turismorako tokiko produktuen balioa nabarmentzea.
 • Segurtasun- eta higiene-programak eta -protokoloak.
 • Helmuga turistikoa kudeatzen duen erakundearen funtzionamendua.
 • Emaitzak ebaluatzeko sistemak.
 • Helmugaren kalitatea hobetzea.

INBERTSIO MINIMOAK:

Hiri helmuga handia: 10.000.000 € (BEZik gabe)
Nazioartetik datozenen eguzkia eta hondartzea helmuga: 5.000.000 € (BEZik gabe)
Hiriko helmuga, Identitate turistikoa duen hiria, eta Eguzkia eta hondartza dituena, mistoa/urtarokoa: 2.000.000 € (BEZik gabe)
Landaeremuko kostaldea, Lurreko naturaguneak eta Identitate turistikoa duten landaeremuak:
1.000.000 € (BEZik gabe)

Jasangarritasun Turistikoaren Lurralde Planek, gutxienez, inbertsioaren ehuneko minimo bat eduki
dezaten eskatu zaie Planaren helburuekin lotutako ardatzetako bakoitzean:

Trantsizio berde eta jasangarrian, % 15
Energiaefizientziaren hobekuntzan, % 20
Trantsizio digitalean, % 10
Lehiakortasunean, % 10

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eudel
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Deialdi itxia_Toki-erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus 2021-2027 programaren esparruan gazteak kontratatzeko dirulaguntzak
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa
Eskatzeko epea:
-

Toki-erakundeek gazteak kontratatzeko laguntzen deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus 2021-2027 Programaren esparrukoa, finantzatzeko 2022rako esleitutako aurrekontu-kreditua agortu egin da.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Filtroak
Dirulaguntza mota
Erakundeak
Udalerriaren tamaina
Udalerriaren kokapena
Eskatzeko epea