Udalen dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
Osasun-Zentroetan edo Mediku-Kontsultategietan Oin Berriko Obrak Zein Handitzeko, Eraberritzeko Edota Konpontzeko Obrak Egiteko eta Proiektuak Idazteko Toki-Erakundeentzako Laguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/02/24 - 2024/03/24

Deialdiaren xedea Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeei, beren osasun-zentroetan edota haien mendeko mediku-kontsultategietan oin berriko obrak zein handitzeko, eraberritzeko edota konpontzeko obrak egiteko, proiektuak idazteko eta bai eta beharrezko altzariak jartzeko laguntzak  esleitzea da.

Dirulaguntzaren Onuradunak

Laguntza hauen onuradun izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakunde gisa 2024an osasunzentroen edo mediku-kontsultategien proiektuak, obrak edota altzari hornikuntzak abian jarri dituzten funts publikoen hartzaileak, bai eta 2024 urtean obrak abian dituztenak ere.

Diruz Lagun daitezkeen Gastuak

Laguntzaren zuzkidurak honako gastu hauek estaltzen lagunduko du:

 • Proiektuak idaztea.
 • Oin berriko obrak.
 • Handitze-obrak.
 • Eraberritze-lanak.
 • Zentroa mantentzeko konponketa-lanak.
 • Altzariak erostea.

Laguntza bakoitzaren zenbatekoa, hala badagokio, egin beharreko inbertsio osora iritsi ahal izango da.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpen Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Bizkaia Adin Guztientzako Lurralde Bihurtzen Lagunduko Duen Toki Entitateen Proiektuetarako Dirulaguntzak_2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/01/16 - 2024/04/30

Foru dekretu honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiak Osasunaren Mundu Erakundearen metodologian oinarritutako «Hiri Adeitsuak Adinekoekin» Proiektua (OMEren  Proiektua, aurrerantzean) Bizkaiko Lurralde Historikoan ezartzea sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2024an norgehiagokarik gabeko araubidean emango dituen diru laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onartzea.

Diruz Lagundutako Proiektuaren Helburuak eta Jasotzaileak

Honako hauek dira dekretu honen helburuak:

Helburu Orokorra

Bizkaiko udalerriak, mankomunitateak eta udalerrien partzuergoak adinekoentzat komunitate adeitsuago izan daitezen sustatzea, haien potentziala erabiliz eta zahartze  aktiborako aukerak sortuz.

Helburu Zehatzak

 • Adinekoak komunitatearen parte diren sentimendua, haien partaidetza eta jokabide prosozialak areagotzea.
 • Komunitateek beren buruari adinekoen ikuspuntutik begiratu diezaioten sustatzea, identifikatzeko zer arlotan eta modutan izan daitezkeen adeitsuagoak haiekin, zahartzaro eta zahartzearen inguruan dauden irudi negatiboen aurka egiteko.
 • Komunitateak zahartze aktiboa ahalbidetzen duten espazioak izateko ekintza eraldatzaileak identifikatu eta abiaraztea.
 • Arlo honetan zeresana duten eragileek (ordezkari politikoak, teknikariak eta komunitatea bera) konpromiso hau har dezaten lortzea: identifikatutako ekintza eraldatzailea abiaraztea adinekoek komunitatearen bizitzan duten potentziala erabiliz.
 • Proiektuaren bultzagile bezala pertsona nagusien protagonismoa bermatzea eta prozesu osoaren garapenean bere lana iraunkorki laguntzea.

Oro har, herritarrak dira diru-laguntzaren jasotzaileak, eta, bereziki, Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoak.

Erakunde Onuradunak

Honako hauek izan daitezke onuradun: Adinekoekin Adeitsuak diren hiri eta Komunitateei buruzko Dublingo Adierazpenari (2013) atxiki zaizkion Bizkaiko Lurralde  Historikoko udalerri, mankomunitate zein udalerrien partzuergoak, baldin eta OMEren proiektua ezarrita badute beren lurralde-eremuan, edo ezartzea erabaki badute.

Diru-Laguntza Jaso Dezaketen Gastuak

Zalantzarik gabe diruz lagundutako proiektuaren izaerari erantzuten diotenak dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak, eta, hain zuzen, hauek:

 • Erakunde eskatzaileak langileak direla-eta egiten dituen gastuak, diruz lagundutako jarduerarekin lotura zuzena dutena.
 • Kanpoko gastuak, diruz lagundutako jarduerarekin lotura zuzena dutenak: errentamenduak, profesional independenteen zerbitzuak, publizitatea, propaganda eta harreman publikoak (aurrekontuaren %10, gehienez), boluntariotza konpentsatzeko gastuak (Eusko Legebiltzarraren ekainaren 25eko 17/1998 Legea).
 • Gainerako gastuak, orokorrak eta/edo zeharkakoak (aurreko bi blokeetan, gastu guztien %10, gehienez).

Burutzeko Epea

Dirulaguntzaren xedea gauzatzeko epea 2024ko urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

Justifikatzeko Epea

Dagokion justifikazioa aurkeztu beharko du 2025eko maiatzaren 30a baino lehen.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: I-37_eus.pdf (bizkaia.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskararen Erabilera Sustatu, Hedatu eta Normalizatzeko Dirulaguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2024/01/15 - 2024/02/12

Foru-dekretu honen arabera, Bizkaiko Lurralde Historikoan euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko egiten diren proiektu eta jarduera hauek jaso dezakete dirulaguntza:

 • Toki-eremuko kultur, kirol, aisia eta astialdiaren arloko elkarteetan zein mugimenduetan euskararen erabilera sustatzen duten programak eta jarduerak, bereziki haur eta gazteen arlokoak, eta, oro har, HAKOBA Herri Aginteak Koordinatzeko Batzordeak eta/edo Bizkaiko Euskara Bizia batzordeak lehentasunezkotzat jotakoak, Euskara, Kultura eta Kirolaren Foru Saileko Euskara Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartu dituenean. Horiez gainera, berariaz hartuko dira kontuan  Euskararen Ingurune Digitala: gomendioak 2021-2024 dokumentuan adierazitako lan-lerro estrategikoetako lehen eta bigarren gomendioak, Euskararen Aholku Batzordeko barruko Ingurune Digitalean Batzorde-atal Bereziak eginak eta 2021ean argitaratuak.
 • Hizkuntza sustatzeko estrategikoak diren toki-eremuko kolektiboetan euskararen erabilera sustatzen duten programak eta jarduerak, edo bereziki eragin nahi den sektore jakinetan erabilera sustatzen dutenak, hala nola lan-munduan, etorkinen artean edo sare sozialetan.
 • Toki-eremuko herritarrek euskara teknologia berrietan erabil dezaten sustatzeko programak eta toki erakundeetako ezagutzari buruzko edukiak sarean jartzea xede duten Herripedia proiektuak.
 • Tokian tokiko euskararen ondarea jaso, zaindu eta berreskuratu nahi duten programak, ondare hori gizartearen barruan erabili ahal izateko (kantuak, bertsoak, euskalkiak, etab.).
 • Deialdi hau izapidetzean indarrean dagoen Eusko Jaurlaritzaren Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) edo euskararen erabilera sustatzeko plan estrategikoa (kasu bakoitzean dagokiona) entitate eskatzailearen lurralde-eremuan egiteko eta ezartzeko programak.

Diruz Lagundu Daitezkeen Gastuak

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabeko garrantzia diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta ezarritako epean egiten direnak, eta diruz lagundu daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ezingo da izan, inola ere, merkatuko balioa baino handiagoa.

Entitate Onuradunak

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak, udal erakunde autonomoak eta mankomunitateak izan daitezke foru dekretu honetan araututako dirulaguntzen onuradun, baldin eta Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako egoeretako batean sartuta ez badaude.

Zenbatekoa

Deialdi honetako dirulaguntzak emateko 2024. urtean indarrean dagoen aurrekontu muga zortzirehun mila (800.000,00) eurokoa da.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Laburpena: I-1593_eus.pdf (bizkaia.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Gazteria arloan programak eta jarduerak garatzeko dirulaguntzak 2024
Dirulaguntza mota:
FORMAZIOA
Eskatzeko epea:
2023/12/27 - 2024/01/27

Gazteriaren esparruan, 2024. urtean egiten diren urteko egitarauak eta jarduera zehatzak burutzeko dirulaguntzak emateko modua arautzea eta horretarako deialdia egitea da ebazpen honen xedea, betiere ondorengo baldintza eta betebeharrak aintzakotzat izanik.

Onuradunak

Ebazpen honetako dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten eta araudi honetan zehazten diren eremuetan sustapen eta zabalkunde jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoek, publiko zein pribatuek.

Erakunde Onuradun Izateko Betekizunak

 • Erakunde eskatzailea dagokion erregistroan legez eratuta eta inskribatuta egon behar da.
 • Erakunde eskatzaileak egunean izan behar ditu zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak, indarrean dagoen legediak ebazpen bezala, onuradun izateko eta izaera hori dirulaguntzaren likidaziora arte mantentzeko.
 • Ezin izango zaie laguntzarik edo dirulaguntzarik eman sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duten jarduerei, ez eta sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik administrazio- edo zigor zehapena jaso duten pertsona fisiko edo juridikoei ere, dagokion zehapenean ezarritako aldian.
 • Era berean, erakunde eskatzaileak orokorrean Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko
  38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren betekizunak bete beharko ditu.

Diruz Lagunduko Diren Programak edo Jarduerak

Honako eremu hauetan egiten diren urteko programak eta jarduera zehatzak lagundu ahal izango dira:

 • Betiere jarduera esparrua lurraldez gaindikoa delarik, urteko jarduera-programak, Euskal Autonomia Erkidegoko gazteriaren bizi-kalitatea hobetzeko eta sustatzeko xedea dutenak.
 • Erakundeen arteko sustapena, ezagutza, berrikuntza, gizarte-sentsibilizazioa, lankidetza eta sare-lana bultzatzeko eta indartzeko ekimenak, Astialdi Hezitzailea Auzoetan 2030 – Aisialdiko Hezkuntza Sustatzeko 2030 Euskal Estrategiaren esparruan.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan aintzatetsita dauden irabazi-asmorik gabeko erakundeen titulartasuneko animazio soziokulturalerako eskolek antolatzen dituzten dinamizatzaile soziokulturalentzako ikastaroak. Atal honetako dirulaguntzak 500 eurokoak izango dira ikasle bakoitzeko, gehienez.
 • Urteko programaziotik kanpoko jarduerak, euskal gazteriaren bizi-kalitatea hobetzeko eta sustatzeko helburua dutenak. Jarduera horien guztien helburu eta edukiak berritzaileak izango dira edo gizartean eragina izango dute.

Diruz Lagun Daitezkeen Gastuak eta Aurrekontua

Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira: diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak eta deialdi honetan ezarritako epean, emakida ebazpenean edo litezkeen aldaketetan egiten direnak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da, inola ere, merkatuko balioaren gainetikoa izan ahal izango.

Diruz laguntzeko moduko gastuak bi multzotan banatzen dira, zuzenak eta zeharkakoak:

 • Diruz lagundutako gastu zuzenak. Diruz lagundutako gastu zuzenak dira, aurreko baldintzak aintzat hartuta, dena delako programa edo jarduera gauzatzearekin zuzenki loturiko kostu berariazkoak eta, beraz, programa edo jarduerari zuzenean kargatu dakizkiokeenak. Gastu zuzenen barruan, jarduera zabaltzeko gastuen diru-kopuruak ez du gaindituko, programa edo jarduerari emango zaion dirulaguntza zehazterakoan, programa edo jardueraren aurrekontuaren % 20.
 • Diruz lagundutako zeharkako gastuak. Diruz lagundutako zeharkako gastuen barruan programa edo jardueraren aurrekontuaren % 20 arterainoko kopurua sartu ahal izango da, betiere onuradunaren kostu administratibo orokorren zati bat, behar bezala justifikatuta, programari edo jarduerari eslei dakiokeenean.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Toki-administrazio publikoaren energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntzak 2023
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
-

Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Jasangarritasunari buruzko 4/2019 Legeak, otsailaren 21ekoa, toki-administrazio publikoaren alorrean energia jasangarritasunaren oinarri arautzaileak ezartzen ditu, energia eraginkortasunaren, energiaren aurrezpenaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko neurriak sustatuz.

Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, 2030eko Euskadiko Energia Estrategian (3E-2030) nabarmentzen denez, Eusko Jaurlaritzaren energia politikaren helburuekin bat etorriz, behar den bultzada publikoaren bidez, honako misio hau gauzatzen laguntzen du: energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotzen, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta jasangarriago lortzen, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitzen, kontsumitzeko energia gutxiago erabiltzen eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murrizten.

Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko instalazio eta eraikin publikoetan energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko jarduerak diruz laguntzea da programa honen helburu nagusia, eta hartara, argitaratzen da Euskadiko toki- administrazio publikoaren alorrean energia jasangarritasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntza programa hau.

Onuradunak

Laguntza programa honek arautzen dituen diru laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke:

 • Kontzejuak, bazkunak, batzar administratiboak eta maila apalagoko lurralde beste toki erakunde batzuk.
 • Udalerriak.
 • Udalerrien mankomunitateak, Arabako Lurralde Historikoaren kuadrillak eta beste toki erakunde batzuk, toki erregimenaren oinarrizko legerian eta Euskadiko 2/2016 toki erakundeen legean ezarritakoaren arabera.
 • Toki erakunde horiekiko harremanak edo menpekoak diren organismo publikoak.
 • Udal enpresa publikoak, zeinetan kapital soziala atal honetan aurreikusten duten erakundeen partaidetza zuzena edo zeharkakoa ehuneko 50 baino handiagoa bada.
 • Fundazioak, sortzeko patronoa toki erakundea denean, edo patronatoan gehiengoz nagusitzen direnak toki erakundeko ordezkariak badira.
 • Partzuergoak, baita era guztietako erakunde instrumental guztiak, nagusiki toki kapital publikoa partaidetza dutenak, edo gehiengoa toki erakunde batena bada.

Diruz Lagunduko Diren Jarduerak

Laguntza-programa honen esparruan, jarraian deskribatutako jarduerak baino ez dira diruz lagunduko, eskatzaileek EAEn egindakoak, baldin eta:

 • Jarduera 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera egiten bada, egintzat hartuko da kontratistarekin sinatutako kontratuaren data eta data 2021eko urtarrilaren 1ekoa edo aurreragokoa bada.
 • Jardueraren gauzatzea, fakturazioa eta ordainketa hamabi (12) hilabeteko gehieneko epean egin eta justifikatzen bada, diru laguntza emateko ebazpenaren jakinarazpenaren datatik kontatzen hasita, eta beti ere, 2023ko urriaren 16a baino lehen.

Programa honen kontura diruz lagundu daitezkeen jarduerak hauexek dira:

 • Kanpoko argiteria publikoaz energia auditoriak.
 • Eraikinen eta energia instalazioen energia auditoriak.
 • Energia jasangarritasunaren aldeko jarduteko plana, 4/2019 Legearen esparruan.
 • Hiri mugikortasun jasangarriaren aldeko planak.
 • Energia jasangarritasunaren inguruko bideragarritasun azterlanak eta proiektuen prestaketa.

Kostu Lagungarria

Diruz lagunduko diren jardueren barruan, kostu lagungarriak hauexek izango dira: jarduerak era zuzenean egiteko lan beharrezkoen kostuak, baita horiek gauzatzeko informazioaren bilketa, bisitak, neurketak, kalkuluak, bisiten eta dinamiken antolaketa eta dokumentuan idazketa ere.

Gainera, honako hau ere kontuan hartuko da:

 • Material eta esku lanari lotutako sail ekonomiko guztiak diruz lagunduko den jarduerari esleitu edo egotzi beharko zaizkio zuzenki.
 • Kostu lagungarriak zerga-kenkariak edo beste zerga batzuk kontuan hartuta adieraziko dira.

Diru Laguntzen Zenbatekoa

Programa honetako oinarrietan azaldutako jarduerek diru laguntza hauek izango dituzte:

 • Kostu lagungarriaren %80, enpresatzat hartzen ez diren onuradunentzat, 1407/2013 Erregelamenduaren arabera.
 • Kostu lagungarriaren %50, enpresatzat hartzen diren onuradunentzat, 1407/2013 Erregelamenduaren arabera.

Bideragarritasun azterlanak eta proiektuen prestaketa izeneko kasu zehatzari dagokionez, azterlaneko gehieneko kostu lagungarria 15.000 eurokoa da, eta kostu lagungarriaren % 50 izango da diru laguntzaren ehunekoa.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Epea Luzatzea: 2305717e.pdf (euskadi.eus) “Laguntza-eskaerak aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta helburu horretara bideratutako aurrekontua agortzen den unean amaituko da.”

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
EAEko EGF Plus 2021-2027 Programa_2024
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
2023/12/05 - 2024/09/30

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan eta Gazteen Berme Sisteman izena emanda dauden gazte langabeak kontratatzeagatik emango zaizkien laguntzen oinarriak ezartzea eta laguntza horiek arautzea, esperientzia profesionalaren bitartez gazte horien enplegagarritasuna sustatzeko neurri gisa.

Erakunde Onuradunak

Deialdi honetako laguntzen onuradun izan daitezke, aldez aurretik berariazko eskaera egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitateak, kuadrillak eta udalerriak, edo horien mendeko toki-garapeneko agentziak, baldin eta nortasun juridikoa badute.

Erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
 • Dirulaguntzen arloko itzulketa betebeharrak egunean izatea, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera (2023ko otsailaren 17ko EHAA).
 • Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dien zehapen penalik edo administratiborik.
 • Ez izatea laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten dion legez ezarritako kausaren bat, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan.
 • Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

Kontratatuko Gazteek Bete Beharreko Baldintzak

Eskakizun hauek bete behar dituzte dirulaguntzen azken hartzaile izango diren gazteek:

 • 16 urte baino gehiago eta 30 baino gutxiago izatea.
 • Enplegu-eskatzaile izatea, alta egoeran, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, eta bete behar duten lanpostuari dagokion hezkuntza-maila izatea.
 • Gazte Bermerako Sistemaren Fitxategian inskribatuta egotea eta, kontratazioari eta ekintzailetzari laguntzeko jarduketa baterako hautatua izateko, onuradun izatea 18/2014 Legean xedatutakoaren arabera.

Diruz Lagundu Daitezkeen Gastuak

Gazteak kontratatzeagatik, soldata-kostuek jaso ahal izango dute dirulaguntza, Gizarte Segurantzari dagozkion kontzeptu guztien ondoriozko kotizazioa barne:

 • Lizentzia, ingeniaritza, arkitektura, unibertsitate-masterra, unibertsitate gradua, unibertsitate-diploma, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa:
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 12 hilabeteko kontratazioa: 39.159,56 €
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 8 hilabeteko kontratazioa: 26.106,38 €
 • Erdi- edo goi-mailako prestakuntza-zikloak, Batxilergoa:
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 12 hilabeteko kontratazioa: 29.135,31 €
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 8 hilabeteko kontratazioa: 19.423,54 €
 • Oinarrizko Lanbide Heziketa, profesionaltasun-ziurtagiriak, DBHko graduduna:
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 12 hilabeteko kontratazioa: 26.419,77 €
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 8 hilabeteko kontratazioa: 17.613,18 €
 • Eskola-ziurtagiria, kualifikazio gabekoak:
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 12 hilabeteko kontratazioa: 22.636,69 €
  • Kontratatutako pertsona bakoitzeko modulua, 8 hilabeteko kontratazioa: 15.091,13 €

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Leader 2023
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/10/31 - 2023/11/14

Deialdi honen xedea da Toki Garapen Parte-hartzailerako Estrategian (Leader ikuspegia) ezarritako helburuak betetzeko laguntzetarako deialdia egitea. Estrategia hori Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren 2023ko abuztuaren 25eko Ebazpenaren bidez onartu zen, 2023-2027 Nekazaritza Politika Bateratuaren Plan Estrategikoan xedatutakoaren arabera. Plan hori 2022ko abuztuaren 31ko Batzordearen (2022) 6017 Erabakiaren bidez onartu zen.

Deialdi honen xede diren neurriak honako hauek dira:

 1. Ekintzailetza-neurria eta barne-ekintzailetza.
 2. Nekazaritzakoak ez diren enpresetan eta nekazaritza-dibertsifikazioan inbertsioak egiteko laguntza-neurria.
 3. Besteren konturako kontratazio-neurria
 4. Espazioak egokitzeko neurria.

Deialdi honen esparruan ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzatzat hartuko dira.

IV. NEURRIA: ESPAZIOAK EGOKITZEA

Neurri honen helburua hirugarrenentzako jarduera ekonomikoa hartuko duten espazioak sortzea eta/edo egokitzea da.

Espazioek/lokalek hainbat erabilera izan ditzakete (coworkinga, bulegoak, ostalaritza, etab.). Espazioen sustapena bultzatzea ekintzailetza eta jarduera ekonomikoaren sorrera bultzatzea da Euskadiko landa-ingurunean, eta ardatz horretan oinarritzen da Mendineteko Estrategia.

Erakunde onuradunak
Honako hauek izan daitezke erakunde onuradunak:
 • Toki-erakundeek, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 2. artikuluan xedatutakoaren arabera:
  • Udalerria.
  • Kontzejuak eta udalerria baino eremu txikiagoko beste edozein lurralde-erakunde, lurralde bakoitzeko foru-araudiaren eta toki-araubidearen oinarrizko legerian xedatutakoaren arabera.
  • Udalerrien mankomunitateak.
  • Arabako lurralde historikoko koadrilak.
  • Toki-erakunde bat baino gehiago biltzen dituen beste edozein erakunde, dagokion izendapen espezifikoarekin, lege honetan eta aplikatu beharreko gainerako araudian xedatutakoaren arabera.
 • Tokiko sektore publiko instituzionala (tokiko erakunde autonomoak, tokiko enpresa-erakunde publikoak eta tokiko titulartasun publikoko merkataritza-sozietateak).
 • Landa-garapeneko elkarteak.
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak (fundazioak, elkarteak, etab.).

Hautagarritasun-baldintzak

Hauek dira hautagarritasun-baldintza nagusiak:

 • Inbertsioa Leader gune batean egin behar da.
 • Proiektuak baloratzeko irizpideak betetzen direla egiaztatzen duen memoria aurkeztea, bai eta garatu beharreko obraren deskribapena eta finantzaketa-plana ere.
 • Kudeaketa-plan osoa, Mendinetek definitutako funtsezko puntu guztiekin, martxan jarri zenetik gutxienez 5 urteko denbora-epearekin.
 • Espazioaren jabea izatea edo lagapen-dokumentu bat edo kudeaketa-enkargu bat aurkeztea, gutxienez kudeaketa-planean adierazitako denbora-tarte bererako.
 • Nekazaritzako eta nekazaritzako elikagaien testaguneen kasuan, proiektuaren hautagarritasuna lankidetza-proiektuaren esparruan landutako nekazaritzako eta nekazaritzako elikagaien testaguneak kudeatzeko eredua betetzearen mende dago.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak

Honako hauek izango dira diruz laguntzeko moduko partidak:

 • Ondasun higiezina: eraikinak erostea eta lursaila erostea nekazaritzako eta nekazaritzako elikagaien test espazio iraunkorretarako.
 • Obra:
  • Espazioak eta lotutako beste azpiegitura batzuk urbanizatzea, eraikitzea eta birgaitzea.
  • Arkitektoen eta ingeniarien ordainsariak, gehienez ere obraren kostu subentzionagarriaren % 15era arte.
 • Makineria, altzariak, tresneria eta ekipo informatikoak (softwarea eta hardwarea).
 • Nekazaritzako eta nekazaritzako elikagaien testaguneei lotutako ekoizpen-baliabideak.
 • Web-orriak diseinatzea, hedatzeko eta sustatzeko.
 • Birjartzeko inbertsioak, baldin eta proiektuak 5 urte baino gehiago baditu azken egokitzapenetik.
 • Proiektuari lotutako azterlanak, diruz lagun daitekeen kostuaren % 10 gehienez.
I. ERANSKINA: ESKU HARTZEN DEN LURRALDEKO UDALERRIEN ZERRENDA
Udalerria-erakundea, Dibertsifikazio Ekonomikoaren Maparen arabera
Kalteberatasun-Maila
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Munitibar 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Berreño 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Gerrika 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Gerrikaitz 2
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Totorika 2
Berriatua Asterrika 2
Berriatua Magdalena 2
Berriatua Merelludi 2
Berriatua Erribera 2
Etxebarria Altzaa 2
Etxebarria Aulesti 2
Etxebarria Galartza 2
Etxebarria Erbera 3
Etxebarria Unamuntzaga 2
Ispaster Barainka 2
Ispaster Kurtziaga-Arropain 2
Ispaster Gardata-Artika 2
Ispaster Ispaster-Elexalde 2
Ispaster Mendazoa 2
Ispaster Solarte-Gallete 2
Ispaster Soloaran 2
Markina-Xemein Larruskain-Amalloa 2
Markina-Xemein Barinaga 2
Markina-Xemein Iluntzar 3
Markina-Xemein Iturreta 2
Markina-Xemein Meabe 3
Ziortza-Bolibar Arta 1

(Arreta bereziko eremua)

Markina-Xemein Ubilla-Urberuaga 2
Ziortza-Bolibar Bolibar 1

(Arreta bereziko eremua)

Ziortza-Bolibar Goierria Ziortza 1

(Arreta bereziko eremua)

Ziortza-Bolibar Zeinka-Zearregi 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Aulesti 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Ibarrola 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Narea 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti San Anton 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Zubero 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Goierri 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Malats 1

(Arreta bereziko eremua)

Aulesti Urriola 1

(Arreta bereziko eremua)

Ziortza-Bolibar Iruzubieta 1

(Arreta bereziko eremua)

 

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
MOVES III: Mugikortasun Elektrikoari Lotutako Pizgarrien Programa
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2021/09/28 - 2023/12/31

266/2021 Errege Dekretuaren xedea mugikortasun elektrikoa sustatzeko bi programa onartzea da, biak Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparru orokorraren barruan. Honako hauek dira:

 • 1. Pizgarrien Programa – Ibilgailu elektrikoen erosketa sustatzea.
 • 2. Pizgarrien Programa – Kargatzeko azpiegitura hedatzen laguntzea.

Laguntzen Azken Hartzaileak

 • Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoak.
 • Adinez nagusiak diren pertsona fisikoak, desgaitasun-kasuak izan ezik, horiek adingabeak izan baitaitezke, egoitza fiskala Espainian dutenak eta aurreko zenbakian sartuta ez daudenak.
 • Jabeen erkidegoak, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legeak arautuak.
 • Pertsona juridikoak, eskabidea aurkezteko unean Espainian balio osoz eratuak, eta beste erakunde batzuk, nortasun juridikoarekin edo gabe, baldin eta haien identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) A, B, C, D, E, F, G, J, R edo W hizkiekin hasten bada.
 • Toki-erakundeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluaren arabera, eta edozein administrazio publikoren sektore publiko instituzionala, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.2 artikuluan aipatzen dena.

Justifikatzeko Epea

Gehienez ere hamabi (12) hilabeteko epean, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita, laguntzen azken hartzaileek laguntzaren xede den jarduera egin, fakturatu eta ordaindu izana justifikatu beharko dute.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Aldaketa 1: 2104999e.pdf (euskadi.eus)

Aldaketa 2: 2106424e.pdf (euskadi.eus)

Aldaketa 3: 2203237e.pdf (euskadi.eus)

Baliabide Ekonomikoen Handitzea 1: 2204386e.pdf (euskadi.eus)

Baliabide Ekonomikoen Handitzea 2: 2303274e.pdf (euskadi.eus)

Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
PREE 5000 Programa: Eraikinen Birgaitze Energetikorako Dirulaguntzak
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/01/13 - 2023/12/31

Programa hau gauzatzeak Europar Batasuneko araudian ezarritako ingurumen- eta energia-helburuak lortzen lagunduko du. Horretarako, lehendik dauden eraikinak eraberritzeko jarduketak egingo dira, haien erabilera eta titularren izaera juridikoa alde batera utzita, azken energia-kontsumoa eta karbono dioxidoaren emisioak murrizten laguntzeko, betiere 2018/2002 Zuzentarauak berrikusitako 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, energia aurreztearen, energia-eraginkortasuna hobetzearen eta energia berriztagarriak aprobetxatzearen bidez.

Azken laguntzen hartzaileak

Programa honetan aurreikusitako laguntzen azken hartzaileak izan ahalko dira diruz lagundu daitekeen jarduera-tipologia bakoitzerako ondoren zerrendatzen diren subjektuetako edozein, betiere egoitza fiskala Espainian badute eta birgaitze energetikoa egiten den eraikina EAEn badago:
 • Edozein erabileratarako eraikinen jabe diren pertsona fisiko edo juridiko pribatu edo publikoak.
 • Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera eratutako etxebizitza-erabilerako bizitegi-eraikinen jabeen erkidegoak edo komunitate-elkarteak.
 • Multzoka eraikinen jabe diren jabeak, baldintzak betetzen dituztenak. Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritakoak, baldin eta Jabetza horizontala.
 • Eraikinen enpresa ustiatzaileak, errentariak edo emakidadunak, baldin eta
  jabetzarekin epe luzera indarrean dagoen kontratu bidezko baldintza, jabetzari ahalmena ematen diona. Programan sartu beharreko jarduketaren xede diren eraberritze-obrei ekiteko.
 • Energia-efizientziari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren transposizioa egiten duen otsailaren 12ko 56/2016 Errege Dekretuan definitutako energia-zerbitzuen enpresak (ESE) edo energia-zerbitzuen hornitzaileak, 2009/125/EE eta 2010/30/EB Zuzentarauak aldatzen dituena eta 2004/8/EE eta 2006/32/EE Zuzentarauak indargabetzen dituena, energia-auditoretzei, zerbitzu-hornitzaile eta energia-auditoreen akreditazioari eta energia-horniduraren eraginkortasuna sustatzeari dagokienez.
 • Toki-erakundeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.2 artikuluan aipatutako edozein administrazio publikoren Toki Araubidearen Oinarriak eta Sektore Publiko Instituzionala arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluaren arabera.
 • Energia berriztagarrien komunitateak eta herritarren energia-komunitateak,
  Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko abenduaren 11ko 2018/2001 Zuzentaraua definitzea.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak

EAEn dauden eraikin osoetako jarduketak, honako erabilera hauetako batekoak edo batzuetakoak:

 • Familia bakarreko etxebizitzen eraikinak;
 • Etxebizitza-tipologia kolektiboko eraikinak;
 • Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 2.1 artikuluan araututako beste edozein erabileratako eraikinak (administraziokoak, osasunekoak, irakaskuntzakoak, kulturakoak, etab.).
Diruz lagun daitezkeen jarduerak honako tipologia hauetako batean edo batzuetan kokatu behar dira, eta III. eranskinean horietako bakoitzerako ezartzen diren baldintza espezifikoak bete behar dituzte:
 • Inguratzaile termikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea.
 • Berotzeko, girotzeko, hozteko, aireztatzeko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera hobetzea.
 • Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzea.

Inbertsioa egin izanaren justifikazioa

Laguntzaren xede diren jarduerak gauzatzeko eta fakturatzeko gehieneko epea hemezortzi (18) hilabetekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita.

Beste dokumentu interesgarri batzuk

Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Energia Berriztagarri Termikoen Instalazioak Ezartzeko Pizgarrien Programa
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2022/03/24 - 2023/12/31

Programa honen bidez, instalazio berriztagarri termikoak ezartzen lagundu nahi da, bai eta instalazio horiek sektore publikoko eta pribatuko eraikinetan, establezimenduetan eta azpiegituretan ezartzen ere. Jarduera hautagarriak dira:

 • Eraikinetan hotza eta/edo beroa sortzeko aplikazio termikoak.
 • Tenperatura baxuko, ertaineko eta altuko aplikazioak produkzio-prozesuetan edo beste aplikazio termiko batzuetan.
 • Eguzki termikoa.
 • Geotermia eta giro-energia (aerotermia eta hidrotermikoa).
 • Biomasa.
 • Bero- eta/edo hotz-barrutiko mikrorredeak.

Jarduera-Ildoak

1. Pizgarrien Programa: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea industria-, nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreetan, zerbitzuetan eta ekonomiaren beste sektore batzuetan, bizitegi-sektorea barne.

Ildo horretarako, onuradunek ondasunak edo zerbitzuak eskaini behar dituzte merkatuan, eta honako hauek izan daitezke:

 • Pertsona fisikoak.
 • Pertsona juridikoak.
 • Urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.2 artikuluan aipatzen den edozein administrazio publikotako sektore publiko instituzionaleko edozein erakunde.
 • Taldeak, elkarteak, partzuergoak edo aurreko hiru puntuetako edozein figurarekin lankidetzan aritzeko beste edozein modu, nortasun juridikoarekin edo gabe.
2. Pizgarrien Programa: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea bizitegikoak ez diren eraikinetan, establezimenduetan eta sektore publikoko azpiegituretan.
Ildo horretan, onuradunek ez dute merkatuan ondasunik edo zerbitzurik eskaini behar. Onuradunak dira:
 • Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluan aurreikusitako lurralde-mailako toki-erakundeak edo tokiz gaindiko beste edozein erakunde.
 • 40/2015 Legearen 2.2 artikuluan aipatutako edozein administrazio publikotako sektore publiko instituzionaleko edozein erakunde, bai eta zuzenbide pribatuko erakundeak edo irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak ere.
 • Taldeak, elkarteak, partzuergoak edo aurreko puntuko edozein figurarekin lankidetzan aritzeko beste edozein modu, nortasun juridikoarekin edo gabe.

Gastuen Aldi Hautagarria

Ondoren hasitako jarduketak bakarrik onartuko dira:

 • 1. Pizgarrien Programa: laguntza-eskaeraren erregistro-data.
 • 2. Pizgarrien Programa: 2021eko abenduaren 22a.

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak

 • Laguntzaren xede diren jarduera-tipologiekin lotutako ekipo eta materialetan inbertitzea.
 • Lotutako obrak eta/edo instalazioak gauzatzeko kostuak.
 • Ekipamendu elektromekanikoak, hidraulikoak, kontrolekoak eta osagarriak, laguntzaren xede den jarduerari lotuta daudenean.
 • Laguntzaren xede den proiektuak hornitzen dituen instalazio kontsumitzaileetako energia termikoaren ekoizpena eta eskaria kudeatzeko, aktiboki kontrolatzeko eta monitorizatzeko sistemak, kudeaketa eta ekoizpena optimizatzen laguntzen dutenak. Ekipo horiek laguntzaren onuradunaren jabetzakoak izan beharko dute, eta laguntzaren xede den jarduerari lotuta egon beharko dute.
 • Obra zibilak, laguntzaren xede diren jarduketekin lotuta daudenean eta proiektua behar bezala gauzatzeko beharrezkoak direnak.
 • Kokalekuan dauden instalazioak eraistearen kostua kostu hautagarritzat hartuko da, baldin eta baldintza hau betetzen bada: sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen gutxienez % 70 (pisu garbian) (EHZ 17 05 04 kodea duten hondakinak izan ezik) beste material batzuk berrerabiltzeko, birziklatzeko eta errebalorizatzeko prestatzea.
 • Laguntzaren xede diren jarduera-tipologiekin lotutako proiektuak edo memoria teknikoak idaztearen kostuak.
 • Laguntzaren xede diren jarduera-tipologiekin lotutako proiektuak edo memoria teknikoak idaztearen kostuak.
 • Obraren eta muntaiaren segurtasuna eta osasuna koordinatzea, laguntzaren xede diren jardun-tipologiekin lotuta.
 • Obraren eta muntaiaren segurtasuna eta osasuna koordinatzea, laguntzaren xede diren jardun-tipologiekin lotuta.
 • Kontu-ikuskariaren txostena, justifikazio-kontuari buruzkoa.
 • Beharrezko gisa behar bezala justifikatutako beste partida batzuk (osagarriak edo ez), diruz lagundu ezin diren gastu gisa jasotakoak ez direnak. Partida horrek, aurreko biekin batera, ezin du eskatutako laguntzaren % 7 gainditu, ezta 7.000 euro espediente bakoitzeko ere.

Beste Dokumentu Interesgarri Batzuk

Fitxa: Ficha_v2 (eudel.eus)

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Energiaren Euskal Erakundea
Udalerriaren kokapena
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Erakundeak
Udalerriaren tamaina
Udalerriaren kokapena
Eskatzeko epea