Udalen dirulaguntzak

Ezagutzen duzu gure BIZKORTU zerbitzua? Zure enpresaren beharrak proiektu bihurtu eta hauentzako finantzaketa aukerak bilatzen laguntzen dizugu.

Loading
EAEko itsasertzeko eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak, ITSASPEN_2023
Dirulaguntza mota:
Inbertsioetarako laguntzak
Eskatzeko epea:
- 2023/09/29

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzen araubidea ezartzea eta arautzea, biztanleen oinarrizko zerbitzuak eta bizi-kalitatea hobetuz eta kostaldeko herriak biziberritzen eta berritzen eta garatzen lagunduko duten jarduera ekonomiko berriak sortzen lagunduz (Itsaspen programa).

 

Laguntza-ildoak

 • II. Kapitulua: Itsasertzeko ekonomiarako eta biztanleentzako oinarrizko zerbitzuak ezartzeko laguntzak
 • III. Kapitulua: Itsasertzeko ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko laguntzak

Erakunde onuradunak

 • II. Kapitulua: Itsasertzeko ekonomiarako eta biztanleentzako oinarrizko zerbitzuak ezartzeko laguntzak
  • Udalerriak, zuzenean edo beren erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko ente publikoen, sozietate publikoen, fundazio publikoen, nortasun juridikoa duten udal-partzuergoen, mankomunitateen eta eskualdeen bitartez.
 • III. Kapitulua: Itsasertzeko ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko laguntzak
  • Administrazio publikoak, zuzenean edo erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko ente publikoen eta sozietate publikoen bidez; fundazio publikoak; nortasun juridikoa duten partzuergoak; zuzenbide publikoko korporazioak; irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuak eta pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak, publikoak edo pribatuak, eta erkidegoak.
   ondasunenak
  • Nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridikoen talde publiko edo pribatuak direnean (ondasun-erkidegoak barne), horietan parte hartzen duten pertsona fisiko edo juridiko guzti-guztiak hartuko dira onuraduntzat.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

 • II. kapitulua: Itsasertzeko ekonomiarako eta biztanleentzako oinarrizko zerbitzuak ezartzeko laguntzak
  • Itsasertzeko herrien oinarrizko zerbitzuak edo azpiegiturak hornitzea edo hobetzea dakarten proiektuak, bizi-kalitatea hobetzea dakartenak. Ikus gizarte-zentroak, haurtzaindegiak, eguneko zentroak, liburutegiak, erabilera anitzeko zentroak, kirol-instalazioak eta -ekipamenduak, turismo-ekipamenduak, botikinak.
  • Energia-hornidurarako, ur-hornidurarako eta saneamendurako eta telekomunikazioetarako oinarrizko azpiegiturak hobetzea dakarten proiektuak.
  • Ingurune degradatuak birgaitzeko eta irisgarritasuna hobetzeko itsasertzeko herrien hirigintza-egokitzapena dakarten proiektuak.
  • Informazio- eta komunikazio-teknologien (IKT) erabilera sustatzera bideratutako proiektuak, zerbitzuak eta ekipamenduak ekimen endogenotik abiatuz inplementatzeko.
 • III. Kapitulua: Itsasertzeko ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko laguntzak
  • Itsas arrantzako eta historia- eta kultura-ondarea lehengoratzeko eta balioesteko proiektuak.
  • Itsasertzeko kulturaren ondarea osatzen duten elementu etnografikoak berreskuratzeko proiektuak.
  • Natura-ondarea leheneratzeko eta balioesteko proiektuak, bai eta natura-balio handiko parajeak garatzea ere.
  • Aurreko guztiaren sentsibilizazio-ekintzak

Diruz lagundu daitezkeen gastuak:

 • II. kapitulua: Itsasertzeko ekonomiarako eta biztanleentzako oinarrizko zerbitzuak ezartzeko laguntzak
  • Proiektu teknikoak eta obra-zuzendaritza, diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 10eko mugarekin.
  • Urbanizazio-obrak gauzatzea.
  • Eraikuntza-obren egikaritze materiala.
  • Makinak erostea.
  • Tresnak eskuratzea.
  • Altzariak erostea.
  • Informatika- eta komunikazio-ekipoak erostea, bai hardwarea, bai softwarea.
  • Beste azpiegitura batzuk.
 • III. Kapitulua: Itsasertzeko ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko laguntzak
  • Proiektu teknikoak eta obra-zuzendaritza, diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 10eko mugarekin.
  • Urbanizazio-obrak gauzatzea.
  • Zaharberritze-lanen gauzatze materiala.
  • Altzariak erostea.
  • Beste azpiegitura batzuk.
  • Sustapen- eta hedapen-gastuak (jarduera hasteko bakarrik).
  • Proiektu eta inbertsioei lotutako azterlanak.

Dirulaguntzaren zenbatekoa

 • II. eta III. kapituluak:
  • Proiektu bakoitzerako lortutako puntuazioaren arabera, gehienez % 100 eta gutxienez % 30
  • Diruz lagundu ahal izateko proiektuek gutxienez 60 puntu lortu beharko dituzte.

Gauzatzeko epea

 • II. eta III. kapituluak:
  • Inbertsioak eta gastuak urtekoak edo urte anitzekoak izan daitezke.
  • Urteko proiektuetarako, gauzatzeko gehieneko epea 2023ko abenduaren 31ra artekoa izango da, eta urte anitzeko proiektuetarako, 2024ko abenduaren 31ra artekoa, otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren 13. artikuluan eta 16. artikuluko 3. paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe.
  • Diruz lagundu beharreko proiektuak 2023ko ekitaldian hasi beharko dira.

Itsasertzeko eremuen definizio teknikoa

 • ONDARROA: L1
 • LEKEITIO: L2
 • BERRIATUA: L6
 • ISPASTER: L6
 • MENDEXA: L6
 • AMOROTO: L7
 • GIZABURUAGA: L7

Minimis araudia

 • II., III., IV., V., VI., VII. eta VIII. kapituluetan aurreikusitako laguntzak, oro har, Batzordearen abenduaren 15eko 1998/2006 (EE) Erregelamenduan sartzen dira. Erregelamendu hori Itunaren 87. eta 88. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Hala ere, arrantza-sektoreko onuradunen kasuan, aplikatuko den minimis araua arrantza-sektoreko minimis laguntzei buruzko 875/2007 (EE) Erregelamendua izango da. Nolanahi ere, kasu bakoitzean aplikatu beharreko arauan ezarritako laguntza-mugak hartuko dira kontuan.

Araudia

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Udalek antzerki, musika eta dantza ikuskizunak egiteko laguntzak _2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/09/15 - 2023/09/29

LURRALDE HISTORIKOKO UDALEK, ERAKUNDE AUTONOMOEK ETA SOZIETATE PUBLIKOEK, GUZTIAK UDALARENAK, ANTZERKI, MUSIKA ETA DANTZA IKUSKIZUNEN PROGRAMAZIOAK EGITEKO FORU-DIRULAGUNTZAK

Xedea

 • Diruz lagundu daitekeen jarduera antzerkia, musika eta dantza programatzea da. Programazio hori Bizkaiko Lurralde Historikoan eskaintzen dute SAREAn sartuta dauden udalek, udal-erakunde autonomoek eta udal-sozietate publikoek.
 • Dirulaguntza eskatzea eragiten duten proiektuak 2023ko ekitaldian garatu beharko dira.
 • Ezarpen-eremutik kanpo geratuko da Bizkaiko Foru Aldundiko sail honetatik edo beste edozein sailetatik dirulaguntza jasotzen duten ziklo edo jaialdietan txertatutako programazioa.

Erakunde onuradunak:

 • Udalek edo erakunde autonomoek jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak.

Aurkezteko epea:

 • Eskabideak aurkezteko epea 2023ko irailaren 15eko 13: 30etik 2023ko irailaren 29ko 13: 30era bitartekoa izango da.

Araudia

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko foru-administrazioetako enplegatuen prestakuntza finantzatzera bideratutako laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2022/06/15 - 2023/09/22

Deialdi honen xedea da hirugarren oinarrian adierazitako euskal administrazio publikoetako enplegatuen prestakuntza finantzatzeko laguntzak ematea 2023ko ekitaldian.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak:

Euskal administrazio publikoek 2022ko ekitaldirako beren langileentzat onartutako prestakuntza-planak edo -programak.

Prestakuntza-plan edo -programetan, prestakuntza-eskaintzaz gain, honako ekintza hauetakoren bat edo batzuk jaso ahal izango dira:

Prestakuntza-edukiak diseinatzea eta/edo lantzea.
Aldi baterako edo etengabeko ikaskuntzarako sareak ezartzea.
Irakaskuntzako materiala diseinatzea, lantzea eta argitaratzea, prestakuntzan erabilitako edozein euskarritan.
Erakundeak garatutako prestakuntzaren aprobetxamenduaren, transferentziaren edo inpaktuaren ebaluazioarekin lotutako azterlanak

Eskaera egiteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2023ko irailaren 22ko 24: 00etan amaituko da.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Eusko Jaurlaritza
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Mugikortasun turistiko iraunkorra_2023 laguntzak (ONDARROA ETA LEKEITIO)
Dirulaguntza mota:
Turismoa
Eskatzeko epea:
2023/03/20 - 2023/06/20

Dirulaguntzen programa honen bidez honako helburu hauek lortu nahi dira:

a) Bizkaiak lurraldeko hainbat bidetan dituen erakargarritasun turistiko nagusiak balioestea, hala nola errepideak, oinezkoentzako eta bizikletentzako bideak, sarbide jasangarri, intuitibo eta sinpleagoen bidez.
b) Lurralde osoko turismo-fluxuak orekatzea, turismo-jardueraren onura sozial eta ekonomikoak Bizkaiko eskualde eta udalerri guztietara irits daitezen.
c) Kultura-, natura- eta aisialdi-baliabideak eskuratzeko modu jasangarriago berriak azpimarratzea, eta, horrela, oinezko eta txirrindularitzako mugikortasuna garraio publikoarekin konbinatuta txertatzea, errepideko joan-etorrien eta beste garraiobide kutsagarriago batzuen alternatiba gisa.

ERAKUNDE ONURADUNAK:
Bizkaiko Lurralde Historikoko turismo-kudeaketarako erakundeak eta turismo-udalak, bai eta udal horien mendeko erakunde publikoak ere. OHARRA: Gure eskualdean udal turistikoak dira ONDARROA eta LEKETIO
Eranskineko baliabide turistikoen enpresa titularrak edo kudeatzaileak, edo baliabide turistikoa seinaleztatzeko eta sustatzeko dagokion baimena dutenak, baldin eta egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan badute.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GERTAERAK

 • Eranskinean katalogatutako baliabide turistikoak seinaleztatzeko proiektuak gauzatzea, honako bide hauetan:
 • Foru-errepideetan.
 • Herri barruko bideetan edo oinezkoentzako landa-eremuetan tokiko eskumeneko guneetan.
 • Bidezidorretan, bizikleta-ibilbideetan edo antzekoetan.
 • Eranskinean katalogatutako baliabide turistikoen inguruan mugikortasun turistiko iraunkorrerako alternatibak diseinatu, hobetu edo ebaluatuko dituzten seinaleztapen-azterlanak garatzea

GASTU ONARGARRIAK: 

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera behar bezala justifikatuta egon arren, epe barruan gauzatu direnak, beharrezkoak direnak eta proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten diotenak. Hona hemen gastuok:

 • 4.1a) oinarriko egitate subentzionagarrietarako:
  Aurkeztutako baliabide bakoitzeko seinaleztapenaren azterketa eta analisia egiteko enpresa bat edo profesional autonomo bat kontratatzeko kostuak.
  Seinaleztapen-proiektu bat gauzatzearen kostuak, kokalekuak, seinale mota, diseinu-proposamen bat eta seinaleztapena ezartzearen kostuak zehaztuko dituena, Bizkaian indarrean dagoen araudiaren arabera, bai eta obraren zuzendaritzaren kostuak ere, hala badagokio.
  Seinaleak, piktogramak eta proiektua ezartzeko beharrezkoak diren aplikazio grafikoak diseinatzeko enpresa edo profesional autonomo bat kontratatzeko kostuak.
  Behar bezala instalatzeko behar den obraren kostuak, bai eta seinaleak jartzeko edo lehendik dauden kartelak kentzeko zerbitzuak ere.
 • 4.1b) oinarrian diruz lagundu daitekeen ekintzarako: enpresa bat edo profesional autonomo batzuk kontratatzeko kostuak, seinaleztapenaren azterketak eta analisiak egiteko.

APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA:

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Informazio gehiago
Buletina ikusi
«Teknologia Zentroetarako CERVERA laguntza» eta «Berrikuntza-ekosistemetarako laguntzak»_2023
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna
Eskatzeko epea:
-

Agindu honen xedea honako laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzea da, norgehiagoka-erregimenean:
a) Cervera laguntzak zentro teknologikoei, lehentasunezko teknologietan I+G egiteko. Laguntza horien helburua da lehentasunezko teknologietan programa estrategikoak egitea bultzatzea eta lankidetza sustatzea.
publiko-pribatua, batez ere enpresa-sektorearekin, I+G+Bko enpresa-inbertsioan eragin nabarmena sortzen duten teknologia- eta berrikuntza-bazkide estrategiko bihurtuz.
b) Cervera bikaintasun-sareetan oinarritutako berrikuntza-ekosistemetarako laguntzak. Laguntza horien helburua da «Cervera» Bikaintasuneko Zentro eta Institutu Teknologikoek garatutako gaitasun teknologikoak ingurune ekonomiko-sozialera iristea, haien balioa nabarmentzea eta ekosistema berritzaileak sendotzen laguntzea sustatuz. Besteak beste, honako jarduera hauek bultzatuko dira: azpiegituretan inbertitzea eta partekatzea, ezagutzak transferitzea eta trukatzea, sareetan lan egitea eta nazioz gaindiko lankidetza; zerbitzu espezializatuak ematea edo bideratzea, eta enpresen eta taldeko beste erakunde batzuen arteko lankidetza.

Erakunde onuradunak

 • Enpresak, hau da, jarduera ekonomiko bat egiten duten erakunde guztiak, edozein dela ere haien forma juridikoa eta finantzaketa.
 • Ikerketako erakunde publikoak
 • Unibertsitateak
 • Ikerketa sanitarioko institutuak
 • Estatu mailako Zentro Teknologikoak eta Berrikuntza Teknologikoari Laguntzeko Estatu mailako Zentroak
 • Elkarteak eta fundazioak.

Administrazio publikoak (Estatuko Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoetako administrazioak, toki-administrazioa) eta herri-administrazioei lotutako edo haien mendeko zuzenbide publikoko erakundeak.

Laguntzaren xede diren jarduerak

1.- «Cervera» lehentasunezko teknologietan zentratutako ikerketa, garapen eta berrikuntzako programa estrategikoak, agindu honen I. eranskineko definizioen arabera.
2- Cervera bikaintasun-sareetan oinarritutako berrikuntza-ekosistemei laguntzea, azpiegituretan inbertitzea barne; azpiegituren erabilera partekatua sustatzeko eta kudeatzeko jarduerak; ezagutzak transferitzea eta trukatzea,
prestakuntza, erakustaldi-jarduerak, sare-lana, nazioz gaindiko lankidetza, ekosistemari laguntzeko zerbitzu espezializatuak eta pertsonalizatuak ematea edo bideratzea, bai eta
ekosistema handitzea.

Diruz lagundu daitezkeen kostuak

 • Langileen kostua, bai onuradunaren beraren langileentzat, bai kontratazio berrientzat, 10.3 artikuluan aurreikusitako kostu marjinalen modalitatea aplikatzen zaien onuradunentzat izan ezik.
 • Jarduketarako behar diren aktibo materialak erosteko, alokatzeko, finantza-errentamendurako (leasing), mantentzeko, konpontzeko eta amortizatzeko kostuak.
 • Aktibo ez-materialak eskuratzeko kostuak.
 • Ondasun inbentariagarrien amortizazio-kostua
 • Material suntsikorra, hornidurak eta antzeko produktuak erosteko kostuak.
 • jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak eskatzeko kostuak eta bestelakoak horiek mantentzearen ondoriozko kostuak.
 • Jarduerak azpikontratatzearen kostuak. Espresuki kanpo geratzen dira eskatutako finantzaketaren kudeaketarekin eta izapidetzearekin lotutako edozein kontsulta-motari dagozkion kostuak, lankidetza-proiektuen kasuan izan ezik.
 • Erabilera partekatuko instalazioak kudeatzeko kostuak
 • Aholkularitzatik, azterlanak egitetik, hedapenetik, ekitaldietatik eta publizitatetik eratorritako kostuak. Zabalkunde-, ekitaldi- eta publizitate-jardueretan, espazioak, bitarteko teknikoak eta kartelak kontratatzearekin lotutako kostuak baino ez dira onartuko.
 • Emaitzak argitaratzeko eta zabaltzeko kostuak, sarbide irekiko aldizkarietan argitaratzetik erator daitezkeenak barne.
 • Jarduketari lotutako langileen prestakuntzaren ondoriozko kostuak. Prestakuntza-jarduerak prestatzeak dakartzan kostuak, irakaskuntza- edo prestakuntza-materiala barne.
 • Kongresu, mintegi, hitzaldi, jardunaldi tekniko eta antzekoetan izena emateko kostuak.
 • ICTSak eta instalazio zientifiko handiak, nazionalak eta nazioartekoak, erabiltzeko eta haietara sartzeko kostuak.
 • Auditore batek egindako txostenetik eratorritako gastua.
 • Oro har, deialdietan zeharkako kostuen finantzaketa jaso ahal izango da, jarduketari esleitutako gastu orokor gisa ulertuta, baina beren izaeragatik zuzenean egotzi ezin direnak. Zeharkako kostuak kalkulatzeko, gastuaren egiaztagiriak aurkeztu beharrik gabe, % 21eko ehunekoa aplikatuko da jarduketaren guztizko gastuen gainean, behar bezala justifikatuta.

Laguntzaren ezaugarriak

 • Laguntzak dirulaguntzaren modalitatean emango dira.

Laguntzak urtebetekoak edo urte anitzekoak izan daitezke, deialdietan zehazten den iraupenarekin.

Araudi aplikagarria

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Mentore Gela mantentzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/07/05 - 2023/07/20

Tokiko lurralde-erakundeen eta tokiko lurralde-erakundeen mendeko erakunde publikoen menpeko Mentore Gela mantentzeko laguntzak, helduentzako prestakuntza irekia, malgua eta Internet bidezkoa sustatzeko prestakuntza-, hedapen- eta sustapen-ekintza zehatzak sustatzeko.

Onuradunak:

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 3. artikuluan aipatzen diren toki-erakundeak, bai eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko toki-erakundeak ere, autonomia-erkidegoek eta lurralde-mailako toki-erakundeen mendeko erakunde publikoek sortuak edo aitortuak.

Toki-erakunde guztiek Mentore Gela bat aktibo eta martxan izan beharko dute 2023ko ekainaren 30a baino lehen, eta Aula Mentor programa garatzeko erakunde laguntzailea dela egiaztatzen duen hitzarmena eguneratu beharko dute.

Helburua:

Mentore Gela aktiboan garatzen diren etengabeko prestakuntzako jarduerak – helduentzat eta urrunekoentzat – finantzatzen laguntzea, eta jarduera horiek egiteko beharrezkoak diren gastuen zati bat ordaintzen laguntzea. Laguntza horiek Mentore Geletatik 2022ko irailaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean garatutako ekimenetara zuzenduta daude, eta bizitza osoko prestakuntzaren eremuan berdintasuneko, diskriminaziorik ezeko eta irisgarritasun unibertsaleko politikak sustatzen dituzte.

Zenbatekoa:

600.750,00 €-ko zuzkidura, bakoitza 4.005,00 euroko ehun eta berrogeita hamar (150) modulutan banatuta.

Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Klima-aldaketaren eta trantsizio energetikoaren arloko jardueretarako laguntza, energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko planak eta neurriak sustatuta, eta energia berriztagarriak sustatuta eta ezarrita_2023
Dirulaguntza mota:
Ingurumena eta efizientzia energetikoa
Eskatzeko epea:
2023/06/21 -

Foru Dekretu honen xedea da Bizkaiko Lurralde Historikoko udal eta mankomunitateei dirulaguntzak norgehiagoka bidez emateko oinarriak ezartzea eta deialdia egitea, klima-aldaketaren eta trantsizio energetikoaren arloan inbertsio-proiektuak egin ditzaten, energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko planak eta neurriak sustatuz, eta energia berriztagarriak sustatu eta ezarriz, klima-aldaketaren eta energiaren arloko plan beltzetan berariaz jasota badaude, bai eta energia-jarduketako azterlanak eta planak ere.

 

Erakunde onuradunak

Bizkaiko Lurralde Historikoko klima-aldaketarekin eta energiarekin zerikusia duten alderdiak kudeatzen dituzten udalak eta mankomunitateak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

 • Energia-jarduketako planak eta klima-aldaketari eta energia-trantsizioari buruzko plangintza.
 • Argiteria publikoa.
 • Eraikin publikoak.
 • Ibilgailuak

Kanpoan utzitako jarduerak

1. Lagatako edo erabilera pribaturako partikularrei lagatzea aurreikusten den ondasun publikoetan edo titulartasun pribatuko ondasunetan egin beharreko obrak.
2. Energia-zerbitzuetako enpresen figuraren pean enpresei esleitutako kontratuetan jasotako proiektuak edo jardun-sektoreak.
3. Argi eta garbi kontsumo energetikoa murriztea edo energia berriztagarriak sortzea ez dakarten jarduerak.
4. 2023ko urtarrilaren 1a baino lehen gauzatutako jarduketak.
5. 3.000 eurotik beherako inbertsioa dakarten eskabideak (BEZik gabe)

Apligarrai den araudia:

 • Oinarriak: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/19/I-1063_cas.pdf
 • Deialdia: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2023/06/20/I-724_eus.pdf
 • Modifikazioak: araututako deialdiari eta dirulaguntzen oinarriei aplikatzekoak
  direla ondoren ageri diren kredituak, honela banatuta:

  • Ekonomikoa 732.99, programa 172103, proiektua 2021/0033, eta sailkapen organikoa 0208: 1.416.596,79 euro, udalentzat eta mankomunitateentzat, inbertsioetarako.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Bizkaiko Foru Aldundia
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Laneratzeko ibilbideen bidez enplegagarritasuna eta enplegurako prestakuntza hobetzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Kontratazioa/ formazioa
Eskatzeko epea:
-

FSE+eko laguntzen helburua enplegagarritasuna eta enplegurako prestakuntza hobetzen laguntzea izango da, laneratzeko ibilbideen bidez, enplegua lortzeko aukera hobetzeko eta enplegu-eskatzaileak aktibatzeko neurriak garatzeko.

Finantza daitezkeen jarduerak:

Agindu honetan jasotako laguntzak laneratzeko ibilbideak edo programak dituzten proiektuak finantzatzeko erabiliko dira.

Erakunde onuradunak:

 • 20.000 biztanletik gorako udalerrietako udalek.
 • Probintzietako diputazioek, foru-aldundiek, kabildoek eta uharteetako kontseiluek.

Finantzaketa, laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa:

 • Laguntzak FSE+ funtsetik datozen baliabideekin finantzatuko dira, 2021-2027 esku-hartze aldirako.
 • Proiektuak aplikagarri zaien baterako finantzaketa-tasaren arabera finantzatuko dira.
 • Hautatutako proiektu bakoitzari eman beharreko laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, aurrekontu hautagarriari dagokion baterako finantzaketa-tasa aplikatuko zaio. Honako zenbateko hauek gainditzen dituzten aurrekontu hautagarria duten proiektuak ezin izango dira finantzatu:
  1. Hiru milioi euro, 20.001 eta 75.000 biztanle arteko lurralde-eremua duten erakundeentzat.
  2. Sei milioi euro, 75.001 eta 200.000 biztanle arteko lurralde-eremua duten erakundeentzat.
  3. Hamar milioi euro 200.000 biztanletik gorako lurralde-eremua duten erakundeentzat.
 • El pago de la ayuda se realizará por el organismo intermedio, previa justificación por la entidad beneficiaria.
Udalerriaren tamaina
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Ikerketa zientifiko eta teknikoko eta berrikuntzako I+G proiektuetarako eta enpresa-proiektu berrietarako laguntza publikoak 2021-2023
Dirulaguntza mota:
Berrikuntza eta lehiakortasuna, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
-

Laguntza horien helburua da lehentasunezko teknologietan programa estrategikoak egitea bultzatzea eta lankidetza publiko-pribatua sustatzea, batez ere enpresa-sektorearekin, eta bazkide teknologiko eta berrikuntza-bazkide estrategiko bihurtzea, I+G+Bko enpresa-inbertsioan eragin nabarmena izan dezaten.

Erakunde onuradunak:

 • Enpresak, hau da, jarduera ekonomiko bat egiten duten erakunde guztiak, edozein dela ere haien forma juridikoa eta finantzaketa.
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 47. artikuluan definitutako ikerketa-erakunde publikoak.
 • Unibertsitateak eta haien ikerketa-institutu unibertsitarioak.
 • Ikerketa biomedikoko edo sanitarioko institutuak egiaztatzeari eta arau osagarriei buruzko ekainaren 24ko 279/2016 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera akreditatutako ikerketa sanitarioko institutuak.
 • Estatu mailako teknologia-zentroak eta Berrikuntza Teknologikoari Laguntzeko Estatu mailako zentroak.
 • Elkarteak eta fundazioak.
 • Herri-administrazioak eta herri-administrazioei lotutako edo haien mendeko zuzenbide publikoko erakundeak.

Laguntzaren xede diren jarduer

 

 

ak:

 • «Cervera» lehentasunezko teknologietan oinarritutako ikerketa, garapen eta berrikuntzako programa estrategikoak.
 • Cervera bikaintasun-sareetan oinarritutako berrikuntza-ekosistemei laguntzea, azpiegituretan inbertitzea barne.

Laguntzaren zenbatekoa, intentsitatea eta zehazteko irizpideak:

 • Finantzatuko den aurrekontua finantzatutako jardueraren guztizko kostuaren arabera ezarriko da.
 • Onuradunei aldez aurretik emandako funtsek sortutako finantza-errendimenduek ez dute handituko emandako laguntzaren zenbatekoa.
 • Laguntzek finantzatutako jardueraren gastuen % 100 finantzatu ahal izango dute, ikerketa-erakundeen jarduera ez-ekonomikoak egiteko.
 • Deialdiek gehieneko muga edo ehuneko bat ezarri ahal izango dute jarduera mota eta/edo onuradun bakoitzerako.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Kirol-turismo iraunkorra sustatzen duten instalazioak eta kirol-espazioak hobetzeko eta optimizatzeko laguntzak_2023
Dirulaguntza mota:
Turismoa, Inbertsioetarako laguntzak, Bestelako laguntzak
Eskatzeko epea:
2023/06/30 - 2023/09/11

Agindu honen xedea da kirol-instalazioen eta/edo -espazioen titularrak diren lurralde-administrazio publikoentzako eta administrazio publiko horien mendeko organismo publikoentzako eta zuzenbide publikoko erakundeentzako dirulaguntzen oinarri arautzaileak onartzea, kirol-turismoaren sektorearekin lotutako proiektuak garatu ahal izango diren kirol-instalazioen eta -espazioen erreforma jasangarria eta inklusiboa sustatzeko inbertsiora bideratuak, betiere kirolari lotutako gure turismo-industria modernizatzeko helburuarekin, baldin eta horiek gauzatzeko epea 2020ko otsailaren 1etik 2025eko irailaren 30era bitartean badago.

Onuradunak

 • Aurrekontu-izendapena duten dirulaguntzen edo laguntzen onuradun izan daitezke lurralde-administrazio publikoak eta administrazio publiko horien mendeko organismo publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak, baldin eta kirol-turismo iraunkorreko jarduerak egin daitezkeen kirol-instalazioen eta/edo -espazioen titularrak badira.
 • Agindu honen ondorioetarako, honako hau hartuko da kirol-turismotzat: pertsonak kirol-ekitaldiren bat ikusteko eta/edo bertan parte hartzeko edo kirol-jarduera fisikoa eta kirol-jarduera egiteko lekualdatzea eta/edo ostatu hartzea dakarrena.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

 • a) Kirol-espazioak eta -instalazioak egokitzea eta hobetzea.
 • b) Sarbideak eta aparkalekuak egokitzea eta hobetzea.
 • c) Aldagelak eta kirol-jarduerari laguntzeko beste espazio osagarri batzuk egokitzea, hala nola gimnasioak, berregokitze- eta erizaintza-gelak, bai eta prestakuntzarako egoitzak eta aretoak ere.
 • d) Efizientzia energetikoaren hobekuntzak.
 • e) Instalazioak egokitzea, egokitzea eta hobetzea, baldin eta emaitzak trantsizio ekologikoaren, digitalizazioaren, berdintasunaren eta instalazioen inklusioaren, irisgarritasunaren eta/edo segurtasunaren helburuak hobetzea badakar.
 • f) Turismo-kirol jardueraren digitalizazioa garatzen eta/edo hobetzen duten jarduerak, haren garapen-eremu guztietan.
 • g) Atal honetan jasotako jardueren diseinua eta/edo inbertsio-proiektua egitea.
 • Enplegatuen soldatak ez dira inola ere diruz lagunduko.
 • zeharkako zergak ez dira diruz lagunduko, berreskuratu edo konpentsatu daitezkeenean, ezta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere.

Eskabideak aurkezteko epea.

 • Eskabideak aurkezteko epea dagokion deialdian ezarritakoa izango da, eta ez da inola ere hogeita hamar egun baliodunetik gorakoa izango, deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
 • Eskabideak ezarritako epetik kanpo aurkezten badira, ez dira onartuko.
Udalerriaren tamaina
< 5000 biztanle
> 5000 biztanle
Erakundea
Estatuko dirulaguntzak
Udalerriaren kokapena
Kostaldea
Landa eremua
Informazio gehiago
Buletina ikusi
Filtroak
Dirulaguntza mota
Erakundeak
Udalerriaren tamaina
Udalerriaren kokapena
Eskatzeko epea